Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: ciągłą zdatnością do lotu
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "ciągłą" на английский

continuous continuing constant continued
ongoing
permanent
perpetual
round-the-clock
continuously
continual
constantly

Предложения

Zapewnia się ciągłą koordynację z władzami wojskowymi.
Continuous coordination will be ensured with the military authorities.
Zaleca się ciągłą obserwację wzrostu dzieci poddawanych leczeniu.
Continuous follow-up of the growth of treated children is recommended.
Zatrzymaj w strzeżonym ambulatorium pod ciągłą obserwacją.
Keep him in a restricted medical zone under constant guard.
W ostatnich dniach dotarł do Parlamentu Europejskiego apel dziennikarzy ukraińskiej stacji TVi, którzy skarżą się na naciski polityczne i ciągłą inwigilację.
In the last few days, the European Parliament has received an appeal from journalists at the Ukrainian television station TVi, who complain of political pressure and constant surveillance.
Często sufit akustyczny stanowi największą ciągłą powierzchnię w pomieszczeniu.
An acoustic ceiling is often the largest continuous surface in a room.
Wyściełana powierzchnia oparcia musi stanowić jednolitą i ciągłą płaszczyznę.
The padded surface of a backrest shall form a single and continuous plane.
Wyłącznie mityczna pozycja jest tradycją ciągłą.
Mythic-only position is continuous tradition, not novel.
W związku z tym w przyszłym EPBB należy zapewnić całościową i ciągłą analizę potrzeb sił związanych z bezpieczeństwem.
Therefore, a comprehensive and continuous analysis of security-related capability needs should be ensured in the future ESRP.
Aby zapewnić ciągłą i systematyczną poprawę, bank tkanek powinien wprowadzić procesy umożliwiające przegląd działania systemu zarządzania jakością.
The tissue establishment should have processes in place for review of the performance of the quality management system to ensure continuous and systematic improvement.
Wnioskodawca musi prowadzić ciągłą kontrolę jakości zarówno produkcji, jak i środka.
Both production and product must be subject to a continuous quality control by the applicant.
Odnotowujemy także ciągłą dyskryminację mniejszości, nasilające się prześladowania i rozwiązywanie niezależnych organizacji pozarządowych.
We also note, of course, the continuous discrimination against minorities, increasing harassment and the closure of independent non-governmental organisations.
Jest to możliwe, ponieważ preparat Mirena stanowi ciągłą, długoterminową, ogólnoustrojową ekspozycję na progestagen u młodych kobiet.
This is because Mirena represents a continuous and long-term systemic progestogen exposure in young women.
Uwzględniając ciągłą ewolucję sposobów konsumpcji sera, postanowienie to ustala ramy mające na celu zapobieganie nieodpowiednim sposobom krojenia.
Given the continuous changes in the ways cheese is consumed, this provision establishes a framework in order to prevent deviations in terms of the type of cut.
Prąd kontaktowy stanu ustalonego występuje, gdy osoba ma ciągłą styczność z obiektem w polu elektromagnetycznym.
A steady state contact current occurs when a person is in continuous contact with an object in an electromagnetic field.
Układy oczyszczania spalin z ciągłą regeneracją zgodnie z pkt 6.6.1 nie wymagają specjalnej procedury badawczej.
After-treatment systems with continuous regeneration according to paragraph 6.6.1. do not require a special test procedure.
Niemniej jednak mogą oni proponować organizacji uwzględnienie w przyszłości dodatkowych stosownych elementów w dowód swojego zaangażowania w ciągłą poprawę efektywności środowiskowej.
Nevertheless, they could suggest relevant additional elements for the organisation to take into account in the future as further evidence of its commitment to continuous performance improvement.
O ile to możliwe, należy utworzyć intensywną ciągłą stację pomiarów meteorologicznych dla ograniczonej liczby powierzchni.
If possible an intensive continuous meteorologic measuring station should be installed in the limited number of plots.
ciągłą weryfikację i monitorowanie planu środowiskowego,
continuous verification and monitoring of the environmental plan,
Ja potrafię radzić sobie z ciągłą żałobą.
I can cope with constant bereavement.
Wygląda na to, że jestem pod ciągłą obserwacją.
It's like I'm under constant surveillance.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 559. Точных совпадений: 559. Затраченное время: 92 мс

ciągła 352

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo