Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: the commission to continue in order to continue
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "to continue" на польский

Предложения

Companies should be allowed to continue to provide certain information.
Firmy powinny nadal mieć prawo przekazywania niektórych informacji.
It may decide to continue the suspension, giving its reasons.
Strona ta może utrzymać zawieszenie, podając powód.
This cannot be allowed to continue.
Nie można pozwolić na kontynuację tego rodzaju działań.
It is important to continue using Avonex regularly.
Bardzo ważne jest, żeby kontynuować regularne stosowanie leku Avonex.
Diagoras is too weak to continue.
Diagoras jest zbyt słaby, by dalej iść.
Click "NEXT" to continue.
Aby kontynuować, kliknij przycisk "Dalej".
Select "Next" to continue.
Wybierz przycisk "Dalej", aby kontynuować.
We cannot allow this trend to continue.
Nie możemy pozwolić, by ta tendencja się utrzymała.
It is therefore appropriate to continue the activities commenced under those programmes.
Dlatego wskazana jest kontynuacja działań podjętych w ramach tych programów.
It provides for the European Union to continue participating in the Observatory.
Program przewiduje w szczególności kontynuowanie uczestnictwa Unii Europejskiej w obserwatorium.
In specified circumstances, such entities are allowed to continue with their existing accounting treatment for exploration and evaluation expenditure.
W określonych okolicznościach zezwala się takim jednostkom na kontynuowanie dotychczasowego ujęcia rachunkowego wydatków związanych z poszukiwaniami i oceną.
However, it is of great importance to continue the debate and discussion on the matter.
Niemniej jednak kontynuacja debaty i dyskusji nad tą kwestią ma ogromne znaczenie.
The Commission intends to continue to make efforts to incorporate animal protection into multilateral and bilateral trade and veterinary agreements.
Komisja ma zamiar nadal dążyć do włączenia ochrony zwierząt w wielo- i dwustronne porozumienia handlowe i weterynaryjne.
Initially, real estate services were also to continue.
Pierwotnie zakładano kontynuację usług w zakresie nieruchomości.
This implies to continue to monitor exchange markets closely, and cooperate as appropriate.
Wiąże się z tym dalsze ścisłe monitorowanie rynków walutowych i podejmowanie współpracy, o ile to wskazane.
In essence, it would no longer be viable for Community industry to continue production of coumarin.
W tej sytuacji produkcja kumaryny nie byłaby już opłacalna dla przemysłu wspólnotowego.
The carrier was invited to continue its efforts towards full completion of its action plan.
Przewoźnika zachęcono do kontynuowania wysiłków zmierzających do pełnej realizacji planu działań.
The Commission intends to continue its support of this global initiative.
Komisja zamierza nadal udzielać wsparcia tej inicjatywie na skalę światową.
But hundreds of thousands of small and medium-sized enterprises have to continue operating.
Setki tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw muszą jednak kontynuować działalność.
The available funding instruments provide the Commission with some opportunities to continue its support for individual projects covering a wide range of areas.
Dostępne instrumenty finansowania dają Komisji pewne możliwości kontynuowania wsparcia indywidualnych projektów w wielu dziedzinach.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 7107. Точных совпадений: 7107. Затраченное время: 257 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo