Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "być kontynuowane" на английский

Предложения

Te badania muszą być kontynuowane pod kontrolą rządu.
The fact is, this research must continue under government control.
Stosowanie takich przepisów i praktyk może być kontynuowane.
Such provisions and practices may continue.
Leczenie somatropiną może być kontynuowane do czasu przeszczepu nerek.
Somatropin therapy may be continued up to the time of renal transplantation.
Leczenie powinno być kontynuowane przez co najmniej sześć miesięcy.
Medical therapy should be continued for a minimum of six months.
Badania dotyczące tworzenia społeczeństwa obywatelskiego powinny być kontynuowane w siódmym programie ramowym.
Research on the building of the civil society should be continued in the FP7.
Stosowanie odstępstw może być kontynuowane do momentu zakończenia procedury.
Derogations may be continued until that procedure has been completed.
Sprawozdawca rozumie w tej sytuacji, że tego rodzaju postępowanie nie może być kontynuowane.
The rapporteur believes that this type of procedure cannot continue.
Niemniej jednak prace nad wyeliminowaniem tych różnic powinny być kontynuowane.
However, work on eliminating these differences should be continued.
To wsparcie ze strony Unii powinno być kontynuowane.
This support of the Union should be continued.
Za porozumieniem Stron konsultacje mogą być kontynuowane w Radzie Współpracy.
The consultation may continue in the Cooperation Council if the two Parties so agree.
Moim zdaniem ograniczanie liczby systemów wojskowych na kontynencie europejskim powinno być kontynuowane.
In my opinion, the reduction in the number of military systems in the European continent should continue.
W związku z tym częściowe zawieszenie stosowania umowy o współpracy powinno być kontynuowane.
In this regard, the partial suspension of the application of the Cooperation Agreement should continue.
Na ogół leczenie powinno być kontynuowane przez co najmniej 7 dni po ustąpieniu objawów.
In general, treatment should continue for at least 7 days after resolution of symptoms.
To wsparcie ze strony Unii powinno być kontynuowane.
That Union support should be continued.
Te wysiłki powinny być kontynuowane w latach 2007 - 2013.
These efforts should continue during the period 2007-2013.
Oczywiście, jednocześnie musimy zadać pytanie, czy seminaria takie jak to mogą być kontynuowane.
At the same time, of course, we have to ask whether seminars like this can continue.
Leczenie somatropiną u dzieci i młodzieży powinno być kontynuowane do czasu zamknięcia nasad kości długich.
Somatropin therapy should be continued in children and adolescents until their epiphysis are closed.
Negocjacje te mogą być kontynuowane tylko wtedy, gdy uwzględnione zostaną także kwestie ochrony środowiska naturalnego.
Negotiations can only be continued if they cover environmental issues too.
Budowanie Europy musi być kontynuowane, a w tym celu potrzebujemy traktatu lizbońskiego.
The work of building Europe must continue, and to do that we need the Lisbon Treaty.
Konsultacje mogą być kontynuowane, jeżeli zawieszenie staje się skuteczne.
These consultations may continue after suspension has taken effect.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 207. Точных совпадений: 207. Затраченное время: 103 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo