Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "relatively stable" на польский

stosunkowo stabilny
stosunkowo stabilnym poziomie
stosunkowo stabilne
stosunkowo stabilna
względnie stałym poziomie
względnie stabilne
względnie stabilna
stosunkowo stałym poziomie
względnie stabilnym poziomie
względnie stabilny
stosunkowo stabilnego
względnie stały
relatywnie stabilny
się na stabilnym poziomie
relatywnie stabilnym poziomie

Предложения

The domestic market remained relatively stable during the last years.
W ostatnich latach rynek krajowy był stosunkowo stabilny.
Compared with the figures of the previous investigation, Community consumption has shown a relatively stable development.
W stosunku do poprzedniego badania konsumpcja wspólnotowa wykazywała stosunkowo stabilny rozwój.
The rate of capacity utilisation remained relatively stable during the first years of the period considered.
Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych utrzymał się na stosunkowo stabilnym poziomie w ciągu pierwszych lat badanego okresu.
Average prices of imports from Russia remained relatively stable between 2001 and the IP, at around 1000 EUR/tonne.
Średnie ceny przywozu z Rosji pozostawały na stosunkowo stabilnym poziomie pomiędzy 2001 r. a OD, i wynosiły około 1000 EUR/tonę.
The consumption of footwear per capita in the Community remained relatively stable during the period considered.
W rozpatrywanym okresie zużycie obuwia na jednego mieszkańca we Wspólnocie pozostało stosunkowo stabilne.
The export performance of the Community industry remained relatively stable during the period considered.
W okresie badanym wyniki eksportowe osiągane przez przemysł wspólnotowy były stosunkowo stabilne.
Also in this case, therefore, NNBG will receive relatively stable revenues.
Również w tym przypadku NNBG uzyska zatem stosunkowo stabilne dochody.
Stocks has remained relatively stable at a normal level during the period considered.
Zapasy pozostawały stosunkowo stabilne na normalnym poziomie w okresie badanym.
Overall production capacity was relatively stable.
Ogólne moce produkcyjne były stosunkowo stabilne.
As to the overall Community consumption for the footwear with uppers of leather, it remained relatively stable during the period considered.
Jeżeli chodzi o całkowite wspólnotowe zużycie obuwia ze skórzanymi cholewkami, pozostawało ono w rozpatrywanym okresie stosunkowo stabilne.
The production of strawberry jam in the Community is relatively stable and is estimated at 230000 to 250000 tonnes per year.
Produkcja dżemu truskawkowego we Wspólnocie utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie, a jej wielkość szacuje się na 230000-250000 ton rocznie.
Consumption remained relatively stable throughout the period considered except for 2004, when it was 5 % higher than in 2002 and 2003.
Konsumpcja utrzymała się na stosunkowo stabilnym poziomie w okresie badanym, z wyjątkiem 2004 r., kiedy była o 5 % większa niż w latach 2002 i 2003.
The levels of investment were relatively stable between 1998 and 2001, with regular investments in technical refinements to the production process and other related installations.
Poziom inwestycji był stosunkowo stabilny w latach 1998-2001; regularnie inwestowano w ulepszenia techniczne procesu produkcyjnego oraz inne związane z nim instalacje.
Wages were relatively stable during the period considered, and merely moved in line with inflation.
W rozpatrywanym okresie płace były stosunkowo stabilne i zmieniały się tylko o stopień inflacji.
On the other hand, I find it incomprehensible that, at crucial points, Tajikistan is described as a relatively stable country.
Z drugiej strony, niezrozumiałe jest dla mnie, że w kluczowych dziedzinach Tadżykistan jest opisywany jako stosunkowo stabilny kraj.
These other Union producers had a relatively stable ratio of production and sales between AHF and ACF during the period considered.
Stosunek produkcji i sprzedaży AHF i ACF tych pozostałych producentów unijnych w badanym okresie był stosunkowo stabilny.
Farm gate milk prices sharply decreased in Estonia, Latvia and Lithuania in August and September, while the Union average stayed relatively stable.
W sierpniu i we wrześniu ceny skupu mleka od producentów gwałtownie spadły w Estonii, na Łotwie i na Litwie, podczas gdy średnia unijna pozostawała na stosunkowo stabilnym poziomie.
Imports from other third countries except China held a relatively stable market share between 4,6 % and 5,9 % during the period considered.
Przywóz z państw trzecich innych niż Chiny miał stosunkowo stabilny udział w rynku, wynoszący w okresie badanym pomiędzy 4,6 % i 5,9 %.
As can be seen above, this indicator remained relatively stable at ca. 3 % of the production volume.
Wynika z tego, że wskaźnik ten pozostawał stosunkowo stabilny i utrzymywał się na poziomie około 3 % wielkości produkcji.
The market is relatively stable on the demand and the supply side, and there are no significant technological changes.
Rynek jest stosunkowo stabilny pod względem popytu i podaży, nie ma istotnych zmian technologicznych.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 247. Точных совпадений: 247. Затраченное время: 168 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo