Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "permanent presence of" на польский

stałej obecności
stałą obecność
There is probably nobody on the island, not aware of the importance of the permanent presence of the rescue cruiser in its immediate vicinity.
Nie ma chyba nikogo na wyspie, nie są świadomi znaczenia stałej obecności cruiser ratowniczych w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
ES, EL: The right of establishment does not cover the creation of representative offices or other permanent presence of insurance companies, except where such offices are established as agencies, branches or head offices.
ES, EL: Prawo przedsiębiorczości nie obejmuje tworzenia przedstawicielstw lub innych postaci stałej obecności zakładów ubezpieczeń, z wyjątkiem przypadku, gdy takie jednostki są zakładane jako agencje, oddziały lub główne siedziby.
if the volume of products treated requires regular or permanent presence of the competent authority, an adequately equipped lockable room for the exclusive use of the inspection service.
odpowiednio wyposażone zamykane pomieszczenie do wyłącznego użytku służby inspekcyjnej, jeżeli ilość przetwarzanych produktów wymaga regularnej lub stałej obecności właściwych władz,.
Stresses that the potentially vast mining and minerals resources on Afghan territory belong exclusively to the people of Afghanistan, and that 'protection' of these assets can never be used as an excuse for the permanent presence of foreign troops on Afghan soil;
podkreśla, że potencjalnie bogate zasoby kopalne i mineralne na terytorium afgańskim należą wyłącznie do narodu afgańskiego i że "ochrona" tych dóbr nie może nigdy stać się pretekstem do stałej obecności obcych sil zbrojnych na ziemi afgańskiej;
a permanent presence of the competent authority at the institution;
stała obecność przedstawiciela właściwego organu w instytucji;
It expresses the permanent presence of the Apostle in the Magisterium of his successors.
W rzeczywistości wyraża on stałą obecność Apostoła w nauczaniu jego następców.
If on the basis of a risk assessment, the volume of products treated requires the regular or permanent presence of the competent authority, the processing plants must have an adequately equipped lockable room for the exclusive use of the inspection service.
Jeżeli z oceny ryzyka wynika, że ilość przetwarzanych produktów wymaga regularnej lub stałej obecności przedstawicieli właściwego organu, zakład przetwórczy musi posiadać odpowiednio wyposażone, zamykane pomieszczenie do wyłącznego użytku służby inspekcyjnej.
This means the permanent presence of the European Olympic Committees and the IOC in the European institutions for the purpose of dialogue and cooperation.
Oznacza to stałą obecność Europejskiego Komitetu Olimpijskiego i MKOl w instytucjach europejskich na potrzeby dialogu i współpracy.
the permanent presence of at least one official veterinarian in a slaughterhouse approved in accordance with Article 10 throughout the ante-mortem and post-mortem inspections;
stałą obecność co najmniej jednego urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni zatwierdzonej zgodnie z art. 10 przez cały czas badań przedubojowego i poubojowego;
"branch" means any permanent presence of an insurance undertaking in the territory of a Member State other than the home Member State which carries out insurance business;
"oddział" oznacza każdą stałą obecność zakładu ubezpieczeń na terytorium Państwa Członkowskiego innego niż Państwo Członkowskie pochodzenia, prowadzącego działalność ubezpieczeniową;
Any permanent presence of an intermediary in the territory of another Member State that is equivalent to a branch shall be treated in the same way as a branch, unless the intermediary lawfully sets up such permanent presence in another legal form.
Wszelką stałą obecność pośrednika na terytorium innego państwa członkowskiego równoważną z istnieniem oddziału traktuje się w taki sam sposób jak oddział, chyba że pośrednik zgodnie z prawem nada takiej stałej obecności inną formę prawną.
Permanent presence of moisture in the soil increases its electrical conductivity by several orders of magnitude, then surely is such a place much better attracting lightning, and this situation on the ground may persist to present days.
Stała obecność wilgoci w glebie zwiększa przewodność elektryczną przez wiele rzędów wielkości, to na pewno takie miejsce lepiej przyciąga sytuację odgromowej na ziemi, a ona może trwać dzisiaj.
Permanent presence of a healthcare provider (i.e.: establishment of a healthcare provider in another Member State); and
stała obecność podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną (tzn. zakładanie podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną w innym państwie członkowskim); oraz
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 13. Точных совпадений: 13. Затраченное время: 46 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo