Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: lasting impression
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "lasting" на польский

Предложения

Its fine-grained martensitic microstructure makes the product long lasting and break-proof.
Jego drobnoziarnista mikrostruktura martenzytyczna sprawia, że produkt jest trwały i odporny na kruszenie.
It can and must export its own model of regional integration = lasting peace.
Może oraz musi zaszczepić swój własny model integracji regionalnej, czyli trwały pokój.
Furthermore, it is unknown whether any price increase would be of a lasting nature.
Ponadto nie wiadomo czy jakikolwiek wzrost ceny byłby trwały.
This indicates that the level of normal value found in the current investigation is of a lasting nature.
Wskazywałoby to na trwały charakter poziomu wartości normalnej ustalonego w bieżącym dochodzeniu.
This suggests a more lasting impact of energy prices on overall price developments.
Sugeruje to bardziej trwały wpływ cen ropy naftowej na kształtowanie się ogólnego poziomu cen.
Therefore, it was concluded that the changed circumstances are of a lasting nature.
Stwierdzono zatem, iż zmiana okoliczności ma trwały charakter.
This change in circumstances can therefore be considered to be of a lasting nature.
Można zatem uznać, że zmiana okoliczności ma trwały charakter.
This supports the conclusion that the newly calculated dumping margin is likely to be of a lasting nature.
Potwierdza to wniosek, że obliczony na nowo margines dumpingu ma prawdopodobnie charakter trwały.
It is in our own interests that lasting peace and democracy should prevail there.
W naszym interesie leży, żeby zapanował tutaj trwały pokój i demokracja.
The only possible settlement is a lasting and comprehensive peace settlement between the parties.
Jedynym możliwym rozwiązaniem jest trwały i wszechstronny układ pokojowy pomiędzy stronami.
Following disclosure, AETMD also questioned the lasting nature of the new dumping margin.
Po ujawnieniu ustaleń AETMD zakwestionowało również trwały charakter nowego marginesu dumpingu.
The Solidarity Fund, in conjunction with existing environmental and agricultural programmes, could help on a truly lasting basis.
Fundusz Solidarności, w połączeniu z istniejącymi programami ekologicznymi i rolniczymi, mógłby pomóc w naprawdę trwały sposób.
Today, the lasting peace and well-being created by the EU is a guarantee for facing potential challenges.
Dzisiaj trwały pokój i dobrobyt stworzony przez UE jest gwarancją sprostania potencjalnym wyzwaniom.
Thorough and long-term planning and preparation are essential if the Danube macro-region is to have lasting success.
Staranne i długofalowe planowanie i przygotowanie ma zasadnicze znaczenie, jeżeli makroregion naddunajski ma osiągnąć trwały sukces.
In particular, the Russian group did not demonstrate that its pricing behaviour was of a lasting nature.
W szczególności grupa rosyjska nie wykazała, że jej polityka cenowa ma charakter trwały.
A responsible approach to taxation will necessarily have a lasting positive effect on the development of these countries.
Odpowiedzialne podejście do podatków bezsprzecznie będzie miało trwały i pozytywny wpływ na rozwój tych krajów.
Unfortunately, early unemployment has lasting negative effects.
Niestety, bezrobocie w młodym wieku ma długotrwałe i negatywne skutki.
The restructuring plan in question concerned, however, a period lasting until the end of 1995.
Plan restrukturyzacji dotyczył jednak okresu trwającego do końca roku 1995.
No indications were found, suggesting that these changes would not be of a lasting nature.
Nie stwierdzono żadnych przejawów sugerujących, że omawiane zmiany nie posiadałyby trwałego charakteru.
Cultural diplomacy is a cornerstone for building trust and long lasting relations with citizens in third countries.
Dyplomacja na rzecz kultury to kamień węgielny budowania zaufania oraz trwałych stosunków z obywatelami państw trzecich.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 2321. Точных совпадений: 2321. Затраченное время: 113 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo