Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "być kontynuowany" на английский

Owa współpraca, a w szczególności jakościowy rozwój jej treści powinien być kontynuowany i zasługuje na wsparcie.
This cooperation and particularly qualitative development of its substance should continue and deserves support.
Dialog powinien być kontynuowany i prowadzić do konkretnych rezultatów.
The dialogue must continue and must lead to concrete results.
Jednakże program ma być kontynuowany, a całkowita kwota na lata 2007-2013 wyniesie 4061 mln euro.
However, the programme is supposed to be continued and the overall amount 2007-2013 will be EUR 4061 million.
Wlew może być kontynuowany po zmniejszeniu nasilenia objawów.
The infusion may be continued after the symptoms improve.
Dlatego proces ratyfikacji musi być kontynuowany w krajach członkowskich, które jeszcze nie ratyfikowały Traktatu.
For that reason, the ratification process must continue in those Member States which have not yet ratified.
Ponadto program LEADER, który okazał się skuteczny, powinien być kontynuowany.
Moreover, the successful LEADER programme should continue.
Osiemnaście państw członkowskich już ratyfikowało traktat lizboński, inne jeszcze tego nie dokonały, ale zdaniem prezydencji proces ratyfikacji powinien być kontynuowany.
Eighteen Member States have already ratified the Lisbon Treaty, the others have not yet made a pronouncement, and the view of the Presidency is that ratifications must continue.
Proces ratyfikacji powinien być kontynuowany i Irlandia - wierzę - będzie intensywnie poszukiwać rozwiązania sytuacji.
The process of ratification should continue, and I am confident that Ireland will make every effort to resolve the situation.
To jest eksperyment który nie może być kontynuowany
This is the type of experiment can not continue.
Poziom samowystarczalności jest nadal bardzo niski, więc środek ten powinien być kontynuowany.
The level of self-sufficiency is still very low, so the measure should be continued.
Proces demokratyzacji w Hongkongu musi być kontynuowany bez żadnych przeszkód.
The democratisation process in Hong Kong must continue smoothly.
Atak musi być kontynuowany - za wszelką cenę.
The attack must continue at all costs.
Kiedy program został zamknięty, to kłócił się, że powinien być kontynuowany.
When the program was shut down, he argued it should be continued.
Inaczej iluzoryczny plan przebiegłego spisku komórki przestępczej nie mógłby być kontynuowany.
The illusive crime cell's sly plan could not be continued.
Ale dla masywnych gwiazd, jak Betelgeuse, proces fuzji może być kontynuowany.
But for massive stars like Betelgeuse, the fusion process can continue.
Dialog między Pekinem i Dalaj Lamą koniecznie musi być kontynuowany.
Dialogue between Beijing and the Dalai Lama must definitely continue.
Dlatego udany program "Marie Curie", przyjęty z zadowoleniem przez wnioskodawców, powinien być kontynuowany przy wykorzystaniu istniejących instrumentów.
The successful Marie Curie Programme, which has been welcomed by applicants, should be continued with the existing instruments.
Ponadto Komisja rozważa obecnie, w jaki sposób aktualny wspólnotowy program ochrony zasobów genetycznych w rolnictwie może być kontynuowany.
Furthermore, the Commission is currently reflecting on how the current Community programme for the Conservation of Genetic Resources in Agriculture can continue.
Parlament Europejski i Rada decydują, zgodnie z Traktatem, czy program ma być kontynuowany po dniu 31 grudnia 2013 r.
The European Parliament and the Council shall, in accordance with the Treaty, decide whether to continue the Programme after 31 December 2013.
Po pierwsze chciałbym stwierdzić, że system dwóch organizacji decydujących na temat budżetu - Prezydium i Komisji Budżetowej nie może być kontynuowany w przyszłości.
First of all I want to say that this system of two organisations deciding on the budget - the Bureau and the Committee on Budgets - cannot continue in the future.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 93. Точных совпадений: 93. Затраченное время: 105 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo