Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "relatively constant" на польский

względnie stałą
względnie stałym poziomie
stosunkowo stały
stosunkowo stałym poziomie
miarę stałym
względnie stałej
For critical (choked) flow, Kv will have a relatively constant value.
Dla przepływu krytycznego (zdławionego) Kv będzie miała względnie stałą wartość.
Total organic carbon, conductivity, pH and suspended solids should be measured, for example every three months where dilution water is known to be relatively constant in quality.
W przypadku gdy wiadomo, że woda rozcieńczająca ma względnie stałą jakość, należy mierzyć, np. co trzy miesiące, zawartość całkowitego węgla organicznego, przewodność właściwą, pH i zawiesinę ogólną.
Clinical remission results remained relatively constant irrespective of previous TNF antagonist exposure.
Wyniki remisji klinicznej utrzymywały się na względnie stałym poziomie niezależnie od uprzednio zastosowanego leku z grupy antagonistów TNF.
Due to the polymer matrix and the diffusion of fentanyl through the skin layers, the release rate remains relatively constant.
Dzięki zastosowaniu powierzchni polimerowej oraz przenikaniu fentanylu przez warstwy skóry, szybkość uwalniania leku utrzymuje się na względnie stałym poziomie.
Renal clearance averaged less than 0.1 l/h and was relatively constant throughout the dosage range.
Klirens nerkowy wynosił średnio poniżej 0, 1 l/ h i był stosunkowo stały w całym zakresie dawkowania.
However, the average litter-size of the strain should be greater than eight and be relatively constant.
Jednakże średni rozmiar miotu powinien być większy niż osiem osobników i powinien być stosunkowo stały.
The evaluation period is a three-week period, three weeks from the time that the removal of the test substance reaches a relatively constant, and usually high, value.
Okres analizy wynosi trzy tygodnie od chwili, gdy ubytek substancji testowej osiągnie względnie stałą i zazwyczaj wysoką wartość.
The running-in period is the period which lasts from the time the test substance is first added to the time when its removal reaches a plateau (relatively constant value).
Okres eliminacji to okres, który trwa od chwili pierwszego dodania substancji testowej do czasu, gdy jej ubytek osiągnie plateau (względnie stałą wartość).
It was found that the prices of bottled water and soft drinks have increased at a relatively constant rate of 1-2 % per year over the past decade (Eurostat retail price index statistics).
Stwierdzono, że ceny butelkowanej wody i napojów bezalkoholowych wzrastały z względnie stałą szybkością 1-2% na rok w czasie ostatniej dekady (statystyka wskaźnika cen detalicznych Eurostat);
Absorption After the first application of Fentanyl-ratiopharm, serum fentanyl concentrations increase gradually, generally levelling off between 12 and 24 hours, and remaining relatively constant for the remainder of the 72-hour application period.
Wchłanianie Po pierwszym zastosowaniu produktu Fentanyl- ratiopharm, stężenie fentanylu w surowicy krwi stopniowo zwiększa się, stabilizując się po upływie 12 do 24 godzin i utrzymuje się na względnie stałym poziomie przez pozostałą część 72- godzinnego okresu stosowania.
Inlet air shall be filtered with activated carbon to provide a relatively constant hydrocarbon level.
Powietrze wlotowe należy filtrować przez węgiel aktywowany w celu utrzymania stosunkowo stałego stężenia węglowodorów.
On the contrary, remuneration discrepancies have remained relatively constant in recent years.
Przeciwnie, różnice w wynagrodzeniach przez ostatnie lata pozostawały na relatywnie niezmiennym poziomie.
It should also be borne in mind that relatively constant recruitment year after year is more the exception than the rule.
Należy również wziąć pod uwagę, że stosunkowo stały przyrost danego zasobu rok po rok jest raczej wyjątkiem od zasady.
An almost constant release rate provides a relatively constant concentration of active substance in plasma, without major differences between maximal and minimal levels.
Prawie stała prędkość uwalniania zapewnia stosunkowo stałe stężenie substancji czynnej w osoczu, bez większych różnic pomiędzy stężeniem maksymalnym a minimalnym.
As the demand for donor organs continues to rise, in large part due to the aging population, the supply has remained relatively constant.
Podczas gdy zapotrzebowanie na narządy ciągle rośnie, w dużej mierze ze względu na starzejące się społeczeństwo, podaż pozostaje relatywnie niezmieniona.
Nevertheless, from Figure 1 it can also be concluded that, despite these discounts, the net revenues from the sale of advertising space remained relatively constant.
Niemniej jednak, z Wykresu 1 wynika również, że mimo tych rabatów, przychody netto z tytułu reklam utrzymywały się w zasadzie na stałym poziomie.
The market share of the Union industry remained relatively constant (increasing only slightly, i.e. by + 0,7 percentage points over the period considered as outlined in recital 168).
Udział przemysłu unijnego w rynku pozostał na stosunkowo stałym poziomie (zwiększając się jedynie w nieznacznym stopniu, tj. o +0,7 punktu procentowego w okresie badanym, jak przedstawiono w motywie 168).
Before the test, the motorcycle or motor tricycle must be kept in a room in which the temperature remains relatively constant between 20 ºC and 30 ºC.
Przed badaniem motocykl lub motocykl trzykołowy musi być trzymany w pomieszczeniu, w którym temperatura pozostaje stosunkowo stała między 20 ºC i 30 ºC.
However, for certain goods of a simple and relatively constant composition, the amount of the refund should, for ease of administration, be determined on the basis of fixed quantities of agricultural products.
Niemniej jednak, w przypadku niektórych towarów o prostym i stosunkowo stałym składzie, kwotę refundacji, dla uproszczenia procedur administracyjnych, należy ustalić na podstawie stałych ilości produktów rolnych.
After this preconditioning, and before testing, the vehicle shall be kept in a room in which the temperature remains relatively constant between 293 and 303 K (20 ºC and 30 ºC).
Po zakończeniu kondycjonowania, ale przed rozpoczęciem badania, pojazd należy umieścić w pomieszczeniu o względnie stałej temperaturze między 293 a 303 ºK (20 ºC a 30 ºC).
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 33. Точных совпадений: 33. Затраченное время: 55 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo