Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "green harvesting" на румынский

recoltarea înainte de coacere
recoltare înainte de coacere
recoltării înainte de coacere
recoltare în stare verde
recoltării în stare verde
recoltarea în stare verde
recoltarea în stare necoaptă
However, it is appropriate to derogate from that general rule for restructuring and green harvesting, which are area-based measures.
Cu toate acestea, este oportun să se acorde derogare de la această regulă generală pentru restructurare și recoltarea înainte de coacere, care sunt măsuri bazate pe suprafață.
Contributions in kind for restructuring and conversion of vineyards and green harvesting
Contribuțiile în natură pentru restructurarea și reconversia plantațiilor viticole și recoltarea înainte de coacere
Checks on withdrawal, non-harvesting and green harvesting operations
Controale privind operațiunile de retragere, de nerecoltare și de recoltare înainte de coacere
Union support shall not be granted for withdrawal, non-harvesting or green harvesting operations not notified to the Commission in accordance with this paragraph.
Ajutorul din partea Uniunii nu se acordă pentru operațiunile de retragere de pe piață, de nerecoltare sau de recoltare înainte de coacere care nu au fost comunicate Comisiei în conformitate cu prezentul alineat.
the prior notification of green harvesting;
notificarea prealabilă a recoltării înainte de coacere;
the implementation of withdrawal operations, green harvesting, non-harvesting and harvest insurance measures;
punerea în practică a operațiunilor de retragere, a recoltării înainte de coacere, a nerecoltării și a măsurilor de asigurare a recoltelor;
Financial assistance for non-harvesting and green harvesting to producer organisations
Asistență financiară acordată organizațiilor de producători pentru nerecoltare sau pentru recoltarea înainte de coacere
such as harvest insurance, mutual funds and green harvesting
precum asigurarea recoltei, fondurile mutuale şi recoltarea înainte de coacere
Support for green harvesting may be granted as compensation in the form of a flat rate payment per hectare to be determined by the Member State concerned.
Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere poate fi acordat ca despăgubire sub forma unei sume forfetare pe hectar, al cărei cuantum urmează să fie stabilit de statul membru în cauză.
For non-harvesting and green harvesting operations referred to in Article 6, the checks shall cover 100 % of the producing areas concerned.
În ceea ce privește operațiunile de nerecoltare și de recoltare înainte de coacere menționate la articolul 6, controalele acoperă 100 % din suprafețele de producție în cauză.
Leaving commercial grapes on the plants at the end of the normal production cycle (non-harvesting) shall not be considered to be green harvesting.
Faptul de a lăsa struguri de calitate comercială pe plante la sfârșitul ciclului normal de producție (nerecoltare) nu se consideră recoltare înainte de coacere.
In such cases, the amounts referred to in paragraph 4 shall only compensate for the production to be harvested in the six weeks following the green harvesting and non-harvesting operation.
În astfel de cazuri, cuantumurile menționate la alineatul (4) vor compensa numai producția care urmează să fie recoltată în termen de șase săptămâni de la operațiunea de recoltare înainte de coacere sau de nerecoltare.
As regards restructuring and green harvesting, it should be clarified in which cases the measurement of the surface should comply with specific requirements.
În ceea ce privește restructurarea și recoltarea înainte de coacere, trebuie să se clarifice care sunt cazurile în care măsurarea suprafeței ar trebui să respecte cerințe specifice.
In case more than one method of green harvesting is used on the same given area, the compensation shall be based on the least expensive method.
În cazul în care se folosesc mai multe metode de recoltare înainte de coacere pe aceeași suprafață, compensația se calculează având ca bază metoda cea mai puțin costisitoare.
In order to be eligible for support, green harvesting shall not be applied on the same parcel for two consecutive years.
Pentru a fi eligibilă pentru sprijin, recoltarea înainte de coacere nu se aplică pentru aceeași parcelă timp de doi ani consecutivi.
The Member States concerned shall establish a system based on objective criteria to ensure that the green harvesting measure does not lead to compensation of individual wine producers in excess of the ceiling referred to in the second subparagraph of paragraph 3.
Statele membre vizate introduc un sistem bazat pe criterii obiective pentru a se asigura că măsura recoltării înainte de coacere nu duce la o despăgubire a viticultorilor individuali care să depăşească plafoanele menţionate la alineatul (3) al doilea paragraf.
Preventive instruments such as harvest insurance, mutual funds and green harvesting should be eligible for support under the support programmes so as to encourage a responsible approach to crisis situations.
Pentru a încuraja o gestionare responsabilă a situaţiilor de criză, instrumente preventive, precum asigurarea recoltei, fondurile mutuale şi recoltarea înainte de coacere, ar trebui să fie eligibile pentru a beneficia de sprijin în cadrul programelor de sprijin.
the green harvesting measure is carried out correctly by checking whether an operation is performed successfully.
măsura de recoltare înainte de coacere este efectuată în mod corect, verificând dacă operațiunea a fost realizată cu succes.
In the interests of an effective implementation, the payment of the compensation should be made after having checked that green harvesting took place and no advances should be granted.
În scopul unei puneri în aplicare eficace, plata compensației ar trebui efectuată după ce s-a verificat faptul că recoltarea înainte de coacere a fost realizată și că nu ar trebui acordate avansuri.
areas receiving green harvesting support are systematically checked on the spot after the execution;
suprafețele care beneficiază de sprijin pentru recoltare înainte de coacere fac obiectul unor controale periodice la fața locului după executare;
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 84. Точных совпадений: 84. Затраченное время: 118 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo