Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "continued presence of" на польский

stałej obecności
ciągłej obecności
dalszą obecność
ensure continued presence of the Union in relevant international fora;
zapewnianie stałej obecności Unii na odpowiednich forach międzynarodowych;
ensure continued presence of the European Union on the ground and in relevant international forums and contribute to crisis management and prevention;
zapewnienie stałej obecności Unii Europejskiej na miejscu i na odpowiednich forach międzynarodowych oraz wnoszenie wkładu do zarządzania kryzysami i zapobiegania im;
It is rather the continued presence of dumped imports and the resulting price suppression that prevents the Union industry from increasing its prices.
Brak możliwości zwiększenia cen przez przemysł unijny wynika raczej z ciągłej obecności przywozu po cenach dumpingowych i wynikającego z tego tłumienia cen.
It should first be recalled that the aim of anti-dumping measures is not to stop access into the Union for imports on which the measures are imposed, but to eliminate the impact of distorted market conditions arising from the continued presence of dumped imports.
Przede wszystkim należy przypomnieć, że celem środków antydumpingowych nie jest zablokowanie dostępu do Unii przywozowi, wobec którego wprowadzono takie środki, ale wyeliminowanie wpływu zakłóconych warunków rynkowych, wynikających ze stałej obecności przywozu po cenach dumpingowych.
Therefore, they will allow the continued presence of these exporting producers in the market.
Dlatego umożliwią one dalszą obecność tych producentów eksportujących na rynku.
We are in favour of the continued presence of such weapons as they contribute to burden-sharing and guaranteeing US military commitment to European security.
Jesteśmy zwolennikami utrzymania obecności tej broni, gdyż jest ona elementem podziału obowiązków i gwarancji amerykańskiego zaangażowania wojskowego w bezpieczeństwo europejskie.
Monitoring data indicate the continued presence of phosphonates in or on those products at levels higher than 2 mg/kg.
Dane z monitorowania wskazują na dalszą obecność fosfonianów w produktach lub na ich powierzchni na poziomach wyższych niż 2 mg/kg.
This was done with the continued presence of dumped imports and thus shows that that industry is viable and can be profitable, should a level playing field be restored on the Community market.
Dokonano tego przy stale prowadzonym przywozie po cenach dumpingowych, co wskazuje, że przemysł ten jest rentowny i może przynosić zyski, jeżeli na powrót wprowadzi się równe warunki działania na rynku wspólnotowym.
It was alleged that the Community industry improved its situation in the Community market despite the continued presence of imports from the country concerned.
Stwierdzono również, że mimo utrzymywania się przywozu z przedmiotowego kraju poprawiła się sytuacja przemysłu wspólnotowego na rynku wspólnotowym.
Moreover, the paragraph in question merely states that the continued presence of Alumix will contribute to the long-term development of the areas, and cannot be construed in the way suggested by Italy.
Ponadto w przedmiotowym ustępie stwierdza się jedynie, że dalsze funkcjonowanie zakładu Alumix przyczyni się do długoterminowego rozwoju tych obszarów i nie może być interpretowane w sposób sugerowany przez Włochy.
The Commission, in its extension decision, expressed doubts as to whether the measures proposed by the United Kingdom to limit the distortion of competition are sufficient to offset the distortion of competition caused by the continued presence of NR's economic activities on the market through BankCo.
W decyzji w sprawie przedłużenia postępowania Komisja wyraziła wątpliwości, czy środki zaproponowane przez Zjednoczone Królestwo służące ograniczeniu zakłóceń konkurencji są wystarczające, aby zrekompensować zakłócenia konkurencji spowodowane kontynuacją działalności gospodarczej NR na rynku poprzez BankCo.
As far as the competitive environment in the Community market is concerned, the measures proposed below are not such as to foreclose the Community market to the exporters under review, and therefore it will allow the continued presence of these exporters in the market.
W odniesieniu do konkurencyjnego otoczenia na rynku wspólnotowym, proponowane poniżej środki nie zamykają rynku wspólnotowego dla eksporterów podlegających postępowaniu przeglądowemu, dlatego też otoczenie to zezwoli na dalszą obecność tych eksporterów na rynku.
The current bee health crisis is marked by the continued presence of the Varroa parasite in hives, common collapse disorder and the increased prevalence of Nosema ceranae.
Ciągła obecność w ulach roztocza Varroa, "AIDS pszczół" oraz rozprzestrzenianie się Nosema ceranae znajdują się w samym centrum kryzysu sanitarnego w pszczelarstwie.
Your he came to me seeking sanctuary, telling me he wished to resist the continued presence of the pirates, he told me he'd repented for his past sins.
Kiedy przybył do mnie, szukając schronienia, mówiąc, że chce przepędzić stąd piratów, powiedział, że żałuje za swe dawne grzechy.
This is based on the reasoning that a certain degree of territorialisation of the expenditure may be necessary to ensure the continued presence of the human skills and technical expertise required for cultural creation.
Wynika to z faktu, iż wymóg terytorialny w odniesieniu do wydatków może być w pewnym stopniu konieczny do zapewnienia stałej dostępności kwalifikacji ludzkich oraz wiedzy technicznej potrzebnych w twórczości kulturalnej.
The continued presence of different types of cinema, from single-screen arthouses to multi-screen venues with commercial programming, is crucial to help ensure that a diverse range of cinema continues to be offered to the Italian public.
Dalsze istnienie różnego rodzaju kin, od jednosalowych kin studyjnych po wielosalowe obiekty kinowe z komercyjnym repertuarem, ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania włoskiej publiczności dostępu do zróżnicowanej oferty kinowej.
It mentioned in this connection the continued presence of Brittany Ferries on the cross-Channel routes and on the France/Ireland route despite the unfavourable competitive conditions prevailing there - conditions which had led, moreover, to the withdrawal of P&O from the market.
W tym względzie strona ta odnosi się do utrzymania Brittany Ferrier na liniach kanału la Manche oraz na linii Francja/Irlandia, pomimo niekorzystnych warunków konkurencyjnych dominujących na tych liniach, co zresztą doprowadziło do zniknięcia P&O z rynku.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 17. Точных совпадений: 17. Затраченное время: 45 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo