Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "relatively high degree of" на польский

As the first Latin American countries, Uruguay has opened for globalization and has even today with 43% a relatively high degree of openness.
W pierwszych krajów Ameryki Łacińskiej, Urugwaj otworzył dla globalizacji i ma nawet dziś 43% stosunkowo wysoki stopień otwartości.
As discussed above (see section 7.3.1), NEUWOGES had a limited ability to obtain new loans because of its relatively high degree of indebtedness and the fact that its own capital was tied up in other investment projects.
Jak określono w sekcji 7.3.1, NEUWOGES ze względu na stosunkowo wysokie zadłużenie i to, że jej kapitał własny był zaangażowany w inne projekty inwestycyjne, miała tylko ograniczone możliwości zawarcia nowych umów kredytowych.
This is supported by the fact that the Norwegian system of wage formation is characterised by a relatively high degree of centralised, collective bargaining, which implies that the wage level will not be adjusted immediately to the increased employer social security contributions.
Tę opinię wspiera fakt, że norweski system ustalania płac w stosunkowo wysokim stopniu polega na scentralizowanych, zbiorowych negocjacjach, co oznacza, że poziom płac nie zostanie natychmiast dostosowany do zwiększonych składek pracodawców na zabezpieczenie społeczne.
In this connection, Sioen also explains that the yarn which it produces has a high value added and that the market has been characterised by a relatively high degree of price stability since 1999.
W odniesieniu do poruszanej kwestii, Sioen wyjaśnia także, że produkowana przez niego przędza dostarcza wysokiej wartości dodanej jak również podkreśla fakt, że ceny na rynku są stosunkowo stabilne od roku 1999.

Другие результаты

These sectors are relatively resilient to crisis, with a high degree of fragmentation.
Są to sektory relatywnie odporne na kryzys, o dużym stopniu rozdrobnienia.
This document must be correct and maintain a high degree of precision.
Dokument ten musi zachować poprawność i wysoki stopień ścisłości.
A high degree of independence entails considerable demands for transparency.
Wysoki stopień niezależności pociąga za sobą znaczne wymagania w zakresie przejrzystości.
This requires a high degree of cooperation between them.
Wymaga to ścisłej współpracy pomiędzy nimi.
In enacting these provisions, the Member States must secure a high degree of protection of classified information.
Przy przyjmowaniu tych przepisów państwa członkowskie muszą zapewnić wysoki stopień ochrony informacji niejawnych.
These are complex and time consuming exercises, for which a high degree of specialisation is required.
Zadania te są złożone i czasochłonne oraz wymagają wysokiego stopnia specjalizacji.
A high degree of flexibility in the quota management was granted to Poland during the negotiations of accession.
Podczas negocjacji akcesyjnych Polsce przyznano bardzo dużą elastyczność w zarządzaniu kwotami.
It is necessary to put the stress on the high degree of satisfaction of postal users in the European Union.
Niezbędne jest podkreślenie wysokiego poziomu zadowolenia użytkowników usług pocztowych w Unii Europejskiej.
Persons performing milking must maintain a high degree of personal cleanliness.
Osoby dokonujące dojenia muszą utrzymywać wysoki poziom czystości osobistej.
Further, the recombinant VP7 antigen is completely innocuous and therefore guarantees a high degree of safety.
Ponadto zrekombinowane przeciwciało VP7 jest całkowicie nieszkodliwe, co gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa.
Ensure the full implementation of the customs reform plan to secure a high degree of administrative capacity.
Należy zapewnić pełną realizację planu reformy celnej, aby zagwarantować wysoki poziom zdolności administracyjnej.
Countries wishing to adopt the euro as their currency must achieve a high degree of «sustainable convergence» .
Kraje, które chcą przyjąć euro, muszą osiągnąć wysoki stopień trwałej konwergencji, oceniany na podstawie kryteriów określonych w traktacie WE (zob. osobny arkusz pt.
In order to ensure effective in-market control, a high degree of administrative cooperation amongst the competent authorities is necessary.
Aby zapewnić skuteczną kontrolę wewnątrzrynkową, konieczny jest wysoki stopień współpracy administracyjnej właściwych organów.
The report examines whether a high degree of sustainable economic convergence has been achieved in these countries.
Raport ten stwierdza, czy kraje te osiągnęły wysoki stopień trwałej konwergencji gospodarczej.
Secondly, the proposal already contains a high degree of subsidiarity and flexibility.
Po drugie, wniosek w znacznym stopniu uwzględnia zasadę pomocniczości i elastyczności.
We can then achieve a high degree of efficiency with both these processes.
Możemy osiągnąć wysoki poziom efektywności w oparciu o te dwa procesy.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 4742. Точных совпадений: 4. Затраченное время: 199 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo