Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: shall continue to apply
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "shall continue" на польский

kontynuuje są nadal będzie nadal
będą nadal
jest nadal
będzie kontynuować
są w dalszym ciągu
będę kontynuował
jest kontynuowane
pozostają kontynuują
będziemy kontynuować
mają nadal
obowiązuje

Предложения

381
The EU shall continue the close and effective coordination with all institutional and bilateral donors engaged in supporting AMIS II.
UE kontynuuje ścisłą i efektywną koordynację ze wszystkimi instytucjonalnymi i dwustronnymi darczyńcami zaangażowanymi we wspieranie AMIS II.
Following the approval by the competent authority, the verifier shall continue, repeat or adapt the verification activities accordingly.
Po zatwierdzeniu przez właściwy organ weryfikator kontynuuje, powtarza lub odpowiednio dostosowuje działania weryfikacyjne.
However the Member States shall continue to have the responsibility to have appropriate financing mechanisms in place.
Jednak to państwa członkowskie są nadal zobowiązane do posiadania odpowiednich mechanizmów finansowania.
However, actions carried out by producer groups before such a merger shall continue to be eligible under the conditions set out in the recognition plan.
Jednakże działania przeprowadzone przez grupę producentów przed takim połączeniem są nadal kwalifikowalne na warunkach ustalonych w planie uznawania.
It shall continue to monitor this process with the assistance of EASA and the Member States.
Komisja będzie nadal monitorować ten proces z pomocą EASA i państw członkowskich.
Kosovo shall continue to implement the Central European Free Trade Agreement.
Kosowo kontynuuje wykonywanie Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.
Administration shall continue until the weaning of the F2 generation.
Podawanie trwa do czasu odsadzenia pokolenia F2.
Treatment of the P and F1 males and females shall continue until termination.
Podawanie samcom i samicom P i F1 trwa do ich uśmiercenia.
The national independent regulatory authority shall continue to bear responsibility for ensuring the correct application of the provisions of this Directive.
Niezależny krajowy organ regulacyjny w dalszym ciągu odpowiada za zapewnienie właściwego stosowania przepisów niniejszej dyrektywy.
Where Community mechanisms are already in place, they shall continue to be used.
Tam gdzie istnieją mechanizmy wspólnotowe, nadal się je wykorzystuje.
In this context, each Member State shall continue to assume financial responsibility.
W tym kontekście odpowiedzialność finansowa nadal spoczywa na każdym państwie członkowskim.
In this context, each Member State shall continue to assume financial responsibility.
W tym kontekście, przejęcie odpowiedzialności finansowej pozostaje w kompetencjach poszczególnych Państw Członkowskich.
The Secretaries shall be designated by their Head of Delegation and shall continue to perform their duties until a new Secretary is appointed.
Sekretarze są desygnowani przez przewodniczących przedstawicielstw i kontynuują wykonywanie swoich obowiązków do momentu mianowania nowego sekretarza.
The Member States shall continue to develop N.SIS II.
Państwa członkowskie kontynuują rozwój N.SIS II.
Such applications therefore shall continue to be treated in accordance with Article 4 of Directive 70/524/EEC.
Wnioski takie będą zatem nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.
We shall continue to discuss the choice of the best solution in the future.
Będziemy kontynuować dyskusję nad wyborem najlepszego rozwiązania w przyszłości.
Portugal shall continue opening up its economy to competition.
Portugalia będzie kontynuowała proces otwierania swojej gospodarki na konkurencję.
Portugal shall continue adopting measures to reinforce public finance management.
Portugalia będzie kontynuować przyjmowanie środków służących usprawnieniu zarządzania finansami publicznymi.
I shall continue our joint fight for transparency from the outside.
Będę kontynuował naszą wspólną batalię o przejrzystość z zewnątrz.
The government shall continue its comprehensive restructuring programme of SOEs with a view to reaching a sustainable operational balance.
Rząd będzie kontynuował realizację kompleksowego programu restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych w celu osiągnięcia trwałej równowagi operacyjnej.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 758. Точных совпадений: 758. Затраченное время: 370 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo