Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "bezpieczniejszy" на английский

safer
more secure
safe
more protected
more safely
Energia jądrowa ma zdecydowanie bezpieczniejszy bilans niż pozostałe źródła energii.
Nuclear energy has a much safer record than any other source of energy.
Przy was będę bezpieczniejszy niż tu.
But I'm safer with you than I am down here.
Jest bezpieczniejszy niż Fort Knox, Barry.
It's more secure than Fort Knox, Barry.
Badania mogą także pomóc sprawić, że transport towarów będzie bardziej efektywny, przyjazny środowisku i bezpieczniejszy.
Research can also help make freight transport more efficient, environmentally compatible and also more secure.
Nawet Nowy Jork jest bezpieczniejszy niż Springwood.
Even New York is safe compared to Springwood.
Nie sprawię, że świat stanie się dla ciebie bezpieczniejszy.
I can't make the world safe for you.
Przynajmniej jest bezpieczniejszy niż stary autobus.
Well, at least it's safer than the old bus.
Ona była tutaj ale ruszyłem jej gdzieś bezpieczniejszy.
She was here but I've moved her somewhere safer.
Będzie pan bezpieczniejszy na drugim piętrze.
You'll be safer on the second floor.
Świat bez broni masowego rażenia oznacza bezpieczniejszy świat dla wszystkich.
A world without weapons of mass destruction is a safer world for everyone.
Pozwól mi chociaż wymyślić bezpieczniejszy sposób...
At least let me come up with a safer...
Zwycięstwo Sojuszu nad Zwolennikami Niepodległości... zapewniło bezpieczniejszy wszechświat.
But the Alliance's victory over the Independents... ensured a safer universe.
Ale byłby bezpieczniejszy w pudełeczku na biżuterie.
But it'd be safer in your jewelry box.
Myślałem, że świat będzie bezpieczniejszy bez kardynała.
With the cardinal gone, I thought our world would be safer.
Twój sposób będzie dla niego bezpieczniejszy.
So, he's safer going your way.
No dalej, statystycznie to bezpieczniejszy sposób podróżowania.
Come on. Statistically, this is the safer way to travel.
Według nam w powietrzu będzie pan bezpieczniejszy.
Sir, we believe that you're safer in the air.
Przede wszystkim jednak dzięki umowie rynek będzie bezpieczniejszy i bardziej konkurencyjny.
Above all it will make the market safer and more competitive.
Umowa sprawi, że rynek będzie bardziej konkurencyjny i bezpieczniejszy ponieważ organy wykonawcze będą musiały ściślej współpracować.
The Agreement will make the market more competitive and safer, because enforcement authorities will be required to cooperate more extensively.
Im mniej będę wiedzieć gdzie Zan będzie tym będzie bezpieczniejszy.
The less I know about where Zan's going to end up, the safer he'll be.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 449. Точных совпадений: 449. Затраченное время: 96 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo