Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "remained relatively stable" на польский

pozostawał stosunkowo stabilny
były stosunkowo stabilne
był stosunkowo stabilny
pozostawała stosunkowo stabilna
utrzymywała się na względnie stałym poziomie
utrzymywały się na względnie stałym poziomie
pozostawały stosunkowo stabilne
pozostały względnie stabilne
pozostała względnie stabilna
pozostało stosunkowo stabilne
pozostał względnie stabilny
utrzymywała się na stosunkowo stałym poziomie
były względnie stabilne
pozostała stosunkowo stabilna
pozostawały na stosunkowo stabilnym poziomie
As can be seen above, this indicator remained relatively stable at ca. 3 % of the production volume.
Wynika z tego, że wskaźnik ten pozostawał stosunkowo stabilny i utrzymywał się na poziomie około 3 % wielkości produkcji.
The market share of imports from other third countries remained relatively stable over the period considered while that of imports from the PRC more than tripled.
Udział w rynku przywozu z pozostałych państw trzecich pozostawał stosunkowo stabilny w okresie badanym, natomiast przywóz z ChRL wzrósł ponad trzykrotnie.
The export performance of the Community industry remained relatively stable during the period considered.
W okresie badanym wyniki eksportowe osiągane przez przemysł wspólnotowy były stosunkowo stabilne.
The total cost of employment remained relatively stable until 2000, but then increased in 2001 and remained at a higher level in the IP.
Całkowite koszty zatrudnienia były stosunkowo stabilne do roku 2000, następnie w roku 2001 wzrosły i pozostały na wyższym poziomie w okresie dochodzenia.
The domestic market remained relatively stable during the last years.
W ostatnich latach rynek krajowy był stosunkowo stabilny.
While the prices remained relatively stable between 2010 and 2012 the biggest decrease occurred between 2011 and the RIP.
Poziom cen w latach 2010-2012 był stosunkowo stabilny, a największy spadek odnotowano między 2011 r. a ODP.
Prices further decreased during the IP, while costs remained relatively stable.
Ceny dalej spadały w OD, podczas gdy koszty utrzymywały się na względnie stałym poziomie.
The consumption of footwear per capita in the Community remained relatively stable during the period considered.
W rozpatrywanym okresie zużycie obuwia na jednego mieszkańca we Wspólnocie pozostało stosunkowo stabilne.
On this basis, the Community industry's productivity remained relatively stable during the period considered.
Dane te wskazują, że w rozpatrywanym okresie produktywność przemysłu wspólnotowego pozostawała stosunkowo stabilna.
The rate of capacity utilisation remained relatively stable during the first years of the period considered.
Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych utrzymał się na stosunkowo stabilnym poziomie w ciągu pierwszych lat badanego okresu.
Stock levels remained relatively stable in relation to production and sales up to 2000.
Zapasy pozostawały na względnie stałym poziomie w stosunku do produkcji i sprzedaży aż do roku 2000.
It remained relatively stable in the period between 2009 and the IP.
W okresie między 2009 r. a OD utrzymywało się ono na względnie stałym poziomie.
Between 2007 and the RIP, Union consumption remained relatively stable.
Między 2007 r. a ODP konsumpcja w Unii utrzymywała się na względnie stałym poziomie.
Productivity remained relatively stable throughout the period 2009-2011.
W latach 2009-2011 wydajność pozostawała na stabilnym poziomie.
Their cognitive performance remained relatively stable during phenylbutyrate therapy.
Ich funkcje poznawcze pozostawały względnie niezmienione w trakcie leczenia fenylomaślanem.
Average prices remained relatively stable during the peirod considered, albeit with a slight increase in the ERIP.
Średnie ceny były względnie stabilne w okresie badanym, mimo niewielkiego wzrostu w ODPW.
The market share of imports from other third countries remained relatively stable over the period considered.
Udział w rynku przywozu z innych państw trzecich utrzymywał się w okresie badanym na stosunkowo stałym poziomie.
Production capacity remained relatively stable during the period considered with a slight increase in the RIP.
Poziom mocy produkcyjnych był w okresie badanym względnie stabilny; w ODP nastąpił niewielki wzrost.
The sales prices in the Union remained relatively stable and showed only minor fluctuations.
Unijne ceny sprzedaży pozostały na względnie stałym poziomie i charakteryzowały się tylko niewielkimi wahaniami.
Stocks has remained relatively stable at a normal level during the period considered.
Zapasy pozostawały stosunkowo stabilne na normalnym poziomie w okresie badanym.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 108. Точных совпадений: 108. Затраченное время: 153 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo