Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "charakter trwały" на английский

lasting nature
permanent nature

Предложения

Dlatego też uważa się, że skonstruowana wartość normalna oparta na koszcie produkcji ma charakter trwały.
Therefore, the constructed normal value, which is based on the cost of manufacturing, is considered to be of a lasting nature.
W tych okolicznościach uznaje się, że brak statusu MET tej grupy ma charakter trwały.
In these circumstances, it is considered that the non-MET status of the group is of a lasting nature.
Wsparcie publiczne tego typu ma zwykle charakter trwały i nie jest łatwo odwracalne.
Such public support is normally of a permanent nature and cannot be easily undone.
Jednak nie wszystkie ich wysiłki koncentrują się na tymczasowej ilustracji; wiele, bardzo wiele ich pracy, ma charakter trwały i pozostaje utrwalone na zawsze dla całej przyszłości.
But not all of their efforts are devoted to transient illustration; much, very much, of their work is of a permanent nature and will forever remain as a legacy to all future time.
Potwierdza to wniosek, że obliczony na nowo margines dumpingu ma prawdopodobnie charakter trwały.
This supports the conclusion that the newly calculated dumping margin is likely to be of a lasting nature.
W związku z tym uznaje się, że zmiany te mają charakter trwały.
Therefore, it is concluded that the changes are considered to be of a lasting nature.
Uwzględniając podstawy odmowy przyznania MET, można stwierdzić, że wnioski z niniejszego przeglądu mają charakter trwały.
Given the reasons for denial of MET it can be considered that the conclusions of this review are of a lasting nature.
W szczególności grupa rosyjska nie wykazała, że jej polityka cenowa ma charakter trwały.
In particular, the Russian group did not demonstrate that its pricing behaviour was of a lasting nature.
Uznaje się zatem, że wzrost zapotrzebowania ma charakter trwały.
The increase in demand is therefore considered to be of a lasting nature.
W odniesieniu do jakiegokolwiek zawieszenia środków ostatecznych, należałoby je rozpatrywać w świetle rozwoju sytuacji po OD, która miałaby charakter trwały.
Concerning any suspension of the definitive measures, this should be seen in the light of post-IP developments which would be of a lasting nature.
W celu zbadania, czy poziom marginesu dumpingu ustalony w ODP ma charakter trwały, uwzględniono rozwój cen eksportowych i wartości normalnej.
In order to examine whether the level of the dumping margin found during the RIP is of a lasting nature, the development of export prices and normal value has been considered.
W związku z powyższym uznano, że poziom dumpingu ustalony w ODP ma charakter trwały.
On the above basis, it was concluded that the level of dumping found during the RIP is of a lasting nature.
Według AETMD fakt ten byłby sprzeczny z twierdzeniem wnioskodawcy, że nowe, skorygowane koszty produkcji (po restrukturyzacji) mają charakter trwały.
According to AETMD, this fact would go against the applicant's claim that the new, revised cost of production (which followed the restructuring) would be of a lasting nature.
Ponadto restrukturyzacja miała miejsce już w 2009 r., co wskazuje na to, że nowa struktura przedsiębiorstwa ma charakter trwały.
In addition, the restructuring already took place by 2009, which indicates that the new corporate structure is of a lasting nature.
Ze względu na rosnące zapotrzebowanie i wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych przemysłu unijnego uznaje się, że taka zmiana w strukturze dostaw ma charakter trwały.
Due to the increasing demand and the high capacity utilisation of the Union industry, this change in supply pattern is considered to be of a lasting nature.
Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że zmienione okoliczności miały charakter trwały, a w związku z tym wniosek dotyczący częściowego przeglądu okresowego ograniczonego do zbadania szkody jest uzasadniony.
On this basis, the Commission concluded that the changed circumstances are of a lasting nature and that the request for a partial interim review limited to injury is therefore substantiated.
Zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy zmieniły się okoliczności, na podstawie których ustalono obecny margines dumpingu, oraz czy zmiana taka miała charakter trwały.
In accordance with Article 11(3) of the basic Regulation, it was examined whether the circumstances on the basis of which the current dumping margin was based have changed and whether such change was of a lasting nature.
Następnie zbadano, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, czy okoliczności odnotowane podczas ODP, tzn. marginesy dumpingu wskazane powyżej, miały charakter trwały.
It was further examined, in accordance with Article 11(3) of the basic Regulation, whether the circumstances during the RIP; i.e. the dumping margins as indicated above, were of a lasting nature.
W związku z powyższym uznano, że sytuacja, którą odnotowano podczas ODP w stosunku do cen eksportowych i wielkości produkcji, ma charakter trwały.
Therefore, it was concluded that the situation as it was during the RIP with regard to the export prices and production volume is of a lasting nature.
W związku z tym należy uznać, że okoliczności, na podstawie których ustalono marginesy dumpingu podczas ODP, mają charakter trwały.
It is therefore concluded that the circumstances on the basis of which the dumping margins were calculated during the RIP are of a lasting nature.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 61. Точных совпадений: 61. Затраченное время: 129 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo