Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: constant speed
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "constant" на польский

Предложения

Prevailing winds, constant east-southeast at 10 knots.
Panujące wiatry, stały, południowo-wschodni o sile 10 węzłów.
All apartments have a constant free Internet access.
Wszystkie apartamenty i mieszkania miasto oferuje stały bezpłatny dostęp do Internetu.
A constant optical warning signal shall inform the driver that the AEBS function has been deactivated.
O dezaktywacji funkcji AEBS powiadamia kierowcę ciągły wzrokowy sygnał ostrzegawczy.
There is a constant risk of confusion between the political and humanitarian agendas.
Istnieje ciągły brak zgodności pomiędzy programami politycznymi i humanitarnymi.
That environment represents a constant concern of European citizens does not constitute any surprise.
To, że środowisko naturalne stanowi nieustanny przedmiot zaniepokojenia obywateli europejskich, nie jest zaskakujące.
The constant increase in market share took place in the context of an overall decreasing Community consumption.
Stały wzrost udziału w rynku wystąpił w kontekście ogólnego spadku konsumpcji we Wspólnocie.
At least five concentrations, spaced by a constant factor preferably not exceeding 3,2, should be used.
Należy użyć co najmniej pięć wielkości stężeń, rozmieszczonych o stały czynnik najlepiej nieprzekraczający 3,2.
Normally, five concentrations of the test substance spaced by a constant factor not exceeding 3,2 are required.
Zwykle wymagane jest pięć stężeń do badań w odstępie o stały wskaźnik nieprzekraczający 3,2.
Since 2002-2003 leaching rates are almost constant.
Począwszy od 2002-2003 r., poziomy wypłukiwania są prawie stałe.
Ascertain whether constant mass has been reached.
Upewnić się, czy ubytek masy osiągnął wartość stałą.
But the key is constant communication.
Musze sie zgodzić.Ale klucz jest w stałej komunikacji.
I said constant, not permanent.
Mówiłem o stałej obecności, a nie wiecznej.
I try to forget the constant threat.
I staram się zapomnieć, że żyję w stanie nieustającego zagrożenia.
And constant shoulder tension creates a hunchback.
A ciągle napięcie w ramionach stwarza garb. Świetnie, idź.
I'll be under constant supervision.
To kontrolowany zabieg, będę pod ciągłą opieką.
Accordingly, safety standards are under constant review.
W związku z tym normy bezpieczeństwa są przedmiotem ciągłego przeglądu.
I thought we agreed Charlie needs constant supervision.
Myślałem, że uzgodniliśmy, iż Charlie potrzebuje stałego nadzoru.
He finally agreed after constant persuasion.
Ale w końcu zgodził się po długiej perswazji.
Each traveling at its own constant velocity.
Każdy z nich porusza się z własną stałą prędkością.
This formula assumes pick-up and set-down costs are constant.
Formuła ta zakłada, pick-up, a koszty określone w dół są stałe.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 6627. Точных совпадений: 6627. Затраченное время: 199 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo