Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: be sustained
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "sustained" на польский

trwały
stały
podtrzymany
doznał doznała odniósł zrównoważonego poniesione
poniesionych
podtrzymywane
poniesionej
poniesioną
odniesione
utrzymać
odniesionych

Предложения

89
In general, a sustained process needs to be initiated in the context of intercultural dialogue.
Ogólnie rzecz biorąc, należy rozpocząć trwały proces dialogu międzykulturowego.
Phone taps, video surveillance, premeditation, sustained intent.
Podsłuchy w telefonie, nagrania z obserwacji, premedytacja, podtrzymany zamiar.
45-year-old male, sustained a knee injury.
45-letnia-mężczyzna, ranny uraz kolana.
Passengers are suing for injuries sustained during landing.
Niektórzy z pasażerów pozywają firmę za obrażenia doznane podczas lądowania.
Complete only if the form concerns an employed person assumed to have sustained an accident at work.
Proszę wypełnić tylko wtedy, gdy formularz dotyczy pracownika najemnego, co do którego zakłada się, że doznał wypadku przy pracy.
Establish a sustained track record on implementation of anti-corruption legislation.
Konsekwentne i skuteczne wprowadzanie w życie przepisów antykorupcyjnych.
All of the deaths resulted from the electrical shock sustained.
Wszystkie te zgony były skutkiem doznanego szoku elektrycznego.
The Commission notes also the sustained growth in mobile telephony and the improved performance of the Internet business.
Komisja stwierdza także utrzymujący się rozwój telefonii komórkowej i lepsze wyniki działalności internetowej.
Non-formal education concerns organised and sustained educational activities that do not correspond exactly to the definition of formal education.
Edukacja pozaformalna oznacza zorganizowane i długotrwałe akcje edukacyjne, które nie odpowiadają ściśle definicji edukacji formalnej.
A coordination of the competitive behaviour of a combined Oracle/PeopleSoft and SAP could therefore not be successfully sustained.
Koordynacja konkurencyjnego zachowania połączonych Oracle/PeopleSoft i SAP nie mogła więc zostać z powodzeniem utrzymana.
To ensure that no existing or new discrimination in sustained at regional level.
W celu zagwarantowania by nie utrzymały się istniejące i nie wystąpiły nowe formy dyskryminacji.
The mobility of highly qualified third-country workers between the Community and their countries of origin should be fostered and sustained.
Należy wspierać i podtrzymywać mobilność wysoko wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich między Wspólnotą a ich państwami pochodzenia.
The decision for reversing a trend shall also be based on the environmental significance of the upward and sustained increase in pollutant concentrations.
Decyzja o odwróceniu tendencji również powinna być oparta na znaczeniu trwałego wzrostu stężenia zanieczyszczeń dla środowiska.
Such cooperation requires sustained structures involving all the relevant authorities of the Member States, building on existing pilot projects.
Taka współpraca wymaga trwałych struktur obejmujących wszystkie odpowiednie organy państw członkowskich, w oparciu o istniejące projekty pilotażowe.
A sustained clinical benefit was demonstrated in patients remaining on hydroxycarbamide treatment for up to 8 years.
Utrzymującą się korzyść kliniczną wykazano u pacjentów stale leczonych hydroksymocznikiem przez okres do 8 lat.
Administration of Soliris results in a rapid and sustained reduction in terminal complement activity.
Podanie preparatu Soliris powoduje szybkie i trwałe zmniejszenie końcowej drogi aktywacji dopełniacza.
The improvement was sustained through Week 28.
Poprawa utrzymywała się przez tydzień 28.
The economic well-being of the Union relies on sustained creativity and innovation.
Warunkami dobrobytu gospodarczego Unii są ciągła kreatywność i innowacje.
The negative predictive value for sustained response in patients treated with ViraferonPeg in monotherapy was 98%.
Negatywna wartość prognostyczna dla długotrwałej odpowiedzi wirusologicznej u pacjentów leczonych preparatem ViraferonPeg w monoterapii wynosiła 98%.
Two key elements should be pursued to ensure sustained economic development associated with the achievement of prosperity in EU.
Należy dopilnować dwóch kluczowych elementów, aby zagwarantować rozwój gospodarczy związany z osiągnięciem dobrej koniunktury w UE.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 2065. Точных совпадений: 2065. Затраченное время: 91 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo