Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: w cenach stałych
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "cenach stałych" на английский

fixed price
constant prices

Предложения

48
W ramach pakietu restrukturyzacyjnego BE zobowiązała się zapewnić sprzedaż większej ilości energii w ramach kontraktów średnioterminowych po cenach stałych.
As part of the restructuring package, BE has determined to secure more medium-term fixed price sales of its output.
Zabezpieczając większym stopniu średnioterminową sprzedaż wygenerowanej energii po cenach stałych, BE zamierza zmniejszyć fluktuacje przepływów pieniężnych i umocnić rentowność długofalową.
In securing more medium term fixed price sales of its output, BE aims at reducing the volatility of cash flows and reinforce its long-term viability.
FISIM po cenach stałych oblicza się jako iloraz wartości FISIM na pożyczkach i depozytach prowadzonych przez S122 i S123, i tej ceny.
FISIM at constant prices are derived as the quotient of the value of FISIM on loans and deposits held by S122 and S123 and this price.
Dlatego, metody pomiaru FISIM po cenach stałych muszą być oparte na konwencjach, tak jak metody pomiaru FISIM w cenach bieżących.
Therefore, methods for measuring FISIM at constant prices have to be based on conventions, just as the methods for measuring FISIM in current prices.
W dniu 22 lipca 2009 r. Anglo uruchomił przetarg po cenach stałych w odniesieniu do szeregu papierów wartościowych kapitału Tier I, upper Tier II oraz lower Tier II.
On 22 July 2009, Anglo launched a fixed price tender for several Tier 1, upper Tier 2 and lower Tier 2 securities.
Z powodu braku rynku, na którym można zaobserwować porównywalne ceny oraz ze względu na zmienność cen energii elektrycznej ocena niezależnego eksperta jest mniej odpowiednim narzędziem do ustalenia ceny rynkowej umowy na dostawy energii elektrycznej po cenach stałych zawartej na 50,5 roku [23].
Due to the lack of a market where comparable prices can be observed and due to the volatility of electricity prices, an expert evaluation is less suitable as an instrument to determine the market price of a fixed price 50,5 year power contract [23].
W szczególności, czy Rada mogłaby wskazać, czy średni roczny wkład każdego z poszczególnych 15 "starych" Państw Członkowskich po cenach stałych roku 2004 został utrzymany, czy też nie, a być może został nawet zwiększony w stosunku do 9.
In particular, could the Council indicate whether or not the average yearly individual contribution of each of the 15 "old" Member States in constant prices 2004 has been maintained, and possibly increased, in relation to the 9th EDF?
W ramach pakietu restrukturyzacyjnego BE zobowiązała się zapewnić sprzedaż większej ilości energii w ramach kontraktów średnioterminowych po cenach stałych. Zdaniem rządu brytyjskiego, wprowadzenie tej strategii zmniejszy niestabilność przepływów pieniężnych i umocni długoterminową rentowność finansową Spółki.
As part of the restructuring package, BE has determined to secure more medium-term fixed price sales of its output. According to the UK Government, the implementation of this strategy will reduce the volatility of cash flow and reinforce the longer-term financial viability of the Company.
Jak wyjaśniono w dalszej części niniejsze decyzji, umowy na dostawy energii elektrycznej po cenach stałych na okres przekraczający 6 lat nie należą do zwykłej praktyki i są rzadko spotykane.
As explained in the following, fixed price power supply contracts of a duration exceeding 6 years are unusual and not commonly observed.
Szczegóły oferty w tych cenach stałych można zamówić przez telefon.
Offer details on these fixed prices can be requested by telephone.
Argumentowano, że przemysł unijny zawarł długoterminowe umowy na dostawę po cenach stałych, i dlatego w okresie badanym nie mógł odnieść korzyści ze spadku cen polikrzemu.
It was argued that the Union industry concluded long term fixed priced supply contracts and could therefore not benefit from the decrease in polysilicon prices during the period considered.
BE będzie nadal kupować energię od TPL po cenach stałych opartych na bieżącej cenie terminowej na energię elektryczną do zakończenia restrukturyzacji;
BE will continue to purchase power from TPL at fixed prices at levels based on the current forward price curve for electricity until completion of the Restructuring;
Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów.
Information on the volume of imports and exports, foreign trade dynamics, turnover balance in current and fixed prices and by cuntry groups.
Kluczowymi celami nowej strategii handlowej są: i) ograniczenie ryzyka cenowego przez zapewnienie dalszych kontraktów po cenach stałych; ii) utrzymanie ożywionych kanałów sprzedaży dla znaczących ilości wygenerowanej energii; oraz iii) zapewnienie dodatkowych środków gotówkowych na utrzymanie wystarczających rezerw finansowych.
The key objectives of the new trading strategy are: (i) to limit price risks by securing further fixed-price contracts; (ii) to maintain viable sales channels for significant generation volumes, and (iii) to provide additional cash to maintain adequate financial reserves.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 14. Точных совпадений: 14. Затраченное время: 42 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo