Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stable over" на польский

stabilny w
stabilne w
stałym poziomie w
stabilnym poziomie w
stabilna w
niezmienionym poziomie w
stajni

Предложения

The average wage levels remained rather stable over the period considered, whereas the unit cost of production dropped.
Średni poziom wynagrodzeń pozostał raczej stabilny w okresie badanym, spadł natomiast koszt jednostkowy produkcji.
However, it should be noted that the EUR/USD exchange rate was fairly stable over the period considered.
Należy jednak zauważyć, że kurs wymiany EUR/USD był dość stabilny w badanym okresie.
Lastly, the exports prices of the cooperating sampled producers sales remained stable over the period considered.
Wreszcie ceny eksportowe współpracujących producentów objętych próbą pozostawały stabilne w okresie badanym.
Indeed, the captive use remained stable over the period considered and represented around 7 % of the production volume.
Użycie na potrzeby własne było istotnie stabilne w okresie badanym i stanowiło około 7 % wielkości produkcji.
Apart from a peak in 2003, consumption remained stable over the period considered.
Pomimo osiągnięcia najwyższego poziomu w 2003 r., konsumpcja utrzymywała się na stałym poziomie w badanym okresie.
The production of PAC by the Community industry has been stable over the period considered, with some fluctuations in 2004 and 2005.
Produkcja przemysłu wspólnotowego w zakresie sproszkowanego węgla aktywowanego utrzymywała się na stałym poziomie w okresie badanym i uległa pewnym wahaniom w 2004 i 2005 r.
The captive consumption remained rather stable over the period considered and could therefore not have impacted on the situation of the Community industry.
Konsumpcja na użytek własny utrzymała się na raczej stałym poziomie w badanym okresie, w związku z czym nie mogła wpłynąć na sytuację przemysłu wspólnotowego.
The average wages were stable over the period considered, while the unit cost of production increased by 3 % (table 13 above).
Średnie płace były stabilne w okresie badanym, natomiast jednostkowy koszt produkcji wzrósł o 3 % (tabela 13 powyżej).
Inventories remained by and large stable over the period considered representing between 16 % to 17 % of the production of the sampled companies.
Zapasy pozostały, ogólnie rzecz biorąc, stabilne w okresie badanym, stanowiąc 16-17 % produkcji przedsiębiorstw objętych próbą.
The BioIlsa line products are dry, stable over the time, and do not generate unpleasant odours.
Produkty z linii BioIlsa są suche, stabilne w czasie i nie generują nieprzyjemnych zapachów.
An interested party claimed that total imports including Indonesia have remained stable over the period considered.
Jedna zainteresowana strona twierdziła, że przywóz ogółem, w tym z Indonezji, pozostał stabilny w badanym okresie.
However, taking into account the reduction in employment, the total wage bill of the sampled Community industry producers remained relatively stable over the period under examination.
Jednakże, uwzględniając spadek zatrudniania, płace ogółem pozostawały stabilne w kontrolowanych przedsiębiorstwach wspólnotowych w badanym okresie.
The market share held by the Community industry remained relatively stable over the period considered, being at around 51 % both in 2003 and during the IP.
Udział w rynku przemysłu wspólnotowego utrzymywał się na stałym poziomie w badanym okresie, tj. na poziomie około 51 % zarówno w 2003 r., jak i w OD.
As depicted in recital (412) above, indeed prices of the representative Union producers were stable over the period considered, with an exceptional increase in 2007, the year where Chinese exports did not grow.
Jak odnotowano w motywie 412, ceny reprezentatywnych producentów unijnych były rzeczywiście stabilne w okresie badanym, z wyjątkiem niezwykłego wzrostu w 2007 r., roku, w którym wywóz z Chin nie wzrósł.
The cost of production of the Union industry to produce melamine remained stable over the period considered but decreased by 14 % between 2008 and the IP as shown in Table 7(b) above.
Koszt produkcji melaminy w przemyśle unijnym pozostał na stałym poziomie w okresie badanym, ale spadł o 14 % między 2008 r. a OD, jak pokazuje to tabela 7b) powyżej.
Given that Union consumption has remained substantially stable over the period considered except for the slight increase between 2006 and 2007, as mentioned in recital (61), the market share of Since Hardware has developed in line with its import volumes shown.
Jako że popyt w Unii pozostawał zasadniczo stabilny w okresie badanym, z wyjątkiem niewielkiego wzrostu pomiędzy latami 2006 i 2007, jak wspomniano w motywie 64, udział Since Hardware w rynku zwiększył się w takim sam sposób, jak wielkość przywozu przedstawiona powyżej.
The market share of imports from other third countries remained relatively stable over the period considered while that of imports from the PRC more than tripled.
Udział w rynku przywozu z pozostałych państw trzecich pozostawał stosunkowo stabilny w okresie badanym, natomiast przywóz z ChRL wzrósł ponad trzykrotnie.
The relatively stable Union consumption of molybdenum wire can be mainly explained by the development of the automotive industry over the period considered, which also remained stable over the same period.
Względnie stabilna konsumpcja drutu molibdenowego w Unii może być głównie wyjaśniona rozwojem przemysłu samochodowego w okresie badanym, który również był stabilny w tym samym okresie.
The number of major accidents has remained stable over the last years.
W ostatnich latach liczba poważnych awarii utrzymała się na stałym poziomie.
The market share of imports from other third countries remained relatively stable over the period considered.
Udział w rynku przywozu z innych państw trzecich utrzymywał się w okresie badanym na stosunkowo stałym poziomie.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 113. Точных совпадений: 113. Затраченное время: 180 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo