Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: standing by standing up standing right standing around
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "standing" на польский

Предложения

892
797
664
338
Some buildings, though still standing, had to be demolished.
Jakiś budynki, chociaż nadal stojący, musiał być burzony.
It's probably somebody standing in the hall... knocking on the door.
To zapewne ktoś stojący na korytarzu... i pukający do drzwi.
A Starfleet captain standing in the Romulan Senate.
Kapitan Gwiezdnej Floty stoi w romulańskim Senacie.
Perhaps He's standing in a doorway somewhere or on a hilltop.
Może stoi gdzieś na progu lub na wzgórzu.
I'm standing outside the Grand Palais where the Pink Panther has been stolen.
Stoję przed Gran Palais, skąd skradziono Różową Panterę.
Yes, I'm standing in the middle of Times Square.
Tak, stoję pośrodku Times Square.
I find it sadly ironic... that I am standing here today.
Uważam to za smutną ironię,... że stoję dzisiaj tutaj.
I'm standing on the parking lot at Twin Pines Mall.
Stoję na parkingu przy markecie Twin Pines.
The truth today is Jerry, standing before you.
Dzisiaj, prawdą jest Jerry, stojący przed tobą.
No, please don't... where I'm standing.
Nie, proszę... gdzie stoję.
And standing there, facing the pure, horrifying precision...
I będąc tam, patrząc na czystą, przeraźliwą precyzję... uświadomiłem sobie oczywistość prawdy.
This happened and Germany is still standing.
To się wydarzyło, a Niemcy wciąż są całe.
Vehicles belonging to category M3 may have space for standing passengers.
W pojazdach należących do kategorii M3 mogą znajdować się miejsca dla pasażerów stojących.
Witness has no medical standing here whatsoever.
Świadek nie ma kwalifikacji, by wydawać opinie medyczne.
Bet you're standing at attention.
Założę się, że ci stanął na baczność.
Congratulations to both teams standing with us onstage.
Gratulacje dla obydwu zespołów stojących tu z nami na scenie.
Whenever Merry appeared, standing ovations.
Kiedykolwiek Merry się pojawiała, wywoływała owacje na stojąco.
Our name still has some standing.
Nasze nazwisko wciąż cieszy się szacunkiem u króla.
People like Alistair and Glynnis, social standing is everything.
Dla takich ludzi jak Alistair i Glynnis, społeczna pozycja jest najważniejsza.
Most are children standing squatting or sitting.
Większość z nich to dzieci stojących w kucki lub siedzi.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 10465. Точных совпадений: 10465. Затраченное время: 110 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo