Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "constant prices" на польский

cenach stałych
ceny stałe
stałych cenach
cen stałych
It also facilitates the elaboration of accounts in constant prices.
Ułatwia także opracowywanie rachunków w cenach stałych.
This text discusses mainly the estimation of output in constant prices.
Tekst ten rozważa głównie obliczanie"produkcji" w cenach stałych.
Deflated turnover in retail trade(constant prices)
Obroty w handlu detalicznym (ceny stałe)
Indices ofexport goods and services (constant prices)
Dynamika eksportu towarów i usług (ceny stałe)
The volume of sales represents the value of turnover in constant prices and as such is a quantity index.
Wielkość sprzedaży reprezentuje wartość obrotu w stałych cenach i jako taka jest wskaźnikiem ilościowym.
This assumes that margin ratios are constant in constant prices.
Zakłada się, że przy stałych cenach wskaźniki marż są stałe.
This information can and should therefore also be used to calculate output in constant prices.
Informacje te zatem mogą i powinny być też stosowane w obliczeniach wielkości produkcji w cenach stałych.
A harmonised definition and measure of output at constant prices must be specified.
Należy określić ujednoliconą definicję i miarę produkcji w cenach stałych.
First, some principles are stated regarding the various methods of calculating value added in constant prices.
Podano tu przede wszystkim niektóre zasady dotyczące różnych metod obliczania wartości dodanej w cenach stałych.
The methodological problems of estimating construction output in constant prices have to be studied in the research programme.
Problemy metodologiczne w obliczaniu wielkości produkcji budowlanej w cenach stałych muszą być ujęte w programie badań.
This representation of the accounts does not introduce any specific problems regarding the estimates in constant prices.
Takie ujęcie rachunków nie wiąże się z żadnymi szczególnymi problemami dotyczącymi szacowania w cenach stałych.
A price adjustment may be included, where relevant, to cover expected inflation where the eligible cost values are in constant prices.
W stosownych przypadkach można wykorzystać dostosowanie cen w celu pokrycia przewidywanej inflacji, jeżeli wartość kosztów kwalifikowalnych wyrażona jest w cenach stałych.
Specific issues related to quarterly accounts in constant prices will be discussed in the forthcoming handbook on quarterly accounts.
Szczególne zagadnienia związane z rachunkami kwartalnymi w cenach stałych omówione zostaną w mającym się ukazać podręczniku dotyczącym rachunków kwartalnych.
the accounts at constant prices are compiled within a supply and use framework
rachunki w cenach stałych są zestawiane w ramach podaży i wykorzystania,
On the expenditure side, GDP in constant prices is the sum of final consumption, gross capital formation and net exports.
Po stronie wydatków PKB w cenach stałych jest sumą spożycia ostatecznego, inwestycji brutto i wywozu netto.
This same price, quality and quantity information should be used to produce the estimates at constant prices.
Te same informacje o cenie, jakości i ilości powinny być wykorzystywane do obliczeń w cenach stałych.
Non-market health service output at constant prices can also be estimated by using either output volume indicators or input methods.
Produkcja nierynkowa związana z usługami w zakresie ochrony zdrowia wyrażona w cenach stałych może być też obliczana za pomocą wskaźników wielkości produkcji lub metod nakładów.
16.04.2014 Total growth of gross domestic product at constant prices for 2008-2013
Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2008-2013
Indices of private final consumption expenditure (constant prices)
Dynamika spożycia prywatnego (ceny stałe)
Seasonally adjusted GDP; constant prices, reference year 2005
PKB wyrównany sezonowo, ceny stałe przy roku odniesienia 2005
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 62. Точных совпадений: 62. Затраченное время: 130 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo