Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "remained stable" на польский

pozostała stabilna
utrzymywała się na stałym poziomie
pozostał stabilny
pozostały stabilne
pozostawała stabilna
pozostawał stabilny
utrzymywała się na stabilnym poziomie
utrzymały się na stałym poziomie
utrzymywał się na stabilnym poziomie
pozostały na tym samym poziomie
pozostawały stabilne
nie uległy zmianie
pozostała na tym samym poziomie
utrzymywał się na stałym poziomie
była stabilna

Предложения

It reached its lowest level in 2004 and remained stable in the IP.
Swój najniższy poziom osiągnęła w 2004 r. i pozostała stabilna w OD.
Capacity remained stable at 1,55 million tonnes.
Wydajność pozostała stabilna na poziomie 1,55 miliona ton.
EC consumption remained stable, around 20 % higher than during the original investigation period.
Konsumpcja wspólnotowa utrzymywała się na stałym poziomie, około 20 % wyższym niż w okresie objętym pierwotnym dochodzeniem.
Apart from a peak in 2003, consumption remained stable over the period considered.
Pomimo osiągnięcia najwyższego poziomu w 2003 r., konsumpcja utrzymywała się na stałym poziomie w badanym okresie.
On this basis, the capacity utilisation rate remained stable over the period considered.
Na tej podstawie, wskaźnik wykorzystania zdolności pozostał stabilny przez cały rozważany okres.
On this basis, the capacity utilisation rate remained stable over the period considered.
Na tej podstawie poziom możliwości zużycia pozostał stabilny w rozpatrywanym okresie.
Employment increased by 4 % during the period considered, while productivity remained stable.
Zatrudnienie wzrosło w okresie badanym o 4 %, natomiast wydajność utrzymywała się na stałym poziomie.
The sales volume to unrelated customers in the Union remained stable.
Wielkość sprzedaży klientom niepowiązanym w Unii utrzymywała się na stałym poziomie.
The average cost of production remained stable over the period considered.
W okresie badanym średni koszt produkcji pozostał stabilny.
An increase between 2003 and 2005 of 10 % was followed by a small decline in 2006; after that consumption remained stable during the RIP.
Po wzroście o 10 % między 2003 r. a 2005 r. nastąpił niewielki spadek w 2006 r., po czym konsumpcja utrzymywała się na stałym poziomie w ODP.
Therefore, they were very likely not at dumped levels when considering that the normal value has remained stable as concluded in recital (47) and following recitals.
Dlatego też, biorąc pod uwagę, że wartość normalna pozostała stabilna, jak stwierdza się w motywie 47 i następnych, bardzo prawdopodobne jest, że ceny nie osiągnęły poziomu dumpingowego.
Stocks remained stable during the period considered.
Production capacity remained stable between 2008 and the RIP.
Moce produkcyjne nie uległy zmianie między 2008 r. a ODP.
However, since 2000 it remained stable.
Production capacity remained stable during the IIP.
Zdolność produkcyjna pozostawała stabilna w trakcie okresu badania szkody.
It remained stable between 2000 and 2001 and diminished subsequently.
W latach 2000-2001 pozostawała stabilna, a następnie zmniejszyła się.
The Community industry's sales prices remained stable throughout the period.
Ceny sprzedaży przemysłu wspólnotowego pozostały na stabilnym poziomie przez cały ten okres.
As a consequence, the proportion of labour costs in the total cost of production remained stable.
W rezultacie udział kosztów pracy w łącznych kosztach produkcji pozostał niezmieniony.
The number of major accidents has remained stable over the last years.
W ostatnich latach liczba poważnych awarii utrzymała się na stałym poziomie.
The investigation revealed that the cost structure of the Norwegian exporting producers has remained stable throughout the RIP.
Dochodzenie wykazało, że struktura kosztów norweskich producentów eksportujących pozostawała stabilna przez cały ODP.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 350. Точных совпадений: 350. Затраченное время: 121 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo