Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: w ciągłym ruchu w ciągłym strachu
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "ciągłym" на английский

continuous constant continued
continuing
continual
ongoing
permanent
perpetual
constantly continuously
continually
stress

Предложения

74
62
Dzięki ciągłym inwestycjom i doskonaleniu technologii podnosimy jakość naszych wyrobów.
Owing to continuous projects and improvements on the technology, the quality of our products increases.
Różnorodność biologiczna jest procesem ciągłym i dynamicznym, który trzeba wspierać.
Biodiversity is a continuous, dynamic process, which must be supported.
Ta małpa budziła mnie całą noc swym ciągłym myśleniem.
That monkey kept me up all night with his constant thinking.
Linie dostaw są pod ciągłym atakiem powstańców.
Supply routes are under constant attack from resistance fighters.
Uważam to za bardzo pozytywny krok w ciągłym rozwoju struktur i procedur Trybunału.
I consider this a very positive step in the continued development of the Court's structure and procedures.
Posiadacz zatwierdzenia organizacji produkującej jest poddawany działalności związanej z ciągłym nadzorem ze strony właściwego organu przynajmniej raz w roku.
As a minimum the holder of a production organisation approval shall be subject to continued surveillance activity by the competent authority at least once every year.
Po śmierci mamy żył w ciągłym szoku.
After mom's death he lived in constant shock.
Jestem w ciągłym kontakcie z szefem szpitala, więc...
Well, I'm in constant contact with the Chief of Staff, so...
Budowanie dronów jest dla nas ciągłym doskonaleniem.
Building drones for us is a constant work in progress.
Dzięki temu urządzeniu, będziemy w ciągłym kontakcie.
With this device, we will be in constant communication.
Jestem w ciągłym kontakcie z dowództwem.
I've been in constant contact with Starfleet Command.
Był ciągłym źródłem problemów i opóźnień.
It has been a constant source of problems and delays.
Okablowanie w systemach PLC może być już wykorzystywane do innych zastosowań, a sieci podlegać mogą ciągłym modyfikacjom.
In powerline communications systems, the cabling involved may already be in service for other uses, and networks may be subject to constant alteration.
Praktyka trzymania loch w ciągłym ścisłym zamknięciu powinna być zakazana.
Keeping sows in continuous close confinement should therefore be prohibited.
Przyspieszeniomierze z wyjściem ciągłym przeznaczone do pracy przy poziomach przyspieszenia przekraczających 100 g.
Continuous output accelerometers specified to function at acceleration levels exceeding 100 g.
Przygotowanie "Pizza Napoletana" obejmuje wyłącznie następujące etapy pracy, realizowane w jednym i ciągłym cyklu.
The preparation of 'Pizza Napoletana' exclusively comprises the phases of work described below, to be carried out in a continuous cycle on the same commercial premises.
Jak wspomniałem, jestem w ciągłym kontakcie z najważniejszymi graczami.
As I said, I am in constant contact with the most important players.
Retapamulina była podawana ciężarnym królikom w ciągłym wlewie dożylnym od dnia 7 do dnia 19 ciąży.
Retapamulin was given as a continuous intravenous infusion to pregnant rabbits from day 7 to day 19 of gestation.
Zakres kompetencji Unii podlega ciągłym zmianom.
Union competence is subject to continuous development.
Jesteśmy również zaniepokojeni ciągłym przemytem broni do kraju w celu uzbrojenia nielegalnych bojówek.
We are also concerned about the constant smuggling of weapons into the country to arm an illegal militia.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 1009. Точных совпадений: 1009. Затраченное время: 122 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo