Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "presence" на польский

Предложения

1004
My lord, your presence honours me.
Mój panie, twoja obecność to dla mnie zaszczyt.
I discovered the presence of methylone.
W chrząszczach z Monici Craig odkryłem obecność metylonu.
The Member State can also demonstrate the presence of incentive effect through other relevant quantitative and/or qualitative criteria.
Państwa członkowskie mogą ponadto wykazać istnienie efektu zachęty przy zastosowaniu innych stosownych kryteriów ilościowych i/lub jakościowych.
The presence of appropriate legal safeguards, including the principle of equality of arms, enhances the potential for high quality decisions.
Istnienie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, w tym zasady równości stron, zwiększa możliwość podjęcia odpowiedzialnej decyzji.
Apparently our presence here is endangering the church.
Wygląda, na to, że nasza obecność zagraża kościołowi.
Chimaji your presence indicates our campaigns have been audited.
Chimaji twoja obecność wskazuje na to, że nasze kampanie zostały skontrolowane.
Establish a presence but hang back.
Zaznaczyć swoją obecność, ale trzymać się z dala.
You made sure everyone noticed your presence.
Zadbałaś więc o to, żeby wszyscy zwrócili uwagę na waszą obecność.
I told them their presence is mandatory.
Po prostu powiedziałem im, że ich obecność jest niezbędna.
As your presence here insults me.
Tak samo, jak twoja obecność znieważa mnie.
I hope your presence will provide another solution.
Mam nadzieję, że twoja obecność doprowadzi do innego rozwiązania.
Every day his presence inside me gets stronger.
Z każdym dniem jego obecność, we mnie, staje się silniejsza.
Your presence is gratifying and comforting.
Wasza obecność nas cieszy i dodaje nam otuchy.
The presence of unauthorised medicinal substances in feedingstuffs for certain animal species and categories constitutes an infringement.
Obecność niedozwolonych środków farmaceutycznych w paszach przeznaczonych dla niektórych gatunków i kategorii zwierząt stanowi naruszenie przepisów.
The presence and quantification of R. solanacearum in the control samples should be first confirmed by IF.
Obecność i liczebność R. solanacearum w próbach kontrolnych należy najpierw potwierdzić przez test IF.
The mass-merchandisers have increased their presence on the bicycle market.
Dystrybutorzy masowi zwiększyli swoją obecność na rynku rowerowym.
For large containers, the use and/or presence of BADGE, NOGE and BFDGE are permitted.
W przypadku dużych pojemników zezwala się na wykorzystanie i/lub obecność BADGE, NOGE i BFDGE.
The presence of these pathogens constitutes a considerable risk if conditions after reconstitution permit multiplication.
Obecność tych czynników chorobotwórczych stanowi znaczne ryzyko, jeśli warunki po przygotowaniu preparatu do spożycia umożliwiają rozmnażanie.
The number of samples where the presence of salmonella is detected.
Liczba próbek, w których wykryto obecność salmonelli.
Furthermore, local plant presence may be an important factor on the railway equipment market.
Poza tym lokalna obecność fabryk może być istotnym czynnikiem na rynku sprzętu kolejowego.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 12691. Точных совпадений: 12691. Затраченное время: 174 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo