Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stable between" на польский

stabilna między
samym poziomie pomiędzy
stałym poziomie między
stabilny w latach
stabilnym poziomie między
stabilne między
stabilnym poziomie w latach
samym poziomie między
Average unit prices increased by 10 % during the period considered, but remained stable between 2004 and the IP.
Średnia cena jednostkowa wzrosła o 10 % w okresie badanym, lecz pozostała stabilna między 2004 r. a OD.
Production remained relatively stable between 2009 and the IP despite an increase in consumption by 9 %.
Produkcja pozostała względnie stabilna między 2009 r. i OD pomimo wzrostu konsumpcji o 9 %.
It remained stable between 2007 and 2008, but increased by 36 % in 2009. In the IP it decreased by 11 percentage points.
Pozostał on na tym samym poziomie pomiędzy 2007 i 2008 r., po czym wzrósł o 36 % w 2009 r. W OD spadł on o 11 punktów procentowych.
More specifically, the Union consumption remained stable between 2007 and 2008, decreased by 8 % in 2009 and remained stable in the IP.
Uściślając, konsumpcja unijna pozostała na tym samym poziomie pomiędzy 2007 i 2008 r., spadła o 8 % w 2009 r. i pozostała stabilna w OD.
The evolution of the total production volume of cooperating producers in the Republic of Korea had remained stable between 2006 and the IP.
Zmiany całkowitej wielkości produkcji producentów współpracujących w Republice Korei utrzymywały się na stałym poziomie między 2006 r. a OD.
During the period considered the Union industry saw its market share declining from 45,3 % to 40,2 %, while the market share of Indian imports remained rather stable between 6 % and 7 %.
W okresie badanym przemysł unijny odnotował spadek swego udziału w rynku z 45,3 % do 40,2 %, natomiast udział w rynku przywozu z Indii utrzymywał się na raczej stałym poziomie między 6 % a 7 %.
In more detail, it remained relatively stable between 1998 and 1999 and then steadily increased until the end of the IP when it was found to be around 348 million units.
Bardziej szczegółowo, pozostała ona względnie stabilna między 1998 r. a 1999 r., a następnie równomiernie wzrastała do końca OD., kiedy ustalono ją na około 348 milionów jednostek.
The level of closing stocks of the Community industry was rather stable between 2002 and 2004 and increased sharply (by 24 percentage points in 2005 and by further 13 percentage points at the end of the RIP).
Poziom zapasów przemysłu wspólnotowego utrzymywał się na raczej stałym poziomie między 2002 a 2004 r., a następnie gwałtownie wzrósł (o 24 punkty procentowe w 2005 r. oraz o kolejne 13 punktów procentowych na koniec ODP).
The average wage per employee increased by 7 % between 2005 and 2006, by a further 8 percentage points between 2006 and 2007 and remained almost stable between 2007 and the IP.
Średnia płaca na pracownika wzrosła o 7 % w latach 2005-2006, o kolejne 8 punktów procentowych w latach 2006-2007 i pozostała prawie na tym samym poziomie pomiędzy 2007 r. a OD.
According to Eurostat and verified import data, the volumes of imports from Taiwan were rather stable between 2007 and the RIP but the value of these imports decreased by 16 % in the same period.
Według Eurostatu oraz zweryfikowanych danych dotyczących przywozu wielkość przywozu z Tajwanu była raczej na tym samym poziomie pomiędzy 2007 r. a ODP, lecz wartość przywożonych towarów spadła w tym samym okresie o 16 %.
Production, sales and market share (46) Production and sales of the Community industry remained stable between the original investigation period and the current investigation period, despite a certain improvement noticeable in 1990 and 1991.
Produkcja, sprzedaż i udział w rynku (46) Produkcja i sprzedaż przemysłu wspólnotowego pozostawała stabilna między pierwotnym okresem dochodzenia i obecnym okresem dochodzenia, pomimo pewnej poprawy możliwej do zauważenia w latach 1990 i 1991.
Productivity of the Community industry's workforce, measured as output per person employed per year, remained fairly stable between 2001 and 2003. In the IP, as the production volume dropped whilst employment remained flat, productivity dropped by 8 %.
Wydajność siły roboczej przemysłu wspólnotowego, mierzona jako produkcja na pracownika w ujęciu rocznym, pozostawała względnie stabilna między 2001 r. i 2003 r. W OD, kiedy to wielkość produkcji spadła a zatrudnienie nie uległo zmianie, wydajność spadła o 8 %.
Production capacity remained stable between 2008 and the RIP.
Moce produkcyjne nie uległy zmianie między 2008 r. a ODP.
It remained stable between 2000 and 2001 and diminished subsequently.
W latach 2000-2001 pozostawała stabilna, a następnie zmniejszyła się.
The production capacity remained stable between 2003 and the IP.
Wydajność pozostawała na zrównoważonym poziomie pomiędzy rokiem 2003 a OD.
Total employment remained stable between 2007 and the IP.
Między 2007 r. a OD całkowite zatrudnienie pozostawało na stałym poziomie.
The level of closing stocks remained overall stable between 2007 and the IP.
Poziom zapasów na koniec okresu utrzymywał się na tym samym poziomie między 2007 r. a OD.
Union consumption remained stable between 2009 and the RIP as set out in Table 1 above.
Konsumpcja w Unii między 2009 r. a ODP utrzymywała się na stabilnym poziomie, co zostało przedstawione powyżej w tabeli 1.
Union consumption of EMD remained stable between 2009 and the RIP.
Między 2009 r. i ODP konsumpcja unijna EDM pozostawała na stabilnym poziomie.
The production volume remained stable between 2010 and 2012.
Wielkość zapasów w latach 2010-2012 utrzymywała się na niezmienionym poziomie.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 71. Точных совпадений: 71. Затраченное время: 116 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo