Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: lasted longer
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "lasted" на польский

trwały trwało trwał wytrzymał przetrwał przetrwała trwam
trwać
wytrzymałeś
trwającej
przetrwało
wytrzymała
ciągnę
trwalo
trwająca

Предложения

56
All of the studies lasted for a year (13 four-week cycles).
Wszystkie badania trwały rok (13 cykli czterotygodniowych).
The studies included 1190 patients and lasted up to two years.
W badaniach tych, które trwały dwa lata, wzięło udział 1190 pacjentów.
The reduction may be requested once if the suspension or force majeure lasted up to one year.
Z wnioskiem o pomniejszenie kwoty można wystąpić jeden raz, jeżeli zawieszenie działań lub działanie siły wyższej trwało nie dłużej niż jeden rok.
It was great while it lasted.
To było wielkie kiedy to trwało.
It was a sweet dream while it lasted.
Słodki to był sen dopóki trwał.
Apartheid lasted for 46 years, under the rule of seven different white presidents.
Fot.: Wikimedia Commons Apartheid trwał 46 lat. W tym okresie, w RPA, było siedmiu różnych, białych prezydentów.
The negotiations lasted until September 2006, when the text was agreed by both Parties.
Negocjacje trwały do września 2006 r., kiedy tekst został zatwierdzony przez obie Strony.
That was a cancer marriage that lasted five minutes.
Nowotworowe małżeństwo, które trwało 5 minut.
Our marriage lasted ten years and we...
Nasze małżeństwo trwało 10 lat i my...
The last three, lasted five to six months.
A trzy ostatnie, trwały pięć do sześciu miesięcy.
But the marriage lasted 48 hours.
Ale małżeństwo trwało czterdzieści osiem godzin.
But the race only lasted three years after numerous fatalities.
Ale wyścigi trwały tylko 3 lata po licznych wypadkach śmiertelnych.
When we talk about situations or activities which lasted in the past for some period of time.
Gdy mówimy o czynnościach lub sytuacjach, które trwały w przeszłości przez pewien określonych czas.
And that lasted over 20 years?
I tak trwało to ponad 20 lat?
When we talk about situations or activities which lasted at a specific moment in the past.
Gdy mówimy o sytuacjach lub czynnościach, które trwały w konkretnym momencie w przeszłości.
Raids lasted two, three, four hours.
Naloty trwały dwa, trzy, cztery godziny.
But their species only lasted for 2 billion years.
Ich panowanie trwało tylko dwa miliardy lat.
I'm surprised you lasted this long.
Dziwi mnie, że trwało to aż tyle.
It lasted seconds because I jumped back, I was so startled.
To trwało chwilę, bo się poderwałem i krzyknąłem, że nie mogę, bo jestem żonaty.
His pattern has lasted over 10 years.
Jego wzór trwał przez 10 lat.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 2086. Точных совпадений: 2086. Затраченное время: 88 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo