Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: dalszą drogę dalszą część dalszą podróż
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "dalszą" на английский

further continued continuing
continuation
distal
continue
extended

Предложения

dalsza 782
66
Ponadto zapowiada dalszą kontrolę ewentualnej pomocy dla inwestorów i MŚP.
Moreover, it announces further scrutiny of possible aid to investors and SMEs.
Niniejsza poprawka uzasadnia dalszą harmonizację procedur reagowania kryzysowego w UE.
This amendment justifies the further harmonisation of emergency response procedures in the EU.
Dlatego umożliwią one dalszą obecność tych producentów eksportujących na rynku.
Therefore, they will allow the continued presence of these exporting producers in the market.
Przewiduje się dalszą poprawę sytuacji finansowej klubu oraz jego dalszą działalność jako zawodowego klubu piłki nożnej.
The continued improvement of the financial situation of the club is envisaged as well as its continued operation as a professional football club.
Najnowsze dostępne informacje wskazują na dalszą tendencję zniżkową cen oraz ich bardzo niski poziom.
The latest available information indicates that prices are continuing to follow a downward trend and are very low.
Utrzymywano także, że środki mogą uniemożliwić im przywóz i dalszą sprzedaż mrożonego łososia hodowlanego.
It was also claimed that the measures may prevent them from importing and continuing to sell frozen farmed salmon.
Sprawozdawca naświetlił także niedociągnięcia zasługujące na dalszą uwagę.
Your rapporteur has also uncovered shortcomings which merit further attention.
W ubiegłym tygodniu Komisja opublikowała wniosek o dalszą liberalizację rynku.
Last week the Commission published a proposal for further liberalisation of the market.
Na tej podstawie powinniśmy być później w stanie kontynuować dalszą działalność.
On this basis we shall then be able to proceed with further activities.
Osiągnięte efekty powinny skłaniać do kontynuacji prac nad dalszą liberalizacją tej dyrektywy.
The effects which have been achieved are an encouragement to continue work on the further liberalisation of this directive.
Wzywamy pana do objęcia przywództwa nad dalszą liberalizacją europejskiego rynku usług.
We call upon you to take the lead in the further liberalisation of the European services market.
Proponujemy dalszą rozbudowę filaru gospodarczego naszej unii gospodarczej i walutowej.
Our proposal is to further develop the economic pillar of our Economic and Monetary Union.
PS Kęsy materiał wymagający rozdrobnienia przed dalszą obróbką.
PS billets The material needs to be shredded before further processing.
Chodzi o dalszą integrację polityczną i gospodarczą.
It is all about further political and economic integration'.
Jak powiedziałam wcześniej, musimy zapewnić dalszą poprawę jakości kształcenia dorosłych.
As I said before, we must ensure that the quality of adult education is further improved.
W rozporządzeniu (WE) nr 92/2005 należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany odzwierciedlające tę dalszą ocenę.
Regulation (EC) No 92/2005 should therefore be amended to reflect this further evaluation.
Na spotkaniu przedłożony został dokument sugerujący, że AVR Nuts otrzymał dalszą pomoc za rok 2004.
At the meeting, a document was presented suggesting that further aid for 2004 had been paid to AVR Nuts.
Komisja oświadczyła, że przeprowadzi dalszą ocenę tej sytuacji.
The Commission indicated that it would assess this situation further.
UE ma świadomość potencjalnego ryzyka związanego z dalszą militaryzacją oraz podejmuje współpracę ze wszystkimi stronami w celu wypracowania pokojowego rozwiązania.
It recognises the potential risks associated with further militarisation and works with all parties to find a peaceful solution.
W sprawozdaniu propaguje się różne rozwiązania w dziedzinie europejskiej polityki wojskowej oznaczające dalszą militaryzację UE.
The report propagates numerous developments in the field of European military politics that mean a further militarisation of EU.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 1074. Точных совпадений: 1074. Затраченное время: 88 мс

dalsza 782

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo