Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: more permanent permanent record permanent crops
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "permanent" на польский

Предложения

132
91
80
It says the paralysis is permanent.
Tu napisali, że ten proces jest stały.
The Commission (Eurostat) ensures a permanent dialogue with the Member States' statistical authorities.
Komisja (Eurostat) zapewnia stały dialog z urzędami statystycznymi Państw Członkowskich.
Whether the neurological disorders are transient or permanent is currently unknown.
Obecnie nie wiadomo, czy zaburzenia neurologiczne 4 mają charakter przemijający czy trwały.
It is therefore appropriate to retain this tolerance on a permanent basis.
Należy zatem utrzymać tę tolerancję w sposób trwały.
It is desirable that the competent authority should be permanent in nature.
Właściwy organ powinien mieć charakter stały.
A permanent quantitative inventory shall be kept of all movable and immovable property belonging to the Centre.
Prowadzony jest stały spis ilościowy całkowitego majątku ruchomego i nieruchomego należącego do centrum.
In addition, the service seemed to be free on a permanent and non-degressive basis.
Ponadto usługi te wydawały się być bezpłatne w sposób stały i niedegresywny.
A permanent and structured dialogue is needed between beekeepers, farmers and the relevant authorities.
Niezbędny jest stały i zorganizowany dialog między pszczelarzami, rolnikami i odpowiednimi organami.
A permanent marking system has to be installed for the sampling units.
Dla jednostek pobierania próbek należy przyjąć stały system znakowania.
A permanent surgical opening into the windpipe (permanent tracheostomy) may improve quality of life.
Stały chirurgiczne otwarcie do tchawicy (stały tracheostomii) może poprawić jakość życia.
Registered company or permanent establishment in Austria is required.
Wymagana jest rejestracja spółki lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Austrii.
For legal mediation services permanent residence is required.
W przypadku świadczenia usług mediacji prawnych wymagane jest miejsce stałego zamieszkania.
Country of permanent establishment of the lessee.
Państwo, w którym znajduje się stałe miejsce prowadzenia działalności leasingobiorcy.
Any permanent gas system shall be tested after installation.
Każdą instalację gazową zamontowaną na stałe należy sprawdzić po jej zainstalowaniu.
I said constant, not permanent.
Mówiłem o stałej obecności, a nie wiecznej.
Hopefully the amnesia won't be permanent.
Czas pokaże, mam nadzieję, że amnezja nie będzie trwała.
I mean putting Brad Langtree in permanent detention.
Chodziło mi o umieszczenie Brada Langtree'a na stałe w kozie.
The good news is that no permanent damage.
Dobra wiadomość jest taka, że nie ma trwałych uszkodzeń.
But permanent settlement's quite another.
A stałe osiedlenie się, to zupełnie inna sprawa.
Advantage: The unlock is permanent.
Zaleta: zdjecie simlocka nasza metoda jest trawle.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 8757. Точных совпадений: 8757. Затраченное время: 203 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo