Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "relatively stable during" на польский

stosunkowo stabilnym poziomie w
stosunkowo stabilne
względnie stabilne w
As the Union industry's market share remained relatively stable during the same period, it was the US imports that took over the market left by the Chinese and Indian exporters.
Jako że udział przemysłu unijnego w rynku utrzymywał się na stosunkowo stabilnym poziomie w tym samym okresie, przywóz z USA przejął udziały pozostawione przez chińskich i indyjskich eksporterów.
In any case, the Union industry managed to reduce the total labour costs by the forced shut-down of production and so the average labour costs per employee remained relatively stable during the period considered.
W każdym razie przemysł unijny zdołał zredukować całkowite koszty pracy poprzez wymuszone wstrzymanie produkcji, dzięki czemu średni koszt pracy na pracownika pozostawał na stosunkowo stabilnym poziomie w okresie badanym.
Community consumption of FPFAF was relatively stable during the period considered.
W okresie objętym postępowaniem wspólnotowa konsumpcja FPFAF utrzymywała się na stosunkowo stałym poziomie.
The domestic market remained relatively stable during the last years.
W ostatnich latach rynek krajowy był stosunkowo stabilny.
The consumption of footwear per capita in the Community remained relatively stable during the period considered.
W rozpatrywanym okresie zużycie obuwia na jednego mieszkańca we Wspólnocie pozostało stosunkowo stabilne.
On this basis, the Community industry's productivity remained relatively stable during the period considered.
Dane te wskazują, że w rozpatrywanym okresie produktywność przemysłu wspólnotowego pozostawała stosunkowo stabilna.
The export performance of the Community industry remained relatively stable during the period considered.
W okresie badanym wyniki eksportowe osiągane przez przemysł wspólnotowy były stosunkowo stabilne.
The rate of capacity utilisation remained relatively stable during the first years of the period considered.
Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych utrzymał się na stosunkowo stabilnym poziomie w ciągu pierwszych lat badanego okresu.
Their cognitive performance remained relatively stable during phenylbutyrate therapy.
Ich funkcje poznawcze pozostawały względnie niezmienione w trakcie leczenia fenylomaślanem.
Average prices remained relatively stable during the peirod considered, albeit with a slight increase in the ERIP.
Średnie ceny były względnie stabilne w okresie badanym, mimo niewielkiego wzrostu w ODPW.
Production capacity remained relatively stable during the period considered with a slight increase in the RIP.
Poziom mocy produkcyjnych był w okresie badanym względnie stabilny; w ODP nastąpił niewielki wzrost.
As to the overall Community consumption for the footwear with uppers of leather, it remained relatively stable during the period considered.
Jeżeli chodzi o całkowite wspólnotowe zużycie obuwia ze skórzanymi cholewkami, pozostawało ono w rozpatrywanym okresie stosunkowo stabilne.
Level of stock has remained relatively stable during the period considered, especially in relation to sales.
Magazynowane zapasy pozostawały na stosunkowo stałym poziomie w badanym okresie, w szczególności w stosunku do sprzedaży.
Wages were relatively stable during the period considered, and merely moved in line with inflation.
W rozpatrywanym okresie płace były stosunkowo stabilne i zmieniały się tylko o stopień inflacji.
Notwithstanding the difficult financial situation described in recitals 94-99 below, the employment of the Union industry remained relatively stable during the period considered.
Niezależnie od trudnej sytuacji finansowej opisanej w motywach 94-99 poniżej, zatrudnienie w przemyśle unijnym pozostało względnie stabilne w okresie badanym.
Chinese worldwide export of FeSi was relatively stable during the period considered, at a level of 0,8 million tonnes.
Wielkość wywozu żelazokrzemu z ChRL na cały świat utrzymywała się w okresie badanym na stosunkowo stabilnym poziomie 0,8 mln ton.
With the exception of 1996 and 1997, the level of investments by the Community industry remained relatively stable during the period considered.
Z wyjątkiem 1996 r. i 1997 r., poziom inwestycji przemysłu wspólnotowego pozostawał w rozważanym okresie względnie stały.
The average wages per employee remained stable relatively stable during the years 1996 and 1997, and thereafter it gradually increased.
Średnia płaca na zatrudnionego pozostawała w latach 1996 i 1997 względnie stabilna, później stopniowo rosła.
Indeed, they argued that the situation of the Community industry remained relatively stable during the period under consideration, and even showed signs of improvement in terms of production, sales volume and investments.
Strony twierdziły, że sytuacja przemysłu wspólnotowego była relatywnie stabilna w całym rozważanym okresie i wykazywała nawet pewne oznaki poprawy pod względem produkcji, wielkości sprzedaży i inwestycji.
Whereas the consumption of frozen strawberries remained relatively stable during the period considered, the imports from the country concerned have risen by around 381 % during the same period.
Podczas okresu badanego konsumpcja mrożonych truskawek pozostawała na stosunkowo stabilnym poziomie, jednakże przywóz z kraju objętego postępowaniem wzrósł w ciągu tego samego okresu o około 381 %.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 26. Точных совпадений: 26. Затраченное время: 167 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo