Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "ciągłe" на английский

Предложения

Postęp technologiczny umożliwia nieomalże ciągłe doskonalenie leków, które zostały już zarejestrowane.
Technological progress makes possible the almost continuous improvement of drugs that have been registered already.
W szczególności agencje płatnicze ustanawiają system zapewniający ciągłe monitorowanie i kontrolę wszystkich czynności odkostniania.
In particular, the paying agencies shall put in place a system to ensure the continuous monitoring and verification of all deboning operations.
W tym celu należy stosować ciągłe wstrząsanie lub mieszanie.
To this end, constant shaking or stirring should be used.
Sąsiedzi skarżyli się na ciągłe kłótnie.
Well, the neighbors complained about constant fighting.
Jednocześnie opracuje i wdroży system corocznego nadzoru, aby zapewnić ciągłe przestrzeganie norm ICAO przez wszystkich libijskich przewoźników lotniczych.
At the same time they would develop and implement an annual oversight system to ensure continued compliance of ICAO standards by their air carriers.
ciągłe spełnianie przez certyfikowane przez siebie organizacje stosownych wymagań;
continued compliance with the applicable requirements of organisations it has certified;
Konsekwencją tego byłyby ciągłe straty operacyjne przez cały okres prognozy.
The consequence would have been continuous operating losses throughout the forecasted period.
Zaleca się spawanie lub inne łączenie ciągłe.
They should preferably be made by welding or continuous bonding.
Ważnym warunkiem wysokiej niezawodności eksploatacji łożyska tocznego jest jego ciągłe zaopatrywanie w smar.
An important prerequisite for high operational reliability of a rolling bearing is the continuous supply with lubricant.
Drzwi do przyszłości zostały otwarte poprzez ciągłe eksperymenty.
The door to the future was opened through continuous experiments.
Możesz ustawić ciągłe nagrywanie w dowolnym wybranym przedziale.
You can set a continuous recording in any period that you want.
Zobaczysz ciągłe pojawianie się i przemijanie zjawisk.
You'll know the constant arising and passing away of all phenomena.
Ich ciągłe niepowodzenia wkrótce doprowadzą do spadku morale.
Their continuous failure is very soon going to demoralize them.
Postęp pór roku powoduje ciągłe zmiany.
The advance of the seasons brings constant change.
Odpowiedzialny za ciągłe doskonalenie produkcji z uwzględnieniem indywidualnego charakteru realizowanych projektów.
Responsible for the continuous improvement of production with the individual nature of our projects taken into account.
Nasz zintegrowany system zarządzania wspiera ciągłe doskonalenie produktów oraz usług.
Our integrated management system supports and promotes the continuous improvement of products andservices.
Tor cząsteczek wykorzystuje elektromagnesy, nadając im ciągłe przyspieszenie nim osiągną wystarczającą energię.
Okay, the particle track is bent using electromagnets, thrusting it into continuous acceleration until it reaches sufficient energy.
Największą zaletą tego rynku jest ciągłe zapotrzebowanie.
The biggest advantage is that this is a market with continuous demand.
Ten cały weekend będzie ciągłe święto miłości.
Also this weekend will be a continuous celebration of love.
To ciągłe popychanie ci nie pomoże.
This constant pushing is not helping your cause.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 1975. Точных совпадений: 1975. Затраченное время: 76 мс

ciągle +10k
ciagle 476

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo