Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: in the presence of god
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "in the presence of" на польский

w obecności w obliczu
w towarzystwie
przed obliczem
dost? pne s?
w obecno? ci
na obecności
Istniej
z udziałem

Предложения

A complex combination of hydrocarbons obtained from residual oils by solvent crystallisation and treated with hydrogen in the presence of a catalyst.
Złożona kombinacja węglowodorów otrzymywana z olejów resztkowych poprzez krystalizację z rozpuszczalnika i poddanie działaniu wodoru w obecności katalizatora.
A physical check or verification of weight shall be conducted in the presence of those officials at the weighing procedure.
Kontrole bezpośrednie lub weryfikacja masy odbywają się w obecności wspomnianych urzędników podczas ważenia.
I stand humbled in the presence of greatness.
Rany! Kajam się w obliczu świetności.
I get chills in the presence of a real spiritual leader.
Dostaję gęsiej skórki w towarzystwie prawdziwego duchowego przywódcy.
I get nervous in the presence of murderers.
W towarzystwie morderców staję się nerwowy.
Reducing the size of feed materials using mechanical means often in the presence of water or other liquids.
Zmniejszenie wielkości cząstek materiałów paszowych metodami mechanicznymi, często w obecności wody lub innych cieczy.
It produces cytotoxic agents only when activated by light in the presence of oxygen.
Związki cytotoksyczne powstają tylko po aktywacji werteporfiny przez światło w obecności tlenu.
Atripla has not been evaluated in the presence of food.
Nie oceniano farmakokinetyki produktu Atripla w obecności pokarmu.
Oral bioavailability of ibandronic acid is generally reduced in the presence of food.
Biodostępność kwasu ibandronowego po podaniu doustnym jest zmniejszona w obecności pożywienia.
However, MPA Cmax was decreased by 40% in the presence of food.
Jednak maksymalne stężenie MPA (MPA C max) zmniejszone jest o 40% w obecności pokarmu.
Renal excretion of the glucuronide (and possibly zidovudine itself) is reduced in the presence of probenecid.
Nerkowe wydzielanie glukuronidów (i prawdopodobnie samej zydowudyny) ulega zmniejszeniu w obecności probenecydu.
They turned to English only in the presence of Robert Oppenheimer.
Na angielski przechodzili tylko w obecności Roberta Oppenheimera.
The metabolism of tipranavir in the presence of low dose ritonavir is minimal.
Metabolizm typranawiru w obecności małych dawek rytonawiru jest minimalny.
No information is available on vaccination in the presence of maternally derived antibodies.
Brak dostępnych informacji odnośnie szczepień prowadzonych w obecności przeciwciał pochodzenia matczynego.
Parliament's committees have the same political responsibility when they meet in the presence of the same lobbyists.
Komisje Parlamentu mają taką samą odpowiedzialność polityczną, gdy spotykają się w obecności tych samych lobbystów.
His letter was read to the Congress in the presence of the Chevalier de la Luzerne.
Jego list został odczytany Kongresowi w obecności kawalera de la Luzerne.
Maybe I am in the presence of greatness...
Może jestem w obecności wybitnej postaci.
Titration is carried out with an acid solution in the presence of carbonic anhydrase.
Miareczkowanie wykonuje się przypomocy roztworu kwasu w obecności anhydrazy węglowej.
The complement should be titrated in the presence of antigen to take into account all anticomplementary effects.
Dopełniacz powinien być miareczkowany w obecności antygenu, aby wyeliminować wszystkie efekty antykomplementarne.
By applying anaerobic periods, the nitrate can be transformed into N2 in the presence of organic carbon.
Poprzez zastosowanie okresów beztlenowych azotan można przekształcić w N2 w obecności węgla organicznego.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 1433. Точных совпадений: 1433. Затраченное время: 249 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo