Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Текст слишком длинный для поиска в Context. Для перевода полного предложения нажмите здесь.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "currencies were fixed but adjustable and remained relatively stable until" на польский

Within this system, exchange rates of currencies were fixed but adjustable and remained relatively stable until the mid-1960s, both within the EEC and globally.
pozostawały stosunkowo stabilne, zarówno w krajach EWG, jak i na całym świecie.

Другие результаты

Within this system, exchange rates were fixed but adjustable and remained relatively stable until the mid-1960s, both within the EEC and globally.
W systemie tym kursy wymiany byy sztywne, ale z mo˝liwoÊcià korekty i utrzymyway si' na wzgl' dnie stabilnym poziomie zarówno w EWG, jak i na caym Êwiecie do poowy lat 60.
The total cost of employment remained relatively stable until 2000, but then increased in 2001 and remained at a higher level in the IP.
Całkowite koszty zatrudnienia były stosunkowo stabilne do roku 2000, następnie w roku 2001 wzrosły i pozostały na wyższym poziomie w okresie dochodzenia.
Consumption decreased particularly between 1996 and 1997, and then remained relatively stable until the end of the IP.
Szczególnie duży spadek nastąpił w latach 1996 i 1997, po czym pozostał względnie stabilny aż do końca OD.
The exports of the Union industry represented on average around 5 % of its total sales of RBM during the injury investigation period and remained relatively stable.
Wywóz przemysłu unijnego stanowił średnio około 5 % jego całkowitej sprzedaży KMS w okresie badania szkody i pozostał na stosukowo stabilnym poziomie.
After an initial fall in imports by 92 % between 2007 and 2008, imports increased in 2009 and remained relatively stable in the RIP.
Po początkowym spadku o 92 % pomiędzy 2007 a 2008 r. przywóz wzrósł w 2009 r. i pozostał na relatywnie stabilnym poziomie w ODP.
The market share of imports from other third countries grew from 17,9 % in 1994 to 21,0 % in 1995 and remained relatively stable thereafter ending up with 21,4 % at the end of the IP.
Udział w rynku przywozu z innych państw trzecich wzrósł z 17,9 % w 1994 r. do 21,0 % w 1995 r. i pozostał następnie względnie stabilny, osiągając poziom 21,4 % na końcu okresu badanego.
The domestic market remained relatively stable during the last years.
W ostatnich latach rynek krajowy był stosunkowo stabilny.
Prices further decreased during the IP, while costs remained relatively stable.
Ceny dalej spadały w OD, podczas gdy koszty utrzymywały się na względnie stałym poziomie.
The consumption of footwear per capita in the Community remained relatively stable during the period considered.
W rozpatrywanym okresie zużycie obuwia na jednego mieszkańca we Wspólnocie pozostało stosunkowo stabilne.
On this basis, the Community industry's productivity remained relatively stable during the period considered.
Dane te wskazują, że w rozpatrywanym okresie produktywność przemysłu wspólnotowego pozostawała stosunkowo stabilna.
The export performance of the Community industry remained relatively stable during the period considered.
W okresie badanym wyniki eksportowe osiągane przez przemysł wspólnotowy były stosunkowo stabilne.
The rate of capacity utilisation remained relatively stable during the first years of the period considered.
Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych utrzymał się na stosunkowo stabilnym poziomie w ciągu pierwszych lat badanego okresu.
Stock levels remained relatively stable in relation to production and sales up to 2000.
Zapasy pozostawały na względnie stałym poziomie w stosunku do produkcji i sprzedaży aż do roku 2000.
It remained relatively stable in the period between 2009 and the IP.
W okresie między 2009 r. a OD utrzymywało się ono na względnie stałym poziomie.
Between 2007 and the RIP, Union consumption remained relatively stable.
Między 2007 r. a ODP konsumpcja w Unii utrzymywała się na względnie stałym poziomie.
Productivity remained relatively stable throughout the period 2009-2011.
W latach 2009-2011 wydajność pozostawała na stabilnym poziomie.
Their cognitive performance remained relatively stable during phenylbutyrate therapy.
Ich funkcje poznawcze pozostawały względnie niezmienione w trakcie leczenia fenylomaślanem.
Average prices remained relatively stable during the peirod considered, albeit with a slight increase in the ERIP.
Średnie ceny były względnie stabilne w okresie badanym, mimo niewielkiego wzrostu w ODPW.
The market share of imports from other third countries remained relatively stable over the period considered.
Udział w rynku przywozu z innych państw trzecich utrzymywał się w okresie badanym na stosunkowo stałym poziomie.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 617. Точных совпадений: 1. Затраченное время: 621 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo