Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "lasting nature" на польский

trwały charakter charakter trwały trwałego charakteru
trwałą
trwałe
trwałym charakterze
charakteru trwałego
charakterze trwałym

Предложения

This indicates that the level of normal value found in the current investigation is of a lasting nature.
Wskazywałoby to na trwały charakter poziomu wartości normalnej ustalonego w bieżącym dochodzeniu.
Therefore, it was concluded that the changed circumstances are of a lasting nature.
Stwierdzono zatem, iż zmiana okoliczności ma trwały charakter.
This supports the conclusion that the newly calculated dumping margin is likely to be of a lasting nature.
Potwierdza to wniosek, że obliczony na nowo margines dumpingu ma prawdopodobnie charakter trwały.
In particular, the Russian group did not demonstrate that its pricing behaviour was of a lasting nature.
W szczególności grupa rosyjska nie wykazała, że jej polityka cenowa ma charakter trwały.
No indications were found, suggesting that these changes would not be of a lasting nature.
Nie stwierdzono żadnych przejawów sugerujących, że omawiane zmiany nie posiadałyby trwałego charakteru.
In the parallel anti-dumping investigation it was found that the changes are not of a lasting nature.
W toku równoległego dochodzenia antydumpingowego ustalono, że zmiany nie mają trwałego charakteru.
This change in circumstances can therefore be considered to be of a lasting nature.
Można zatem uznać, że zmiana okoliczności ma trwały charakter.
Following disclosure, AETMD also questioned the lasting nature of the new dumping margin.
Po ujawnieniu ustaleń AETMD zakwestionowało również trwały charakter nowego marginesu dumpingu.
The increase in demand is therefore considered to be of a lasting nature.
Uznaje się zatem, że wzrost zapotrzebowania ma charakter trwały.
The consistent market behaviour of the applicant shows that the changes in circumstances are of a lasting nature.
Konsekwentne zachowanie rynkowe wnioskodawcy wskazuje, że zmiany okoliczności mają trwały charakter.
The applicant further alleged that these changes were of a lasting nature.
Wnioskodawca twierdził także, że zmiany te miały trwały charakter.
Therefore, the constructed normal value, which is based on the cost of manufacturing, is considered to be of a lasting nature.
Dlatego też uważa się, że skonstruowana wartość normalna oparta na koszcie produkcji ma charakter trwały.
Given the above, it is reasonably safe to conclude that the new lower level of dumping is of a lasting nature.
Mając na uwadze powyższe, można racjonalnie stwierdzić, że nowy niższy poziom dumpingu ma trwały charakter.
In addition, no compelling reasons are at hand that would indicate that such changed circumstances are not of a lasting nature.
Ponadto nie istnieją przekonujące przesłanki wskazujące, że zmiana okoliczności nie ma trwałego charakteru.
This clearly indicates that the changed circumstances (exports no longer dumped) are of a lasting nature.
Sytuacja ta wyraźnie wskazuje na trwały charakter zmiany okoliczności (zaprzestanie wywozu po cenach dumpingowych).
Also, the changed circumstances with respect to the original investigation regarding the lack of dumping can reasonably be considered to be of a lasting nature.
Ponadto można w uzasadniony sposób uznać, że zmiana okoliczności w stosunku do pierwotnego dochodzenia dotycząca braku dumpingu ma trwały charakter.
Currency fluctuations in isolation are normally not taken into account in an anti-dumping investigation as they can not be considered to be of a lasting nature.
Wahania kursu walut jako takie nie są zwykle brane pod uwagę w postępowaniu antydumpingowym, ponieważ nie mają trwałego charakteru.
It is consequently concluded that the changed circumstances, in particular the considerably reduced normal value, are of a lasting nature.
Uznaje się zatem, iż zmiana okoliczności, w szczególności znaczne obniżenie wartości normalnej, mają trwały charakter.
Concerning any suspension of the definitive measures, this should be seen in the light of post-IP developments which would be of a lasting nature.
W odniesieniu do jakiegokolwiek zawieszenia środków ostatecznych, należałoby je rozpatrywać w świetle rozwoju sytuacji po OD, która miałaby charakter trwały.
Therefore the circumstances under which the dumping margin has been calculated in this investigation can be considered to be of a lasting nature.
Można zatem uznać, że okoliczności, w których obliczono margines dumpingu w ramach niniejszego dochodzenia, mają trwały charakter.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 144. Точных совпадений: 144. Затраченное время: 109 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo