Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "has become" на польский

Предложения

58
43
AP has become so famous that...
AP stał się tak sławny że... kanał TRP jest na szczycie.
Rural development has become the second pillar of common agricultural policy in the Community.
Rozwój obszarów wiejskich stał się drugim filarem wspólnej polityki rolnej Wspólnoty.
Barcelona has become one of the favorite destinations for European students.
Barcelona stała się jednym z najbardziej ulubionych miejsc na świecie dla studentów europejskich.
Majoring in business has become more popular than ever.
Na kierunku w biznesie stała się bardziej popularna niż kiedykolwiek wcześniej.
Download games has become fashionable and not partially fit.
Gry do pobrania stało się modne, a nie częściowo pasują.
Our life together has become intolerable.
Nasze wspólne życie stało się nie do zniesienia.
My position in the house has become intolerable.
Moje położenie w tym domu stało się nie do zniesienia.
'Multifunctionality' has become the key concept underlying European agriculture.
"Wielofunkcyjność" stała się kluczowym pojęciem rolnictwa europejskiego.
The recruitment of new staff has become a major problem for the IWT sector.
Rekrutacja nowych pracowników stała się podstawowym problemem sektora transportu wodnymi drogami śródlądowymi.
Budget support has become a prominent form of EU development assistance since the late 1990s.
Z końcem lat 90. pomoc budżetowa stała się wiodącą formą pomocy rozwojowej UE.
Public opinion has become more critical and expects attention to focus on resolving the problems regarded as a consequence of earlier enlargements.
Opinia publiczna stała się bardziej krytyczna i oczekuje skoncentrowania uwagi na rozwiązaniu problemów postrzeganych jako następstwo wcześniejszych rozszerzeń.
Accordingly, the procedure opened in relation to these provisions has become redundant and may be closed.
Z tego powodu postępowanie wszczęte w odniesieniu do tych przepisów stało się bezprzedmiotowe i może być zamknięte.
The Internet has become an important and powerful source of information.
Internet stał się ważnym i skutecznym źródłem informacji.
Roma inclusion has become a European topic.
Integracja Romów stała się sprawą europejską.
In a globalised world, terrorism has become a global threat independent of its root causes.
W zglobalizowanym świecie terroryzm stał się globalnym zagrożeniem niezależnym od swoich przyczyn źródłowych.
Sudan has become synonymous with instability and suffering.
Sudan stał się synonimem destabilizacji i cierpień.
South Sudan has become an independent State.
Sudan Południowy stał się niepodległym państwem.
I believe terrorism has become the main enemy of European values, global stability and peace.
Uważam, że terroryzm stał się największym wrogiem wartości europejskich, globalnej stabilności i pokoju.
Child obesity has become an increasingly serious problem inevitably entailing serious health hazards.
Otyłość u dzieci stała się narastającym problemem, który nieuchronnie prowadzi do poważnych zagrożeń zdrowotnych.
Ukraine has become a key partner of the European Union's neighbourhood policy.
Ukraina stała się partnerem o znaczeniu kluczowym dla polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 4680. Точных совпадений: 4680. Затраченное время: 243 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo