Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "levels remained relatively stable" на польский

Stock levels remained relatively stable in relation to production and sales up to 2000.
Zapasy pozostawały na względnie stałym poziomie w stosunku do produkcji i sprzedaży aż do roku 2000.

Другие результаты

During this period, the production level remained relatively stable, which explains the decrease of the capacity utilisation rate.
W tym okresie poziom produkcji pozostawał względnie stały, co wyjaśnia zmniejszenie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych.
Level of stock has remained relatively stable during the period considered, especially in relation to sales.
Magazynowane zapasy pozostawały na stosunkowo stałym poziomie w badanym okresie, w szczególności w stosunku do sprzedaży.
Stocks has remained relatively stable at a normal level during the period considered.
Zapasy pozostawały stosunkowo stabilne na normalnym poziomie w okresie badanym.
The Community industry's total production, including captive transfers, remained relatively stable between 2003 and 2005 at a level of around 8,4 million tonnes.
Wielkość ogólnej produkcji przemysłu wspólnotowego, włącznie z produkcją wykorzystywaną na użytek własny, pozostawała w okresie od 2003 do 2005 r. na stabilnym poziomie około 8,4 mln ton.
Employment level within the Community industry remained relatively stable, except in 2005, showing 1 % decrease over the whole period considered.
Z wyjątkiem 2005 r., zatrudnienie w przemyśle wspólnotowym utrzymywało się na względnie stabilnym poziomie, wykazując spadek rzędu 1 % w całym badanym okresie.
The production volume remained relatively stable between 2011 and 2013 but decreased in the RIP by 10 % to the level of 48868 tonnes.
Wielkość produkcji utrzymywała się na stabilnym poziomie między 2011 r. i 2013 r., ale spadła w ODP o 10 % do poziomu wynoszącego 48868 ton.
Thereafter, the Community industry price remained relatively stable at a level, however, which was not sufficient to maintain a positive financial situation.
W okresie późniejszym ceny przemysłu wspólnotowego pozostały względnie stabilne, utrzymując się jednakże na poziomie niewystarczającym do zachowania pozytywnej sytuacji finansowej.
The total cost of employment remained relatively stable until 2000, but then increased in 2001 and remained at a higher level in the IP.
Całkowite koszty zatrudnienia były stosunkowo stabilne do roku 2000, następnie w roku 2001 wzrosły i pozostały na wyższym poziomie w okresie dochodzenia.
At the same time, Indian export prices to the Community remained relatively stable at a level of around EUR 2000/tonne thereby undercutting substantially the prices of the Community industry.
W tym samym czasie ceny eksportowe dla wywozu z Indii do Wspólnoty pozostały względnie stabilne, na poziomie ok. 2000 EUR/tonę, znacząco niższym niż poziom cen w przemyśle wspólnotowym.
With the exception of 1996 and 1997, the level of investments by the Community industry remained relatively stable during the period considered.
Z wyjątkiem 1996 r. i 1997 r., poziom inwestycji przemysłu wspólnotowego pozostawał w rozważanym okresie względnie stały.
The market share of Swiss products remained relatively stable, except for the year 2008 when they increased temporarily to above 4 % before falling back to close to the 2006 level in the IP.
Udział szwajcarskich produktów w rynku pozostawał względnie stabilny, z wyjątkiem 2008 r., kiedy przejściowo wzrósł do około 4 %, zanim ponownie spadł do poziomu zbliżonego do poziomu z 2006 r. w OD.
The domestic market remained relatively stable during the last years.
W ostatnich latach rynek krajowy był stosunkowo stabilny.
Prices further decreased during the IP, while costs remained relatively stable.
Ceny dalej spadały w OD, podczas gdy koszty utrzymywały się na względnie stałym poziomie.
The consumption of footwear per capita in the Community remained relatively stable during the period considered.
W rozpatrywanym okresie zużycie obuwia na jednego mieszkańca we Wspólnocie pozostało stosunkowo stabilne.
On this basis, the Community industry's productivity remained relatively stable during the period considered.
Dane te wskazują, że w rozpatrywanym okresie produktywność przemysłu wspólnotowego pozostawała stosunkowo stabilna.
The export performance of the Community industry remained relatively stable during the period considered.
W okresie badanym wyniki eksportowe osiągane przez przemysł wspólnotowy były stosunkowo stabilne.
The rate of capacity utilisation remained relatively stable during the first years of the period considered.
Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych utrzymał się na stosunkowo stabilnym poziomie w ciągu pierwszych lat badanego okresu.
It remained relatively stable in the period between 2009 and the IP.
W okresie między 2009 r. a OD utrzymywało się ono na względnie stałym poziomie.
Between 2007 and the RIP, Union consumption remained relatively stable.
Między 2007 r. a ODP konsumpcja w Unii utrzymywała się na względnie stałym poziomie.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 286. Точных совпадений: 1. Затраченное время: 177 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo