Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "były względnie stabilne" на английский

Średnie ceny były względnie stabilne w okresie badanym, mimo niewielkiego wzrostu w ODPW.
Average prices remained relatively stable during the peirod considered, albeit with a slight increase in the ERIP.
Ceny sprzedaży i koszty były względnie stabilne w okresie badanym, chociaż koszty wzrosły nieco bardziej niż ceny sprzedaży, co miało negatywny wpływ na sytuację przemysłu unijnego pod względem rentowności w okresie od 2008 r. do ODPW.
Sales prices and costs remained relatively stable over the period considered, though costs increased slightly more than sales prices, which negatively impacted the profitability situation of the Union industry between 2008 and the ERIP.
Koszty produkcji wzrosły w okresie 2000-2001, lecz spadły w 2002 r., a w okresie objętym dochodzeniem były względnie stabilne.
Cost of production increased between 2000 and 2001, but fell in 2002 before remaining relatively stable in the IP.
Koszty produkcji wzrosły w okresie 2000-2001, lecz spadły w 2002 r., a w okresie objętym dochodzeniem były względnie stabilne. Spadek kosztów nie był proporcjonalny do spadku cen sprzedaży w 2002 r. ani w okresie objętym dochodzeniem.
Cost of production increased between 2000 and 2001, but fell in 2002 before remaining relatively stable in the IP. It did not follow the decrease in sales prices to the same extent in 2002 and the IP.

Другие результаты

Kompleksy metal-wskaźnik są czasem względnie stabilne i zmiana barwy może potrwać pewien czas.
The metal-indicator complexes are sometimes relatively stable and the colour change can take some time.
Niezależnie od trudnej sytuacji finansowej opisanej w motywach 94-99 poniżej, zatrudnienie w przemyśle unijnym pozostało względnie stabilne w okresie badanym.
Notwithstanding the difficult financial situation described in recitals 94-99 below, the employment of the Union industry remained relatively stable during the period considered.
W okresie późniejszym ceny przemysłu wspólnotowego pozostały względnie stabilne, utrzymując się jednakże na poziomie niewystarczającym do zachowania pozytywnej sytuacji finansowej.
Thereafter, the Community industry price remained relatively stable at a level, however, which was not sufficient to maintain a positive financial situation.
Logistyki kompletne zestawy do montażu końcowego niektórych pojazdów, takich jak Republika Południowej Afryki uruchomić tak "względnie stabilne" dalszy.
The logistics with complete kits for final assembly of certain vehicles, for example, in South Africa already run "relatively stable" more.
Natomiast w 1998 r. oczekiwać można było mniejszej konkurencji, co z kolei potwierdzają względnie stabilne udziały firmy BT w rynku, wynoszące w okresie 2000-2005 ok. 70 %.
Conversely, in 1998, less competition could be anticipated, which is again confirmed by BT's relatively stable market shares of around 70 % over the 2000-2005 period.
Należy jednak stwierdzić, że wszelkie porównania byłyby prawdopodobnie mylące, gdyż ich sieci rozwijają się w szybkim tempie, podczas gdy sieci firm BT i Kingston są względnie stabilne.
It must, however, be stated that any comparison is likely to be misleading since their networks are rapidly expanding ones, while BT's and Kingston's networks are relatively stable.
Zysk objętych próbą producentów wzrósł nieznacznie ze względu na względnie stabilne ceny (które spadły nieznaczne wraz z kosztami), ale nie do stopnia spodziewanego po nałożeniu środków.
The profit of the sampled producers increased slightly due to relatively stable prices (which decreased slightly in line with costs) but not to the extent expected after the imposition of measures.
Podobnie, łatwiej jest osiągnąć porozumienie w sprawie ceny, kiedy warunki popytu i podaży są względnie stabilne, niż w sytuacji, gdy ulegają ciągłej zmianie [60].
Similarly, it is easier to coordinate on a price when demand and supply conditions are relatively stable than when they are continuously changing(60).
W tym samym czasie ceny eksportowe dla wywozu z Indii do Wspólnoty pozostały względnie stabilne, na poziomie ok. 2000 EUR/tonę, znacząco niższym niż poziom cen w przemyśle wspólnotowym.
At the same time, Indian export prices to the Community remained relatively stable at a level of around EUR 2000/tonne thereby undercutting substantially the prices of the Community industry.
doświadczenie wykazało, że w praktyce średnie koszty odjęte od średniej wartości bananów na etapie dostawy w pierwszym porcie rozładunku (towary nierozładowane) pozostają jak dotąd względnie stabilne;
whereas experience has shown that in practice the average costs deducted from the average value of bananas at the stage of delivery at the first port of unloading (goods not unloaded) have remained relatively stable to date;
Wharemie sułtana mieszkało 1500 młodych kobiet... więc jego oczekiwania w stosunku do żon były względnie małe.
The Sultan had a harem... of fifteen hundred young women... so the demands he placed on his wives were relatively minor.
Były względnie udane, pomimo wcześniejszych niepowodzeń...
Comparatively successful despite the earlier setbacks.
Ustalono także, że na szczeblu producenta ceny w Zjednoczonym Królestwie były względnie niskie i producenci wspólnotowi nie byli dobrze ugruntowani na tym rynku.
It was also established that at producer level prices in the United Kingdom were relatively low and the Community producers were not well established in this market.
Rosa pochodzi z Włoch i niedawno przeprowadziła się do Francji. Jest kierowcą od 10 lat, jeździ bezwypadkowo, więc składki ubezpieczeniowe, które płaciła we Włoszech, były względnie niskie.
Rosa is from Italy and recently moved to France. She had been driving for 10years with no claims and so the premiums for her Italian insurance were relatively cheap.
Ważne było, aby nie były one zbyt rzadkie lub drogie, ponieważ najwyższy priorytet tkwił w tym, by domy były względnie tanie w budowie i tym samym dostępne w produkcji masowej.
But it was important that the materials were not too rare or expensive, because the top priority was that the houses were relatively inexpensive to build and therefore suitable for mass production.
po trzecie, jeśli chodzi o dwie pozostałe zmienne, założenia w scenariuszu warunków skrajnych były względnie podobne do założeń zastosowanych w scenariuszu podstawowym.
thirdly, as regards the other two variables, the assumptions in a stress scenario were relatively similar to those used in a baseline scenario.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 23. Точных совпадений: 4. Затраченное время: 76 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo