Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "constant pressure" на польский

ciągłą presją
stałą presją
stałym ciśnieniu
stały nacisk
stałego ciśnienia
stałe ciśnienie
stałym ciśnieniem
stałym naciskiem
ciągłe ciśnienie
stałego nacisku
You're under constant pressure and you never choke.
Żyjesz pod ciągłą presją i nigdy cię nie paraliżuje.
This type of even and steady increase suggests that the Union industry was in fact mainly under the constant pressure by the Chinese exporting producers.
Tego rodzaju równomierny i stały wzrost wskazuje na to, że przemysł unijny był przede wszystkim pod ciągłą presją ze strony chińskich producentów eksportujących.
Because Europe and the euro area are under constant pressure from the markets.
Ponieważ Europa i strefa euro znajdują się pod stałą presją ze strony rynków.
They are under constant pressure from daily financial and practical problems, which create feelings of anxiety.
Osoby te znajdują się pod stałą presją codziennych problemów finansowych i praktycznych, które wywołują u nich niepokój.
Equilibrium is reached when a constant boiling temperature is recorded at constant pressure.
Równowaga jest osiągnięta, gdy przy stałym ciśnieniu rejestrowana jest stała temperatura wrzenia.
Equilibrium is reached when a constant boiling temperature is recorded at constant pressure.
Stan równowagi jest osiągany, gdy rejestruje się stałą temperaturę wrzenia przy stałym ciśnieniu.
The media and civil society are under constant pressure, and the Ukrainian secret service seems to be reliving its Soviet days.
Media i społeczeństwo obywatelskie są pod stałą presją, a ukraińskie służby specjalne wydają się przeżywać na nowo czasy radzieckie.
NCVar, P is the net calorific value of the wet fuel at constant pressure
NCVar, P to wartość opałowa niewysuszonego paliwa przy stałym ciśnieniu
We balerinas are under constant pressure to stay focused, skinny, graceful and skinny.
My baletnice jesteśmy pod ciągłą presją, by być skupione, szczupłe, pełne gracji i szczupłe.
The euro is under constant pressure and the problem is, in part, generated by the same lack of European ambition and coherence.
Euro znajduje się pod stałą presją, a problem po części wynika z tego samego braku europejskich ambicji i spójności.
cair is the specific heat capacity of air at constant pressure and density [kWh/(m3 K)];
cair oznacza jednostkową wydajność grzewczą powietrza o stałym ciśnieniu i stałej gęstości [kWh/(m3 K)],
On the contrary, we recognised that in the climate of an economic recession where national budgets are under the constant pressure of restrictions, the European Union's budget must set an example on this.
Przeciwnie, uznaliśmy, że w atmosferze recesji gospodarczej, gdy budżety krajowe znajdują się pod stałą presją ograniczeń, ustalając swój budżet, Unia Europejska musi dawać dobry przykład.
IT is under constant pressure to streamline costs and improve performance, among others, due to the following facts:
IT jest pod ciągłą presją optymalizacji kosztów i poprawy wydajności m.in. ze względu na następujące fakty:
We're under constant pressure.
Jesteśmy pod ciągłą presją.
The station is working under constant pressure.
Stacja działa pod stałą presją.
When used with part number 23520-PP throttling valve or a 4916 metering orifice place in the bypass line, it can provide for a constant pressure spray system.
W przypadku użycia z zaworem dławiącym o numerze części 23520-lub z płytą 4916 wielowariantowej korekcji ciśnienia w linii obejścia, można uzyskać system opryskiwania o stałym ciśnieniu pomimo zamykania dowolnych sekcji opryskiwacza.
Headlines such as: 'Zimbabwe - police beat up opposition' or 'Mugabe has destroyed Africa' are among the mildest expressions, and the authorities of the African regime find themselves under the constant pressure of international public opinion.
Tytuły takie jak "Zimbabwe. Policja bije opozycję" czy "Mugabe zniszczył Afrykę" należą do najłagodniejszych sformułowań, a władze tego afrykańskiego reżimu znajdują się pod stałą presją międzynarodowej opinii publicznej.
The personal and financial commitment involved is high and such undertakings are under constant pressure to produce results, since the owner's good name is at stake - after all, he or she is readily identifiable and must take personal responsibility for wrong decisions.
Wymagają one dużego zaangażowania osobistego i finansowego, a także znajdują się pod ciągłą presją wyników, ponieważ przedsiębiorca ręczy swoim nazwiskiem, jest rozpoznawalny i musi osobiście odpowiadać za błędne decyzje.
That is a mistake: it is a territory that has been ethnically cleansed of eight nationalities with the help and acquiescence of the occupational forces, a territory that is riddled with drugs, human trafficking, 50% unemployment and constant pressure on the remaining Serbs.
Jest to podejście błędne: Kosowo stanowi obszar, który poddany został etnicznej czystce z ośmiu narodowości z pomocą i przyzwoleniem sił okupujących; jest to obszar przeorany narkotykami, handlem ludźmi, bezrobociem na poziomie 50% i ciągłą presją ze strony mieszkających na tym obszarze Serbów.
Take a reading after shaking the bottle until it reaches a constant pressure.
Dokonać odczytu po wstrząśnięciu butelki, aż do uzyskania stałego ciśnienia.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 70. Точных совпадений: 70. Затраченное время: 152 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo