Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: na obecność narkotyków na obecność bse
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "Obecność" на английский

Предложения

Obecność Straży Wybrzeża była dużą wskazówką.
Well, the coast guard presence was a pretty big clue.
Obecność gleby oddziaływuje na tę adsorpcję.
The presence of soil will affect this adsorption.
Obecność badanej substancji chemicznej w pułapce można określić analitycznie.
The test chemical present in the trap can be determined analytically.
Obecność DMF stanowi zatem poważne zagrożenie.
The presence of DMF is thus a serious risk.
Obecność niedozwolonych substancji farmaceutycznych w paszach stanowi naruszenie przepisów.
The presence of unauthorised medicinal substances in feedingstuffs constitutes an infringement.
Obecność obserwatorów na pokładzie statków wspólnotowych jest należycie ujęta w Załączniku.
The presence of observers on board Community vessels is duly covered in the annex.
Obecność prywatnych inwestorów powinna zagwarantować realizację projektu na warunkach rynkowych.
The presence of private investors should guarantee that the project is done on market terms.
Obecność układu monitorowania bezpieczeństwa nie ma wpływu na charakterystykę wciągarki.
The presence of the safety monitoring system does not alter the characteristics of a winch.
Obecność ogranicznika prędkości nie zwalnia ze stosowania tego wymogu.
The presence of a speed limiter shall not exempt from the application of this requirement.
Obecność cholery w Albanii może stanowić poważne zagrożenie zdrowia publicznego.
The presence of cholera in Albania is likely to constitute a serious danger to public health.
Obecność dużych kawałków mięsa związana jest ze stosowaniem tradycyjnych metod produkcji.
The presence of large pieces of meat has to do with the production methods used formerly.
Obecność alkaloidów tropanowych w rodzaju Datura jest dobrze znana.
The presence of tropane alkaloids in genus Datura is well known.
Obecność na tym rynku jest również bardziej trwała.
The presence in this segment is also of a more lasting nature.
Obecność więcej niż trzech lokalizacji stanowi nieprawidłowość.
The presence of more than three locations constitutes a failure.
(iii) Obecność praktycznie wszelkich stref klimatycznych i środowisk naturalnych.
(iii) The presence of practically all climatic spheres and natural environments.
Obecność Wraith jest silniejsza niż wcześniej.
The Wraith presence is even stronger than before.
Obecność policji w mieście nie jest wymagana.
No police presence is requested in the city at this time.
Obecność pomocy państwa nie była zatem wykluczona.
The presence of State aid was therefore not excluded.
Obecność Bauera powinna wystarczyć, żeby skłonić go do mówienia.
Bauer's presence alone should be enough to intimidate him into talking.
Obecność przyjaciela wzbogaca wszelkie piękno i wywyższa każdą dobroć.
The presence of a friend enhances all beauty and exalts every goodness.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 9053. Точных совпадений: 9053. Затраченное время: 132 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo