Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "continue to work" на польский

kontynuować prace nadal pracować
dalej przer
nadal działać
dalej pracować
nadal pracują
kontynuowanie pracy
dalej działać
dalszej pracy
nadal dążyć
kontynuować naszą pracę
kontynuowania prac
dalszym ciągu pracować
kontynuować działania
Przer. dalej

Предложения

We must continue to work and have this debate.
Musimy kontynuować prace i prowadzić tę debatę.
The Council will continue to work on a strategy for Belarus.
Rada będzie kontynuować prace nad strategią dla Białorusi.
We must continue to work on the other three spaces as well.
Musimy także nadal pracować nad trzema pozostałymi obszarami.
The monitoring mission will continue to work with the parties involved.
Misja obserwacyjna będzie nadal pracować z zaangażowanymi stronami.
It is in this spirit that we shall continue to work to improve our proposals.
W tym duchu powinniśmy kontynuować prace nad poprawą naszych wniosków.
The Commission will therefore continue to work for a comprehensive and balanced Doha deal.
Dlatego też Komisja będzie kontynuować prace nad całościowym i zrównoważonym porozumieniem dauhańskim.
However, we must continue to work on it.
Musimy jednakże nadal pracować nad rozwiązaniem.
ZCAA indicated that it will continue to work on the implementation of international safety standards.
ZCAA wskazał, że będzie nadal pracować nad wdrożeniem międzynarodowych norm bezpieczeństwa.
The European Union should continue to work to make this convergence possible and fruitful.
Unia Europejska powinna nadal pracować tak, by ta konwergencja stała się możliwa i przyniosła efekty.
We will continue to work on this.
Będziemy kontynuować prace nad tym tematem.
The Commission will continue to work on this and will also check all the legislation on compliance.
Komisja będzie nadal pracować nad tą kwestią i kontrolować całe prawodawstwo dotyczące zgodności.
We prefer to see the resolution being adopted now and will continue to work towards victims of human trafficking being granted permanent residency.
Wolimy, by rezolucja została przyjęta już teraz, a później będziemy kontynuować prace nad przyznawaniem ofiarom handlu ludźmi stałych pozwoleń na pobyt.
As you know, the European Union played a major role in bringing an end to the hostilities, and will continue to work for a durable solution.
Unia Europejska, jak państwo wiedzą, odegrała kluczową rolę w łagodzeniu wzajemnej wrogości i będziemy nadal pracować nad znalezieniem trwałego rozwiązania.
The European Union must therefore continue to work consistently to complete the internal market and offer a framework for competition that works.
Unia Europejska musi zatem kontynuować prace zmierzające do zakończenia tworzenia jednolitego rynku i stworzyć efektywne ramy dla konkurencji na rynku.
We welcome the endorsement of the Basel III reform and the fact that the G20 will continue to work on systemically important financial institutions.
Z radością przyjmujemy akceptację reform Bazylei III oraz fakt, że G-20 będzie nadal pracować nad kwestią ważnych systemowo instytucji finansowych.
The Commission aims to continue to work on these options in order to bring forward policy initiatives in 2011.
Komisja zamierza kontynuować prace nad tymi możliwościami, by przedstawić w 2011 roku inicjatywy polityczne.
The Commission will continue to work with its international partners to ensure convergence of the rules applying to credit rating agencies.
Komisja będzie kontynuowała pracę ze swoimi międzynarodowymi partnerami w celu zapewnienia spójności zasad mających zastosowanie do agencji ratingowych.
We hope that it will continue to work on this.
Mamy nadzieję, że będzie ona nadal nad tym pracować.
At the same time, we shall continue to work on implementing the new northern dimension policy.
Zarazem będziemy nadal dążyć do wdrażania nowej polityki wymiaru północnego.
Let us continue to work to achieve the best possible result for maritime safety.
Kontynuujmy pracę, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat dla bezpieczeństwa na morzu.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 374. Точных совпадений: 374. Затраченное время: 303 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo