Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: stały ląd stały rozwój
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "Stały" на английский

Предложения

Stały mechanizm stabilizacyjny stanowi zatem kwestię o symbolicznym i kluczowym znaczeniu.
Hence, the permanent stability mechanism is an issue of symbolic and central importance.
(Stały) W przeglądarce trzeba zmienić język.
(Permanent) in your browser you have to change the language.
Stabilność: Stały udźwig i prędkość niezależnie od wysokości unoszenia.
Stability: Constant lifting torque and speed, independent from lifting height.
Stały liczba uczeń płatny gimnazjum nie przekraczam 350-400.
The constant number of pupils of a paid gymnasium did not exceed 350-400.
Stały poziom stanowi górny pułap zakłóceń generowanych przez stację bazową.
The fixed level provides an upper bound on the interference from a base station.
Stały system gaśniczy na pianę ciężką może zastąpić część z sześciu przenośnych gaśnic wymaganych przez niniejszą regulację.
The use of low expansion foam fixed system in lieu of some of the six portable fire extinguishers required by this regulation is permitted.
Stały Podsekretarz Stanu i szef Służby Cywilnej.
Permanent undersecretary of State and Head of the D.A.A.
Melusi (Mike) Matshiya, Stały Sekretarz, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Melusi (Mike) Matshiya, Permanent Secretary, Ministry of Home Affairs.
Stały wzrost udziału w rynku wystąpił w kontekście ogólnego spadku konsumpcji we Wspólnocie.
The constant increase in market share took place in the context of an overall decreasing Community consumption.
Stały sekretarz strony żądającej zwołania posiedzenia przekazuje wniosek drugiej stronie.
The permanent secretary of the requesting party will pass the request on to the other party.
Stały mechanizm stabilizacyjny, po jego ustanowieniu, nie powinien wykraczać poza instytucjonalne ramy UE.
The permanent stability mechanism, once established, should not exist outside the EU institutional framework.
informuje Stały Komitet Techniczny i Radę o swoich decyzjach.
shall inform the Permanent Technical Committee and the Council of its decisions.
Stały Sekretariat Wspólnego Rynku Ameryki Środkowej,
the Permanent Secretariat of the Central American Common Market,
Stały balast jest lity i bezpiecznie przytwierdzony na statku.
Where ballast is permanent, it shall be solid and fixed securely in the vessel.
Stały Sekretariat będzie wykonywał następujące funkcje:
The functions of the Permanent Secretariat shall be:
Stały sekretariat ma swoją główną siedzibę w Wiedniu.
The permanent secretariat shall have its headquarters in Vienna.
Stały sekretariat może być ustanowiony w ramach jednej z krajowych akademii policyjnych.
The permanent secretariat may be set up within one of the national police academies.
Stały nadzór 24 godziny na dzień.
Constant supervision 24 hours a day.
"Stały Komitet Techniczny" oznacza Stały Komitet Techniczny Rady;
"Permanent Technical Committee" means the Permanent Technical Committee of the Council;
Stały Komitet wydaje opinię w terminie sześciu miesięcy od takiego przekazania.
The Standing Committee shall deliver its opinion within six months of such referral.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 7153. Точных совпадений: 7153. Затраченное время: 99 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo