Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "has remained relatively stable" на польский

Stocks has remained relatively stable at a normal level during the period considered.
Zapasy pozostawały stosunkowo stabilne na normalnym poziomie w okresie badanym.
Level of stock has remained relatively stable during the period considered, especially in relation to sales.
Magazynowane zapasy pozostawały na stosunkowo stałym poziomie w badanym okresie, w szczególności w stosunku do sprzedaży.
This is because consumption on the third country markets has remained relatively stable over the past 10 years and is expected to remain stable in the future.
Wynika to z faktu, iż konsumpcja na rynkach krajów trzecich utrzymywała się na względnie stabilnym poziomie w ciągu ostatnich 10 lat, i oczekuje się, że pozostanie stabilna w przyszłości.
whereas during the same period the consumption of like products in the Community has remained relatively stable;
w tym samym okresie wykorzystanie tych produktów na terenie Wspólnoty utrzymywało się na stosunkowo stabilnym poziomie;
whereas the market share held by these imports has increased in the Federal Republic of Germany from 18;3 % in 1980 to 20;2 % in 1981 and has remained relatively stable at approximately 20 % in France; whereas production of like products in
udział tych przywiezionych wyrobów w rynku Republiki Federalnej Niemiec wzrósł z 18,3 % w 1980 r. do 20,2 % w 1981 r., pozostając we Francji na stosunkowo stabilnym poziomie, tj. około 20 %;
BS: Well actually the violent crime rate has remained relatively stable.
BS: Współczynnik brutalnych przestępstw utrzymuje się na mniej więcej tym samym poziomie.
The number of Serbian refugees in the Republika Srpska (Bosnia and Herzegovina) has remained relatively stable for several years (between 25,000 and 35,000 persons).
Liczba serbskich uchodźców w Republice Serbskiej (Bośnia i Hercegowina) utrzymuje się zasadniczo na stałym poziomie od kilku lat (między 25 tysięcy a 35 tysięcy osób).

Другие результаты

The domestic market remained relatively stable during the last years.
W ostatnich latach rynek krajowy był stosunkowo stabilny.
Prices further decreased during the IP, while costs remained relatively stable.
Ceny dalej spadały w OD, podczas gdy koszty utrzymywały się na względnie stałym poziomie.
The consumption of footwear per capita in the Community remained relatively stable during the period considered.
W rozpatrywanym okresie zużycie obuwia na jednego mieszkańca we Wspólnocie pozostało stosunkowo stabilne.
On this basis, the Community industry's productivity remained relatively stable during the period considered.
Dane te wskazują, że w rozpatrywanym okresie produktywność przemysłu wspólnotowego pozostawała stosunkowo stabilna.
The export performance of the Community industry remained relatively stable during the period considered.
W okresie badanym wyniki eksportowe osiągane przez przemysł wspólnotowy były stosunkowo stabilne.
The rate of capacity utilisation remained relatively stable during the first years of the period considered.
Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych utrzymał się na stosunkowo stabilnym poziomie w ciągu pierwszych lat badanego okresu.
Stock levels remained relatively stable in relation to production and sales up to 2000.
Zapasy pozostawały na względnie stałym poziomie w stosunku do produkcji i sprzedaży aż do roku 2000.
It remained relatively stable in the period between 2009 and the IP.
W okresie między 2009 r. a OD utrzymywało się ono na względnie stałym poziomie.
Between 2007 and the RIP, Union consumption remained relatively stable.
Między 2007 r. a ODP konsumpcja w Unii utrzymywała się na względnie stałym poziomie.
Productivity remained relatively stable throughout the period 2009-2011.
W latach 2009-2011 wydajność pozostawała na stabilnym poziomie.
Their cognitive performance remained relatively stable during phenylbutyrate therapy.
Ich funkcje poznawcze pozostawały względnie niezmienione w trakcie leczenia fenylomaślanem.
Average prices remained relatively stable during the peirod considered, albeit with a slight increase in the ERIP.
Średnie ceny były względnie stabilne w okresie badanym, mimo niewielkiego wzrostu w ODPW.
The market share of imports from other third countries remained relatively stable over the period considered.
Udział w rynku przywozu z innych państw trzecich utrzymywał się w okresie badanym na stosunkowo stałym poziomie.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 749. Точных совпадений: 7. Затраченное время: 170 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo