Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "continued presence" на польский

stała obecność
dalszą obecność
stałej obecności
ciągła obecność
ciągłej obecności
whereas the continued presence in hives of the parasitic bee mites,
mając na uwadze, że stała obecność w ulach roztocza
"intentionally introduced" shall mean "deliberately utilised in the formulation of a packaging or a packaging component where its continued presence is desired in the final packaging or packaging component to provide a specific characteristic, appearance, or quality";
"celowo wprowadzony" oznacza: "rozmyślnie zastosowany w produkcji opakowania lub komponentu opakowaniowego, w przypadku gdy jego stała obecność jest pożądana w końcowym opakowaniu lub komponencie opakowaniowym, w celu zapewnienia określonej właściwości, wyglądu lub jakości";
Therefore, they will allow the continued presence of these exporting producers in the market.
Dlatego umożliwią one dalszą obecność tych producentów eksportujących na rynku.
Monitoring data indicate the continued presence of phosphonates in or on those products at levels higher than 2 mg/kg.
Dane z monitorowania wskazują na dalszą obecność fosfonianów w produktach lub na ich powierzchni na poziomach wyższych niż 2 mg/kg.
ensure continued presence of the Union in relevant international fora;
zapewnianie stałej obecności Unii na odpowiednich forach międzynarodowych;
Surely, among her armoury of spells and curses, there must be some amulet or other ensuring her continued presence on this earth.
Z pewnością wśród jej arsenału zaklęć i klątw, musi istnieć jakiś amulet lub inne zapewnienia jej stałej obecności na tej ziemi.
ensure continued presence of the European Union on the ground and in relevant international forums and contribute to crisis management and prevention;
zapewnienie stałej obecności Unii Europejskiej na miejscu i na odpowiednich forach międzynarodowych oraz wnoszenie wkładu do zarządzania kryzysami i zapobiegania im;
It should first be recalled that the aim of anti-dumping measures is not to stop access into the Union for imports on which the measures are imposed, but to eliminate the impact of distorted market conditions arising from the continued presence of dumped imports.
Przede wszystkim należy przypomnieć, że celem środków antydumpingowych nie jest zablokowanie dostępu do Unii przywozowi, wobec którego wprowadzono takie środki, ale wyeliminowanie wpływu zakłóconych warunków rynkowych, wynikających ze stałej obecności przywozu po cenach dumpingowych.
As far as the competitive environment in the Community market is concerned, the measures proposed below are not such as to foreclose the Community market to the exporters under review, and therefore it will allow the continued presence of these exporters in the market.
W odniesieniu do konkurencyjnego otoczenia na rynku wspólnotowym, proponowane poniżej środki nie zamykają rynku wspólnotowego dla eksporterów podlegających postępowaniu przeglądowemu, dlatego też otoczenie to zezwoli na dalszą obecność tych eksporterów na rynku.
whereas the continued presence in hives of Varroa spp. parasites, colony collapse disorder and the spread of Nosema ceranae are among the causes of the crisis in bee health,
uwzględniając, że stała obecność w ulach roztocza Varroa, zespół masowego ginięcia rodzin pszczelich oraz rozprzestrzenianie się Nosema ceranae zaliczają się do przyczyn kryzysu sanitarnego w pszczelarstwie,
Your continued presence demands nothing less than absolution.
Twa ciągła obecność na dworze wymaga przebaczenia.
I feel the situation bears further scrutiny and our continued presence.
Czuję, że sytuacja wymaga dalszego dochodzenia i naszej obecności.
The Commission cannot accept France's argument that FagorBrandt's continued presence in the market has a positive effect by preventing the creation of an oligopolistic situation.
Komisja nie może przyjąć argumentu Francji, zgodnie z którym utrzymanie spółki FagorBrandt na rynku ma pozytywne skutki, ponieważ zapobiega tworzeniu oligopolu.
We are in favour of the continued presence of such weapons as they contribute to burden-sharing and guaranteeing US military commitment to European security.
Jesteśmy zwolennikami utrzymania obecności tej broni, gdyż jest ona elementem podziału obowiązków i gwarancji amerykańskiego zaangażowania wojskowego w bezpieczeństwo europejskie.
We feel her continued presence... together with the reactions, add to a hostile working environment.
I czujemy, że jej dalsza obecność razem z tymi reakcjami, tworzą wrogie środowisko pracy.
My continued presence on Deep Space 9 would only be a liability to Captain Sisko in his dealings with the Klingons.
Pozostając na Deep Space 9 będę tylko wykorzystywany przez kapitana Sisko do rozmów z Klingonami.
Regina is using James's secret as a weapon to ensure her continued presence at Ash Park.
Regina wykorzystuje tajemnicę Jamesa, jako broni, by pozostać w Ash Park.
It is rather the continued presence of dumped imports and the resulting price suppression that prevents the Union industry from increasing its prices.
Brak możliwości zwiększenia cen przez przemysł unijny wynika raczej z ciągłej obecności przywozu po cenach dumpingowych i wynikającego z tego tłumienia cen.
His continued presence would have been an embarrassing reminder... that the United States Army had failed to defeat a band of 35 Apache.
Kontynuacja jego obecności mogła być żenującym przypomnieniem że armia USA poniosła porażkę z 35 Apaczami.
This was done with the continued presence of dumped imports and thus shows that that industry is viable and can be profitable, should a level playing field be restored on the Community market.
Dokonano tego przy stale prowadzonym przywozie po cenach dumpingowych, co wskazuje, że przemysł ten jest rentowny i może przynosić zyski, jeżeli na powrót wprowadzi się równe warunki działania na rynku wspólnotowym.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 37. Точных совпадений: 37. Затраченное время: 65 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo