Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "have been ongoing" на польский

trwały
Preparations for such an operation have been ongoing throughout the summer.
Przygotowania do tej operacji trwały przez całe lato.
Mr President, I am very pleased at the outcome of the negotiations that have been ongoing for a number of months, and I am glad to see that a common-sense approach has been taken by Parliament.
Jestem bardzo zadowolony z wyniku negocjacji, które trwały kilka miesięcy, i cieszę się, że Parlament wykazał się zdroworozsądkowym podejściem.
Finally, we are aware that mediation activities have been ongoing, aimed at the release of Gilad Shalit.
Na koniec, jesteśmy świadomi, że stale prowadzi się działania mediacyjne zmierzające ku uwolnieniu Gilada Szalita.
The related efforts to find a common legal framework here have been ongoing since 1989.
Od 1989 roku podejmuje się wysiłki na rzecz wypracowania wspólnych ram prawnych w danym obszarze.
The Doha negotiations have been ongoing for some considerable time now and it is to be applauded that Europe has made real progress towards drawing our positions closer together.
Negocjacje dauhańskie prowadzone są już od dłuższego czasu i jest godne pochwały, że Europa poczyniła rzeczywiste postępy na drodze do większego zbliżenia stanowisk.
Now, as everyone knows, the negotiations in order to modify the permanent VAT system have been ongoing for quite some time, yet no significant headway has been made.
Jak wszyscy wiedzą, negocjacje w sprawie zmiany stałego systemu VAT toczą się od dłuższego już czasu, a pomimo tego nie poczyniliśmy żadnych znaczących postępów.
Notes with concern that discussions about the College's future, which have been ongoing for several years, have created a situation of uncertainty which continues to hamper business planning and implementation;
z niepokojem zauważa, że toczące się od kilku lat dyskusje na temat przyszłości Kolegium doprowadziły do sytuacji, w której niepewność utrudnia planowanie i realizację działań;
Over the last almost few years intensive negotiations have been ongoing between the Council of Ministers, the European Commission and the Parliament.
Prawo nakładające na producentów obowiązek przeprowadzenia kosztownego procesu rejestracji nie spotkało się z entuzjastyczną reakcją środowisk przemysłowych.
In my home city, Graz, vigorous discussion about Roma begging, and a discussion with the Roma about how people can escape from this difficult situation or at least make the best of it, have been ongoing for years.
W moim mieście rodzinnym, w Graz, od lat ciągną się dyskusje na temat żebractwa Romów, a także o sposobach wyjścia z tej trudnej sytuacji lub poradzenia sobie z nią najlepiej jak się da.
There have been ongoing issues with family services, and anyway, that's the story behind this.
Kilkakrotnie zgłaszano ich rodzinę opiece społecznej, i w każdym bądź razie, to jest sedno tej historii.

Другие результаты

Our people have been fighting ongoing for so long.
Nasi ludzie wywalczyli czekając tak długo.
Internal competitions reserved for temporary agents have been organised and are ongoing.
Organizowane są wewnętrzne konkursy zarezerwowane dla pracowników zatrudnionych na czas określony i kilka takich konkursów jest w toku.
Sufficient data have not been obtained from ongoing clinical studies on the treatment of previously untreated patients (PUPs), with BeneFIX.
Z wyników aktualnych badań klinicznych nie uzyskano wyczerpujących 146 danych dotyczących podawania preparatu BeneFIX pacjentom, którzy nie byli uprzednio leczeni.
Sufficient data have not been obtained from ongoing clinical studies on the treatment of previously untreated patients (PUPs), with BeneFIX.
Nie ma wystarczających danych z przeprowadzanych badań klinicznych odnośnie wcześniej nieleczonych pacjentów, otrzymujących BeneFIX.
You have been accused Of "ongoing inappropriate personal conduct."
Jesteś oskarżony o "powtarzające się niestosowne zachowanie".
Passion vine and butterfly have been engaged in an ongoing game of one-upmanship for many millions of years.
Winorośl Pasja i motyl zostały zaangażowane w grę trwającą w jednym związku przez wiele milionów lat.
Severe cases of skin rash, including erythema multiforme and Stevens-Johnson Syndrome (both rare) have been reported in ongoing clinical trials with PREZISTA co-administered with 100 mg ritonavir.
Podczas trwających badań klinicznych z zastosowaniem produktu PREZISTA w skojarzeniu z rytonawirem w dawce 100 mg zgłaszano występowanie ciężkich przypadków wysypki skórnej, w tym także rumienia wielopostaciowego i zespołu Stevensa- Johnsona (oba rzadko).
We make every effort to ensure that the order of our customers have been implemented on an ongoing basis, however, considering the multitude of versions of our products, they are manufactured on individual customer order.
Dokładamy wszelkich starań aby zamówienia od naszych klientów były realizowane na bieżąco, jednakże zważywszy na mnogość wersji wykonania naszych urządzeń są one produkowane na indywidualne zamówienie.
Could the Commission indicate whether any specific steps have been taken in the ongoing renegotiation of the GPA to ensure better access to public procurement markets for European small and medium-sized enterprises (SMEs)?
Czy Komisja mogłaby określić, czy w trakcie obecnych renegocjacji umowy podjęto jakieś konkretne kroki w celu zapewnienia lepszego dostępu do rynków zamówień publicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw europejskich?
At this stage, to decide who gets first place in the tournament has been ongoing for some time.
W tym etapie rozstrzygnie się kto zdobędzie pierwsze miejsce w turniejach trwających już od pewnego czasu. Trzeba nadmienić, że co roku rywalizacja jest coraz bardziej zaborcza.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 5118. Точных совпадений: 10. Затраченное время: 213 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo