Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "być nadal" на английский

continue
remain
be still
still be
longer be
be further

Предложения

Starania na rzecz opracowania lepszych procedur oszołamiania powinny być nadal prowadzone.
Efforts to develop better stunning procedures should continue constantly.
Działania EBI z zakresu finansowania wspierające politykę zewnętrzną Unii powinny być nadal prowadzone zgodnie z zasadami należytych praktyk bankowych.
The EIB financing operations in support of Union external policies should continue to be conducted in accordance with the principles of sound banking practice.
W państwa rezolucji podkreślono, że naszym ostatecznym celem powinno być nadal zamknięcie Biura Wysokiego Przedstawiciela i wzmocnienie roli Unii Europejskiej.
Your resolution underlines that closing down the Office of the High Representative (OHR) and strengthening the role of the European Union should remain our ultimate objective.
W oczekiwaniu na wejście w życie tego rozporządzenia przepisy dyrektywy 2001/18/WE powinny być nadal stosowane.
Pending the entry into force of that Regulation, the provisions of Directive 2001/18/EC should remain applicable.
Natura może być nadal wielką zagadką dla mężczyzn.
Nature can be still a big mystery to men.
Te systemy udzielania dopuszczenia mogą być nadal stosowane.
Those approval schemes may continue to apply.
Z tego względu wspomniana kwestia bezpieczeństwa leczenia powinna być nadal ściśle monitorowana.
Therefore, this safety issue should continue to be carefully monitored.
Polityka rozszerzenia Unii powinna być nadal wspierana przez szczególny instrument na rzecz finansowania działań zewnętrznych.
The enlargement policy of the Union should continue to be supported by a specific instrument for financing external action.
Zwalczanie podrabiania i piractwa powinno być nadal sprawą priorytetową naszej agendy politycznej.
Fighting counterfeiting and piracy is an issue that should continue to be at the top of our political agenda.
Ponadto EIT powinien być nadal odpowiedzialny przed Radą i państwami członkowskimi.
Finally, the EIT should continue to be accountable to the Council and Member States.
Nasi pracownicy służby zdrowia nie mogą czekać i nie powinni być nadal narażeni na niebezpieczeństwo.
Our healthcare workers cannot wait and should not continue to be placed in danger.
W szczególności wszelkie informacje niejawne przekazywane lub wymienione zgodnie z niniejszą umową muszą być nadal chronione zgodnie z jej postanowieniami.
In particular, all classified information provided or exchanged pursuant to this Agreement shall continue to be protected in accordance with the provisions set out herein.
Komisja uważa jednak, że sytuacja powinna być nadal dokładnie monitorowana.
However, the Commission considers that the situation should continue to be closely monitored.
Głównym celem polityki spójności musi być nadal zmniejszanie różnic gospodarczych pomiędzy regionami i państwami członkowskimi.
Reducing the economic disparities between regions and Member States must continue to be the main goal of the cohesion policy.
Przez ponad pół wieku stanowi konkretny dowód solidarności pomiędzy obywatelami europejskimi i tak powinno być nadal w przyszłości.
For over half a century, it has been a concrete proof of solidarity between European citizens and it should continue to be so in the future.
Polityka spójności po roku 2013 powinna być nadal istotnym czynnikiem w rozwoju Europy.
Cohesion policy after 2013 should continue to be an important factor in the development of Europe.
Transakcje papierami wartościowymi wyrażonymi w walutach obcych mogą być nadal księgowane zgodnie z podejściem kasowym/rozliczeniowym.
Securities transactions denominated in foreign currency may continue to be recorded according to the cash/settlement approach.
Karmienie wymienionych gatunków padliną zwierząt może być nadal prowadzone zgodnie z przepisami wykonawczymi ustanowionymi w decyzji 2003/322/WE.
Feeding of animal carcasses to the listed species should continue to be carried out in accordance with the implementing rules laid down in Decision 2003/322/EC.
Uważamy, że decyzje dotyczące polityki leśnej powinny być nadal podejmowane przez państwa członkowskie.
We believe that the Member States should continue to make the decisions on matters relating to forestry policy.
Świadczenie tych usług musi być nadal możliwe mimo zaostrzenia przepisów eksportowych.
These services must also continue to be possible despite more stringent export provisions.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 429. Точных совпадений: 429. Затраченное время: 134 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo