Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "continue" на польский

Предложения

5982
1109
873
296
Lady Ashton said that we should continue helping.
Pani Baronessa Ashton powiedziała, że powinnyśmy kontynuować naszą pomoc.
Otherwise, we must continue eternally.
W przeciwnym razie musimy kontynuować to w wieczność.
You will continue and the man will continue.
Będziecie trwać, i człowiek będzie trwać.
Then continue through other goal-related keyword phrases.
Następnie należy kontynuować przez inne związane goal-fraz.
Let me continue while you rest.
Proszę pozwolić mi kontynuować, a pani niech odpocznie.
(Christine) Please continue working normally...
Proszę kontynuować normalną pracę, a zmiana odbędzie się bez zakłóceń.
We can't continue until she repents.
Nie możemy kontynuować, dopóki ona nie wyrazi skruchy.
That process should continue in the implementation phase.
Proces ten należy kontynuować na etapie realizacji.
If necessary, the institutions will continue their discussions on non-compulsory expenditure after the Council's second reading.
W razie konieczności Instytucje będą kontynuować rozmowy na temat wydatków nieobowiązkowych po drugim czytaniu w Radzie.
Such provisions and practices may continue.
Stosowanie takich przepisów i praktyk może być kontynuowane.
The Directive should continue to prioritise health and environmental considerations.
Dyrektywa w dalszym ciągu powinna kłaść duży nacisk na kwestie związane ze zdrowiem i środowiskiem naturalnym.
Iceland may continue feeding fishmeal to ruminants.
»Islandia może dalej prowadzić praktykę karmienia przeżuwaczy mączką rybną.
Efforts to develop better stunning procedures should continue constantly.
Starania na rzecz opracowania lepszych procedur oszołamiania powinny być nadal prowadzone.
Moreover, the successful LEADER programme should continue.
Ponadto program LEADER, który okazał się skuteczny, powinien być kontynuowany.
These efforts should continue during the period 2007-2013.
Te wysiłki powinny być kontynuowane w latach 2007 - 2013.
I hope you will continue with this principle.
Mam też nadzieję, że nadal będziemy postępować zgodnie z tą zasadą.
Appropriate precautions should continue to be taken.
Właściwe środki ostrożności powinny być w tych przypadkach zachowane.
Policy efforts to support financial system stability continue.
Nadal podejmowane są wysiłki w zakresie strategii politycznych na rzecz wspierania stabilności systemu finansowego.
Political efforts must also continue to support active labour market policies.
Wysiłki podejmowane na szczeblu politycznym muszą także nadal wspierać aktywne polityki rynku pracy.
Education, research and further debates should certainly continue.
Edukacja, badania i dodatkowe debaty bez wątpienia powinny być kontynuowane.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 20729. Точных совпадений: 20729. Затраченное время: 148 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo