Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "ceny stałe" на английский

fixed prices
constant prices
deflation
deflated
deflating
Z ceny stałe dla transmisji danych FELA oferuje swoim klientom wysoki poziom bezpieczeństwa budżetowego w transporcie międzynarodowym.
With fixed prices for data transmission FELA offers its clients a high budget security in international transport operations.
Kryteria udzielenia zamówienia nie powinny jednak wpływać na stosowanie przepisów krajowych określających wynagrodzenie za niektóre usługi lub ustalających ceny stałe za niektóre dostawy.
However, the award criteria should not affect the application of national provisions determining the remuneration of certain services or setting out fixed prices for certain supplies.
Dynamika spożycia prywatnego (ceny stałe)
Indices of private final consumption expenditure (constant prices)
Obroty w handlu detalicznym (ceny stałe)
Deflated turnover in retail trade(constant prices)
Dynamika eksportu towarów i usług (ceny stałe)
Indices ofexport goods and services (constant prices)
PKB wyrównany sezonowo, ceny stałe przy roku odniesienia 2005
Seasonally adjusted GDP; constant prices, reference year 2005
Dynamika nakładów brutto na środki trwałe (ceny stałe)
Indices of gross fixed capital formation (constant prices)
W przypadku gdy przepisy krajowe określają wynagrodzenie za niektóre usługi lub ustalają ceny stałe za niektóre dostawy, należy wyjaśnić, że wciąż pozostaje możliwe oszacowanie relacji jakości do ceny na podstawie czynników innych niż sama cena lub wynagrodzenie.
Where national provisions determine the remuneration of certain services or set out fixed prices for certain supplies, it should be clarified that it remains possible to assess value for money on the basis of other factors than solely the price or remuneration.
W razie potrzeby i w stosownych przypadkach, analizę finansową należy przeprowadzić w oparciu o ceny stałe (ceny ustalane raz w roku), zaś przewidywane zmiany w cenach względnych należy traktować jako część oceny ryzyka.
Where possible and appropriate, the financial analysis should be carried out in constant prices (prices fixed at a base-year), but expected changes in relative prices should be considered as part of the risk assessment.
Dynamika akumulacji (ceny stałe)
Indices of gross capital formation (constant prices)
wzrost PKB (ceny stałe) (%)
growth GDP (constant prices)
Wszystkie zmienne/pozycje, ceny stałe
All variables/items, constant prices
Ceny stałe za 1 rower
Fixed prices for 1 bike
Ceny stałe za 1 deskę surfingową
Fixed prices for 1 surfboard
W przypadku transportu pasażerskiego i towarowego przeliczania na ceny stałe należy dokonywać oddzielnie.
Passenger and freight transport should be deflated separately.
Szczególną uwagę należy zwrócić na przeliczanie na ceny stałe zużycia pośredniego produktów przywożonych.
Special attention should be paid to the deflation of intermediate consumption of imported products.
Serca Ciśnienie krwi i układu oddechowego są ceny stałe.
Blood pressure heart and respiratory rates are steady.
ciągłość wartości produkcji brutto (po przeliczeniu na ceny stałe),
continuation with gross production values (deflated),
Można to osiągnąć, przeliczając na ceny stałe oddzielnie sprzedaż i zakupy handlowców (uwzględniając zmiany stanu zapasów).
This can be achieved by deflating separately sales and purchases of traders (taking appropriate account of changes in inventories).
Metodą A w przypadku hoteli i restauracji jest przeliczanie na ceny stałe przy użyciu właściwego PPI.
The A method for hotels and restaurants is deflation by an appropriate PPI.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 55. Точных совпадений: 55. Затраченное время: 79 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo