Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "sustainable economic growth" на польский

trwałego wzrostu gospodarczego zrównoważonego wzrostu gospodarczego
trwały wzrost gospodarczy
zrównoważony wzrost gospodarczy
zrównoważonego rozwoju gospodarczego
stałego wzrostu gospodarczego
trwały rozwój gospodarczy
zrównoważony rozwój gospodarczy
zrównoważony rozwój ekonomiczny
trwałemu wzrostowi gospodarczemu
zrównoważonym wzrostem gospodarczym
Our unequivocal priority should be to restore employment and sustainable economic growth.
Jednym zdecydowanym priorytetem powinno być przywrócenie zatrudnienia i trwałego wzrostu gospodarczego.
Appropriate taxation systems form a basis for sustainable economic growth and monetary stability.
Odpowiednie systemy podatkowe są podstawą trwałego wzrostu gospodarczego i stabilności walutowej.
This issue involves fundamental differences of insight concerning the possibility of fighting poverty by means of sustainable economic growth in ACP countries.
Problem dotyczy podstawowych różnic w zakresie możliwości walki z ubóstwem za pomocą zrównoważonego wzrostu gospodarczego w krajach AKP.
The consolidation of public finances is a vital prerequisite for ensuring sustainable economic growth.
Istotną przesłanką zapewnienia zrównoważonego wzrostu gospodarczego jest konsolidacja finansów publicznych.
We must ensure stable and sustainable economic growth and job creation.
Musimy zapewnić stabilny i trwały wzrost gospodarczy oraz tworzenie zatrudnienia.
Therefore it is very important to encourage sustainable economic growth.
Bardzo ważne jest zatem, aby wspierać trwały wzrost gospodarczy.
Europe must lay the grounds for sustainable economic growth based on knowledge, research and environment-friendly policies.
Europa musi stworzyć podstawy dla trwałego wzrostu gospodarczego opartego na wiedzy, badaniach i politykach przyjaznych dla środowiska.
This is the necessary and central contribution that monetary policy makes to fostering sustainable economic growth, job creation and financial stability.
Na tym polega niezbędny i podstawowy wkład polityki pieniężnej w zapewnianie trwałego wzrostu gospodarczego, tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymywanie stabilności finansowej.
Its primary objective is price stability over the medium term, because stable prices form the basis for sustainable economic growth and prosperity in Europe.
Głównym celem EBC jest zachowanie stabilności cen w średnim okresie, ponieważ stanowi to podstawę zrównoważonego wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie.
The EMFF should support sustainable economic growth, employment, innovation and competitiveness within maritime sectors and in coastal regions.
EFMR powinien wspierać trwały wzrost gospodarczy, zatrudnienie i innowacje w sektorach gospodarki morskiej oraz regionach przybrzeżnych, a także konkurencyjność takich sektorów i regionów.
This is a signal that Europe is serious about cutting red tape and that we are eager to create the conditions for sustainable economic growth.
Jest to znak, że Europa myśli poważnie o ograniczeniu biurokracji oraz że jesteśmy chętni do stworzenia warunków trwałego wzrostu gospodarczego.
Research and innovation are two elements forming the basis of the Europe 2020 strategy for boosting competitiveness, promoting sustainable economic growth and creating new jobs.
Badania naukowe i innowacyjność to dwa elementy tworzące podstawy strategii Europa 2020, mającej na celu stymulowanie konkurencyjności, promowanie trwałego wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy.
That is the only way that we will succeed in promoting sustainable economic growth and rural development.
Jest to jedyny sposób, dzięki któremu będzie można osiągnąć powodzenie w promowaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju obszarów wiejskich.
Mr President, a unified, EU-level strategy is required to ensure a high level of competitiveness, sustainable economic growth and job creation.
Aby zapewnić wysoką konkurencyjność, trwały wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, niezbędna jest jednolita strategia na szczeblu UE.
The proper implementation of the Europe 2020 strategy is essential in order for Europe to get back to sustained and sustainable economic growth.
Prawidłowe wdrożenie strategii Europa 2020 ma zasadnicze znaczenie dla przywrócenia stałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie.
Accessibility and preservation of cultural heritage in these forms is needed for the vitality of the living engagements within and across European cultures now and contributes to sustainable economic growth.
Dostępność i zachowanie dziedzictwa kulturowego w tych formach są konieczne, aby podtrzymać żywotność aktywnego uczestnictwa w obrębie kultur europejskich i między nimi w chwili obecnej, i przyczyniają się do trwałego wzrostu gospodarczego.
I am certain that a well-functioning Single Market will contribute to sustainable economic growth, so I endorse the resolution.
Jestem przekonany, że działający sprawnie jednolity rynek przyczyni się do trwałego wzrostu gospodarczego, popieram zatem rezolucję.
What we need now is balance and support for sustainable economic growth, and it is important that this is reflected in the EU 2020 strategy.
Potrzebujemy teraz równowagi i wsparcia dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego i ważne jest, by strategia UE 2020 to wyrażała.
It contributes to achieving best value for money as well as wider economic, environmental and societal benefits in terms of generating new ideas, translating them into innovative products and services and thus promoting sustainable economic growth.
Pozwala także uzyskać optymalną relację jakości do wielkości zainwestowanych środków, jak również szersze korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne pod względem generowania nowych pomysłów, przełożenia ich na produkty i usługi innowacyjne, wspierając w ten sposób trwały wzrost gospodarczy.
Europe is facing a number of structural weaknesses when it comes to innovation capacity and the ability to deliver new services, products and processes, thereby hampering sustainable economic growth and job creation.
Pod kątem potencjału innowacyjnego i możliwości dostarczania nowych usług, produktów i procesów Europa cechuje się szeregiem słabości strukturalnych, co hamuje trwały wzrost gospodarczy i utrudnia tworzenie miejsc pracy.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 149. Точных совпадений: 149. Затраченное время: 121 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo