Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "the commission will continue" на польский

Komisja nadal będzie
Komisja zamierza w dalszym
Komisja będzie nadal Komisja będzie kontynuować
Komisja będzie kontynuowała
The Commission will continue to monitor closely the performance of the carrier.
Komisja nadal będzie uważnie monitorować działalność przewoźnika.
The Commission will continue to play an active role in this difficult and complex situation.
Komisja nadal będzie odgrywać aktywną rolę w tej trudnej i skomplikowanej sytuacji.
The Commission will continue to mobilise all political instruments for humanitarian assistance and cooperation in response to the situation in Chad.
Komisja nadal będzie organizować wszystkie instrumenty polityczne do pomocy humanitarnej i współpracy w odpowiedzi na sytuację w Czadzie.
The Commission will continue to promote this global approach in Chad and in the Central African Republic.
Komisja nadal będzie opowiadać się za globalnym podejściem w Czadzie oraz w Republice Środkowej Afryki.
Regarding freedom of speech, the Commission will continue to promote this fundamental right in international forums.
W odniesieniu do kwestii wolności słowa, Komisja nadal będzie propagować to podstawowe prawo na forach międzynarodowych.
The Commission will continue to closely consult with all interested parties also in the EU interinstitutional process.
Komisja nadal będzie prowadzić intensywne konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, także w ramach unijnego postępowania międzyinstytucjonalnego.
The Commission will continue to address the situation of the Polish community in its contacts with the Belarusian authorities, the democratic opposition and civil society organisations.
Komisja nadal będzie uwzględniać sytuację polskiej mniejszości w swoich kontaktach z władzami Białorusi, opozycją demokratyczną oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.
The Commission will continue to work closely with the competent authorities of Georgia in their efforts to modernise their civil aviation safety system.
Komisja nadal będzie ściśle współpracować z właściwymi organami Gruzji w ich wysiłkach na rzecz modernizacji systemu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.
Failing that, the Commission will continue to defend Europe's interests resolutely and vigorously in the WTO.
Jeżeli to się nie powiedzie, Komisja nadal będzie stanowczo i kategorycznie bronić interesów Europy w ramach Światowej Organizacji Handlu.
Between 2006 and 2010 the Commission will continue actively to promote the sharing of resources, good practice and experience in eGovernment.
W latach 2006-2010 Komisja nadal będzie aktywnie wspierać wymianę zasobów, sprawdzonych rozwiązań i doświadczeń w zakresie elektronicznej administracji.
Naturally, the Commission will continue to monitor closely the macroeconomic and fiscal situation and the implementation of the measures in Greece.
Naturalnie Komisja nadal będzie ściśle monitorować sytuację makroekonomiczną i fiskalną, jak również realizację odpowiednich działań w Grecji.
The Commission will continue to attach great importance to this issue.
Komisja będzie w dalszym ciągu przywiązywać wielką wagę do tej kwestii.
The Commission will continue to make regular visits to the region in support of its policy.
Celem wsparcia prowadzonej polityki Komisja będzie kontynuować regularne wizyty w regionie.
The Commission will continue to do so in the future.
Komisja będzie kontynuować te działania w przyszłości.
The Commission will continue in the future to encourage farmers to adopt higher standards of animal welfare.
Komisja będzie w przyszłości nadal zachęcać rolników do przyjmowania wyższych standardów w zakresie dobrostanu zwierząt.
The Commission will continue to promote the development and use of alternative methods at various levels.
Komisja będzie kontynuowała wspieranie rozwoju i stosowania metod alternatywnych na różnych poziomach.
The Commission will continue monitoring the project during its implementation so as to ensure that all requirements remain fulfilled.
Komisja w dalszym ciągu będzie monitorowała projekt podczas jego wdrażania, celem zapewnienia spełnienia wszystkich wymagań.
The Commission will continue to monitor closely its effective implementation.
Komisja będzie nadal ściśle monitorowała jego skuteczne wdrożenie.
The Commission will continue to monitor the situation in the months to come.
Komisja będzie nadal nadzorowała sytuację w najbliższych miesiącach.
The Commission will continue its consultations with the competent authorities of Saudi Arabia to follow-up that case.
W ramach działań następczych Komisja będzie kontynuowała konsultacje z właściwymi organami Arabii Saudyjskiej.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 225. Точных совпадений: 225. Затраченное время: 131 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo