Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: stability mechanism stability pact
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stability" на польский

Предложения

Improves ingredients or formulation stability and shelf-life.
Poprawia stabilność składników lub formuły i wydłuża dopuszczalny okres magazynowania.
Good prices and market stability guarantee an income for farmers.
Dobra cena i stabilność na rynku to jest gwarancja dochodów dla rolników.
In all cases, stability shall not be affected.
We wszystkich przypadkach nie może to mieć negatywnego wpływu na stateczność.
Your father new stability was key.
Pański ojciec wiedział, że stabilność była kluczem.
Consequently MEYLE-HD bushings have more stability and greater durability.
Tym samym tuleje MEYLE HD mają większą stabilność i dłuższą żywotność.
What this team needs is stability.
To, czego ta drużyna potrzebuje, to stabilność.
Movement, stability and an arrow.
Dobra: ruch i stabilność... i strzała.
Squares symbolize stability, line connecting them signifies companionship.
Kwadraty symbolizują stabilność, oparcie. łącząca je linia - towarzystwo.
In planning for the future, firms and individuals must have confidence that price stability will be maintained.
Tworząc plany na przyszłość przedsiębiorstwa i obywatele muszą mieć pewność, że stabilność cen zostanie utrzymana.
Its activities are primarily aimed at macroprudential aspects of European banking systems and the stability of the financial markets.
Jego działalność ukierunkowana jest głównie na aspekty w skali makro europejskich systemów bankowych i stabilność rynków finansowych.
Via these channels the ECB can make an important contribution to the stability and efficiency of payment transactions.
Poprzez te kanały EBC może wnieść istotny wkład w stabilność i wydajność płatności.
Reacts and forms complexes with metal ions which could affect the stability and/or appearance of cosmetics.
Reaguje i tworzy kompleksy z jonami metali, które mogłyby mieć negatywny wpływ na stabilność i/lub wygląd kosmetyków.
Helps the process of emulsification and improves emulsion stability and shelf-life.
Wspomaga proces emulgowania oraz poprawia stabilność i wydłuża okres trwałości emulsji.
However, one of India's main advantages is political stability.
Jednak jedną z najmocniejszych stron Indii jest polityczna stabilność.
Only a credible Afghan government can create stability and take over the tasks now performed by the international community.
Tylko wiarygodny rząd afgański może stworzyć stabilność i przejąć zadania wykonywane obecnie przez wspólnotę międzynarodową.
It is envisaged that commercial revenues will ensure the long term financial stability of the project.
Przewiduje się, że dochody z działalności komercyjnej zapewnią długoterminową stabilność finansową projektu.
The first paragraph is deleted in order to ensure greater stability for fishing activity.
Pierwszy ustęp zostaje skreślony, aby zapewnić większą stabilność czynności połowowych.
This is proof that fiscal stability leads to growth and employment.
To dowód na to, że stabilność fiskalna prowadzi do wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy.
Continue to implement appropriate fiscal and monetary policies with a view to taking adequate measures to preserve macroeconomic stability and predictability.
Dalsze wdrażanie odpowiedniej polityki podatkowej i monetarnej w celu podjęcia odpowiednich działań chroniących stabilność i przewidywalność makroekonomiczną.
For other chemical mixtures/extracts stability may be assessed by monitoring the concentration of one or more appropriate marker substances.
W przypadku innych mieszanin/ekstraktów chemicznych stabilność można ocenić w drodze monitorowania stężenia jednej, lub większej ilości, odpowiednich substancji znacznikowych.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 9213. Точных совпадений: 9213. Затраченное время: 81 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo