Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "continue to support" на польский

nadal wspierać
dalej wspierać
dalszym ciągu wspierać
dalszego wspierania
nadal popierać
dalsze wspieranie
kontynuować wspieranie
nadal wspierał
nadal wspierają
nadal wspierała
dalsze wsparcie

Предложения

Political efforts must also continue to support active labour market policies.
Wysiłki podejmowane na szczeblu politycznym muszą także nadal wspierać aktywne polityki rynku pracy.
We will also continue to support Georgia in its efforts to grow stronger.
Będziemy również nadal wspierać Gruzję w jej wysiłkach na rzecz wzmocnienia kraju.
The Commission will also continue to support the Preparatory Actions voted by the Budgetary Authority in the field of sport at European level.
Komisja zamierza również dalej wspierać działania przygotowawcze przegłosowane przez władzę budżetową w dziedzinie sportu na szczeblu europejskim.
Considers that Union aid should continue to support the reunification process in Cyprus;
uważa, że pomoc unijna powinna dalej wspierać proces zjednoczenia Cypru;
The Commission will continue to support research, training and studies on the impact of and adaptation to climate change.
Komisja będzie w dalszym ciągu wspierać prowadzenie badań naukowych, szkoleń i opracowywanie analiz dotyczących skutków zmian klimatycznych i przystosowywania się do nich.
The European Union will continue to support Ukraine in these important efforts.
Unia Europejska będzie nadal wspierać Ukrainę w tych istotnych staraniach.
In addition the Commission will continue to support the alleviation of the Chernobyl catastrophe.
Co więcej, Komisja będzie nadal wspierać łagodzenie skutków katastrofy w Czarnobylu.
This Parliament must continue to support this approach.
Ta Izba musi nadal wspierać takie podejście.
I think that the EU institutions must continue to support the International Criminal Court in The Hague.
Uważam, że instytucje UE muszą nadal wspierać Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.
The EU must continue to support the efforts Moldova has made.
UE musi nadal wspierać wysiłki tego kraju.
We must continue to support our farmers' efforts to modernise their farms.
Musimy nadal wspierać wysiłki naszych rolników w zakresie modernizacji gospodarstw.
The Commission will continue to support Member States during the implementation phase as well.
Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie, również na etapie realizacji.
We want the thriving tourism from the beginning 2015 continue to support .
Chcemy kwitnącej turystyki od początku 2015 nadal wspierać .
The Community should continue to support these lines of production, which are a key factor in the environmental, social and economic equilibrium of the outermost regions.
Wspólnota jest zobowiązana nadal wspierać te kierunki produkcji, gdyż stanowią zasadniczy czynnik równowagi ekologicznej, społecznej i gospodarczej regionów peryferyjnych.
It must also continue to support agricultural activity across Europe, with the view of ensuring local food production and a balanced territorial development.
WPR powinna także nadal wspierać działalność rolniczą w całej Europie w celu zagwarantowania lokalnej produkcji żywności i zrównoważonego rozwoju terytorialnego.
The EU will continue to support and work closely with the US via the Quartet.
UE będzie nadal wspierać USA i ściśle współpracować w ramach kwartetu bliskowschodniego.
After 2012 we will have to continue to support coal from my country and I would like the report of parliamentary proceedings to state that fact.
Po roku 2012 będziemy dalej wspierać węgiel pochodzący z mojego kraju i chciałbym, żeby zostało to odnotowane w protokole posiedzenia Parlamentu.
The Union will also continue to support the implementation of the General Framework Agreement for Peace (GFAP) in BiH.
Unia będzie także dalej wspierać realizację Ogólnej umowy na rzecz pokoju w BiH.
Therefore, I think it is important for the European Parliament to be able to continue to support similar measures.
Dlatego uważam, że ważne jest, aby Parlament Europejski mógł dalej wspierać podobne działania.
Concerning the international tribunal, the European Union will continue to support the International Criminal Court without any reservations.
Co do międzynarodowego trybunału, Unia Europejska będzie nadal wspierać Międzynarodowy Trybunał Karny bez żadnych zastrzeżeń.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 267. Точных совпадений: 267. Затраченное время: 115 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo